Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność podatkowa członków

 • 10.08.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania powstałe po jego ustąpieniu z funkcji
  Z uzasdnienia: Odpowiedzialność członka zarządu należy do instytucji odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania innego podmiotu. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma ona charakter gwarancyjny dla wierzycieli przedsiębiorcy, który utracił zdolność realizowania swych zobowiązań. Ponadto odpowiedzialność ta stanowi swego rodzaju sankcję za zaniechania zarządzających spółką, którzy dopuścili się zaniechań w zgłoszeniu wniosku o upadłość, a więc doprowadzeniu do egzekucji uniwersalnej, respektującej zasadę równości wśród wierzycieli zobowiązań nieuprzywilejowanych. Warunkami stwierdzenia, że określona osoba fizyczna winna ponieść odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stanowcze ustalenie, że sprawowała ona funkcję członka zarządu spółki, wobec której egzekucja stała się bezskuteczna.
  • 07.08.2009Zasady odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
   Funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale także duża odpowiedzialność. Członkowie zarządu podlegają różnorakiej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej, jak i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialności wobec ZUS (za niewpłacenie lub wpłacenie w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy) oraz odpowiedzialności szczególnej, wskazywanej w wielu innych ustawach.
   • 31.07.2009Zasady odpowiedzialności byłych władz stowarzyszenia za zaległości podatkowe
    Odpowiedzialność członka zarządu stowarzyszenia za zobowiązania podatkowe tej osoby prawnej ma charakter akcesoryjny uzależniony od istnienia zobowiązań podatkowych stowarzyszenia. Prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości stowarzyszenia, które jest osobą prawną, przysługuje jedynie temu członkowi zarządu, który ma wynikające ze statutu prawo do reprezentowania stowarzyszenia. Może on taki wniosek skutecznie złożyć nawet wówczas, gdy w statucie stowarzyszenia określono łączny sposób reprezentacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
    • 13.07.2009Składka OC dla członka zarządu jest przychodem
     Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym koszt związany z opłaceniem przez ubezpieczającą Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów stanowi przychód dla osoby pełniącej funkcję członka zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
      Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
      • 17.06.2009Odpowiedzialność członka zarządu przy bezskuteczności egzekucji
       Istotą spółek kapitałowych jest to, że za zobowiązania odpowiadają jedynie swoim majątkiem. Odstępstwo od tej zasady stanowi unormowanie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki. Osoby trzecie mogą bowiem odpowiadać osobiście za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne w przypadku, kiedy zostanie wykazana bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Odpowiedzialność osobista oznacza, że wierzyciel, w razie gdy nie może skutecznie zaspokoić swoich wierzytelności z majątku spółki kapitałowej, może szukać zaspokojenia wierzytelności, które ma w stosunku do spółki, z majątku osobistego osoby trzeciej. Odpowiedzialność ta jest nieograniczona, jednakże wyznacza ją wysokość zobowiązania.
       • 05.11.2008Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe – Wyznaczenie na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej osoby zobowiązanej do obliczania i pobierania podatków – konsekwencje prawnopodatkowe
        Wczoraj omawialiśmy kwestie odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe. Na płatnikach oraz inkasentach, obok obowiązków określonych w art. 8 i 9 Ordynacji spoczywają również inne powinności. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami obowiązane są wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.
        • 04.09.2008Ubezpieczenie władz spółki od odpowiedzialności cywilnej
         Pytanie podatnika: Czy powstaje przychód do opodatkowania u członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników kadry kierowniczej z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia będzie „bezimienna”?
         • 07.08.2008Odpowiedzialność członków zarządu - Nie trzeba prowadzić do końca beznadziejnej egzekucji
          Zaskarżonym wyrokiem z 12 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Gl 806/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 19 września 2005 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług uchylił zaskarżoną decyzję, zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego oraz orzekł, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.
          • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
           Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
           • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
            W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
            • 12.02.2008Strona postępowania podatkowego (1)
             Pytanie: Czy każda osoba może zażądać wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego?
             • 29.01.2008Odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi innych podmiotów
              Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w większości przypadków popełniane są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Oznacza to, że czyny zabronione przez ustawodawcę dokonywane są właśnie przez te podmioty. Ponieważ polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej innych podmiotów niż osoby fizyczne, dlatego też ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego quasi-sprawczą odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
              • 06.12.2007Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe
               Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania podatkowe należy do szeroko ujętej w Ordynacji podatkowej (dalej Ordynacji) kategorii odpowiedzialności osób trzecich. Cechą charakterystyczną odpowiedzialności osób trzecich jest jej subsydiarny (pomocniczy, dodatkowy) charakter w relacji do odpowiedzialności pierwotnego dłużnika podatkowego.
               • 05.12.2007Kontrola zlikwidowanej spółki
                Zagadnienie kontroli podatkowej i kontroli skarbowej zlikwidowanej spółki jest zagadnieniem stosunkowo rzadko poruszanym, a przecież biorąc pod uwagę skutki jakie mogą nieść za sobą kontrole jest to zagadnienie ważkie i warte przybliżenia. Obowiązujące przepisy o kontroli skarbowej i podatkowej nie przewidują możliwości skontrolowania zlikwidowanej spółki, ale nie oznacza to, że w określonych sytuacjach byli wspólnicy lub członkowie zarządów zlikwidowanych spółek nie poniosą odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe zlikwidowanej spółki.
                • 03.09.2007Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki z o.o.
                 Istotą spółek kapitałowych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest to, że za zobowiązania odpowiadają jedynie swoim majątkiem. Odstępstwo od tej zasady stanowi unormowanie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki. Osoby trzecie mogą bowiem odpowiadać osobiście za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne w przypadku, gdy zostanie wykazana bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Odpowiedzialność osobista oznacza, że wierzyciel — w przypadku gdy nie może skutecznie zaspokoić się z majątku spółki z o.o. — może szukać zaspokojenia wierzytelności, które ma w stosunku do spółki, z majątku osobistego osoby trzeciej. Odpowiedzialność ta jest nieograniczona, jednakże wyznacza ją wysokość zobowiązania.1