Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ITPB3/4510-120/16-2/AD

 • 20.05.2020Wymiana czci skadowych maszyn. Jak zaliczy wydatki w koszty?
  Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz przy uyciu specjalistycznych maszyn, które stanowi dla niej rodki trwae od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czy wydatki poniesione w zwizku z wymian czci skadowej maszyn, stanowicych rodki trwae, nie stanowi ulepszenia tych rodków, podwyszajcego ich warto pocztkow i w zwizku tym wydatki te spóka moe zaliczy jednorazowo do porednich kosztów uzyskania przychodu?
  • 29.11.2019Wydatki zwizane z udziaem w targach branowych
   Granica pomidzy reprezentacj i reklam jest pynna. adne z tych poj nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednoczenie - wydatki na reklam bd najczciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, e na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustajcy spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy wanie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie bdzie. 
   • 27.08.2019Klauzula o unikaniu opodatkowania staa si furtk do odmowy wydawania interpretacji
    Jeeli wniosek interpretacyjny obejmuje przepisy normujce klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania - udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zawierajcej ocen moliwoci stosowania i wykadni przepisów klauzulowych, byoby niedopuszczalne, wobec czego naley odmówi wszczcia postpowania o wydanie interpretacji, na podstawie art. 165a § 1 w zwizku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 22.08.2019Amortyzacja podatkowa i bilansowa to nie to samo
     Nie ma koniecznoci stosowania stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych w wysokoci powizanej z faktycznym okresem ekonomicznej uytecznoci rodków trwaych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez przedsibiorców mog by ksztatowane na dowolnym, uznanym przez nich za odpowiedni poziomie, z jednym istotnym warunkiem - nie mog przekracza stawek okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowicym zacznik do ustawy.
     • 18.07.2019NSA: Wydatki zwizane z organizacj przymusowego wykupu akcji
      Teza: Wydatki poniesione przez spók akcyjn, w zwizku z organizacj procesu przymusowego wykupu akcji, w postaci kosztów: wyceny akcji przez biegego, organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, publikacji wymaganych prawem ogosze w Monitorze Sdowym i Gospodarczym oraz obsugi procesu przymusowego wykupu przez instytucj finansow – mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu wymienionej spóki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)
      • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
       Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
       • 24.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
        Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
        • 23.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
         Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
         • 18.04.2019Zmiana roku podatkowego w spóce
          Na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji, kiedy do koca dotychczasowego roku podatkowego zostanie podjta stosowna uchwaa o zmianie umowy lub statutu spóki. Fakt podjcia takiej uchway powinien by póniej zgoszony waciwemu organowi podatkowemu, nie póniej ni 30 dni po zakoczeniu dotychczasowego roku podatkowego.
          • 16.04.2019Ulepszenie w ksigach moe by remontem w kosztach podatkowych
           Pytanie: Czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowice ulepszenia dla celów rachunkowych mog by jako koszty uzyskania przychodów potrcane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksigowania (ujcia kosztu w ksigach rachunkowych)?
           • 22.11.2018NSA: Wymiana udziaów i póniejsze ich zbycie - ustalenie kosztów uzyskania przychodu
            Z uzasadnienia: ...Wymaga zaakcentowania, e celem ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów dotyczcych wymiany udziaów byo nieopodatkowywanie samej transakcji wymiany udziaów, przy jednoczesnym odroczeniu momentu zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (objcie) udziaów (akcji) spóek zbywanych (wnoszonych) w drodze teje transakcji.
            • 30.08.2018Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania opat licencyjnych naliczanych od obrotu
             Z uzasadnienia: ... Z uwagi na fakt, e wysoko ponoszonych przez spók jawn opat licencyjnych uzaleniona bdzie od wysokoci przychodów z licencji (bd ustalone w oparciu o wielko przychodów uzyskiwanych z tytuu korzystania ze Znaków w ramach licencji), opaty te nie bd wpyway na warto pocztkow licencji, lecz bd stanowiy koszt uzyskania przychodu. 
             • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
              Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
              • 25.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
               Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
               • 25.05.2018Rónice kursowe przy wypacie dywidendy w EURO
                Wypata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych rónic kursowych. Rónice te zostan jednak rozpoznane od wasnych rodków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystpi rónica wartoci tych rodków w dacie wpywu na konto Spóki i ich wypywu. Tak wic wypata dla Udziaowca dywidendy w walucie obcej moe skutkowa powstaniem rónic kursowych, stanowicych odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie rónice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne rónice kursowe) Spóki.
                • 08.03.2018NSA: Depozyt nieprawidowy - jak ustali moment powstania przychodów i kosztów?
                 Jeeli strony zawieraj umow, na podstawie której skadajcy oddaje przechowawcy na przechowanie pienidze bd inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okolicznoci wynika, e przechowawca moe rozporzdza przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawidowy.
                 • 15.02.2018Koszty uzyskania: Wynagrodzenia prokurentów spóki komandytowej
                  Ustawa PIT nie zawiera przepisów szczególnych dotyczcych moliwoci, czy te sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wynagrodzenia nalenego prokurentowi. Moliwo zaliczenia tego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu uzaleniona jest od spenienia ogólnych przesanek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
                  • 02.02.2018Wynikowe ujcie rónic kursowych w ksigach rachunkowych
                   W przypadku stosowania tzw. rachunkowej metody ustalania rónic kursowych moliwe jest ujmowanie rónic kursowych w ksigach rachunkowych w sposób „wynikowy” (per saldo), a zatem po dokonaniu kompensaty ogóu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych rónic kursowych waciwych dla danego okresu.
                   • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                    Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w oparciu o model logistyczny sprzeday aukcyjnej odziey dziecicej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksidze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z zaczonymi rachunkami moe by uznana za wystarczajc podstaw do wyliczenia podatku? Czy mona potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postpowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
                    • 30.10.2017NSA. Sprzeda udziaów objtych za aport: Liczy si ewidencja
                     Koszt uzyskania przychodów w przypadku odpatnego zbycia udziaów (akcji) w spóce, objtych w zamian za wkad niepieniny w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci, o którym stanowi art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustala si w wysokoci wynikajcej z ewidencji prowadzonej przez podatnika wnoszcego aport, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 04.09.2017Podatek u róda jako koszt podatkowy
                      Pytanie: Wnioskodawca decyduje si ponie ciar podatku „u róda”, dokonujc tego poprzez ubruttowienie nalenoci, w sytuacjach, gdy obiektywnie jest brak moliwoci jego potrcenia z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta, czy ze wzgldu na tre postanowie umowy zawartej z kontrahentem. Czy moliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych podatku, który nie zosta potrcony, lecz jest dopacany z wasnych rodków patnika w wysokoci zwizanej z ubruttowieniem nalenoci?
                      • 06.06.2017Obowizkowe przegldy w kosztach podatkowych
                       Pytanie podatnika: Czy moliwe jest zaliczenie kosztów poniesionych na obowizkowe przegldy jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu a bilansowo rozliczanie ich w czasie jako czynne rozliczenia midzyokresowe?
                       • 25.05.2017Certyfikat rezydencji podatkowej spóki osobowej
                        Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentów stosowanych dla celów podatków dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u róda na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub polskich przepisów podatkowych. Jednym z problemów praktycznych jest jaki dokument powinien posiada polski podmiot wypacajcy nalenoci na rzecz zagranicznej spóki osobowej.
                        • 24.05.2017Certyfikat rezydencji podatkowej spóki osobowej
                         Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentów stosowanych dla celów podatków dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u róda na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub polskich przepisów podatkowych. Jednym z problemów praktycznych jest jaki dokument powinien posiada polski podmiot wypacajcy nalenoci na rzecz zagranicznej spóki osobowej.
                         • 23.05.2017Coroczna zmiana stawek amortyzacyjnych
                          Pytanie podatnika: Czy Spóka bdzie moga poczwszy od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego dokona dalszego obnienia wczeniej obnionych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego ich podwyszenia, jednake do poziomu nie wyszego ni wynika to z Wykazu?
                          • 18.05.2017Podatek u róda od zakadu podmiotu zagranicznego
                           Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku na zakadzie podmiotu zagranicznego w Polsce (Oddziale) ci jakie obowizki zwizane z pobraniem i odprowadzeniem podatku u róda od rozlicze i wypat z tytuów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy wypat nalenoci dokonuje Spóka M natomiast Oddzia jest tylko obciany odpowiedni czci tych kosztów w wewntrznych rozliczeniach?
                           • 11.05.2017Jak zmieni rok podatkowy spóki?
                            W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uwaa si okres od pierwszego miesica nastpujcego po zakoczeniu poprzedniego roku podatkowego do koca roku podatkowego nowo przyjtego. Okres ten nie moe by krótszy ni 12 i duszy ni 23 kolejne miesice kalendarzowe.
                            • 28.04.2017Remont firmowej azienki w kosztach podatkowych
                             Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na roboty budowlane, wykonane w azience budynku warsztatu mona zakwalifikowa jako remontowe i zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
                             • 14.03.2017Wydatki na aranacj lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy
                              Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spók Cywiln koszty prac aranacyjnych, które nie powoduj zwikszenia wartoci budynku lub innych rodków trwaych, stanowi dla jej wspólników bdcych osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne ni bezporednio zwizane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrcane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastpio ich ujcie w ksigach rachunkowych, na koncie kosztów, innym ni konto rezerw lub biernych rozlicze midzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu ksigowego w przypadku braku faktury (rachunku)?
                              • 06.03.2017Dla kogo 15-proc. stawka CIT?
                               Pytanie podatnika: Czy Spóka w roku podatkowym 2017 r. bdzie miao prawo do uznania, e od uzyskanego dochodu z tytuu dziaalnoci operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej bdzie miaa prawo do opacania podatku dochodowego od osób prawnych, w tym zaliczek, wedug stawki podatkowej w wysokoci 15%? 
                               • 02.02.2017Czy stawk amortyzacji mona dowolnie obnia?
                                Podatnicy mog obnia podane w ustawie stawki dla poszczególnych rodków trwaych. Zmiany stawki dokonuje si poczwszy od miesica, w którym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego. Czy moliwe jest jednak obnienie stawki do dowolnego poziomu?
                                • 26.01.2017Nota obcieniowa a przychód w podatku dochodowym
                                 Pytanie podatnika: W jakiej dacie powstaje przychód wynikajcy z wystawionej noty obcieniowej ujmujcej kar umown za nieterminowy odbiór zamówionego towaru?
                                 • 02.01.2017Podatki 2017. Potrcenie wzajemnych wierzytelnoci a koszty uzyskania przychodów
                                  Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP, który obowizuje od 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca bdzie zobowizany do wyczania z kosztów uzyskania przychodu tej czci wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensat (potrcenie wzajemnych wierzytelnoci)?
                                  • 29.12.2016Skutki podatkowe wniesienia przez osob fizyczn udziaów w spóce z o.o. do spóki osobowej
                                   W myl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT) ilekro w ustawie jest mowa o spóce niebdcej osob prawn oznacza to spók niebdc podatnikiem podatku dochodowego.
                                   • 28.12.2016Poczstunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
                                    Pytanie podatnika: W ramach dziaa sprzedaowych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, czonkowie zarzdu oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spóka bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego poczstunku zakupionego przez spók. Czy spóka jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?
                                    • 20.12.2016Wydatki na wytworzenie wzoru uytkowego jako koszt dziaalnoci
                                     Pytanie: Spóka jest podatnikiem CIT oraz czynnym podatnikiem VAT. Spóka wytworzya wzór uytkowy i w zwizku z tym poniosa niezbdne wydatki min. opaty urzdowe, honorarium rzecznika patentowego. Spóka dokonaa zgoszenia do Urzdu Patentowego RP przedmiotowego wzoru. Wzór ten bdzie wykorzystywany w prowadzonej dziaalnoci. Czy wydatki poniesione na wytworzenie wzoru mona zaliczy bezporednio do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 23.11.2016Okres rozliczeniowy a data powstania przychodu
                                      Pytanie podatnika: Do nawizania wspópracy pomidzy spók a klientami dochodzi na podstawie umowy zawartej na pimie, w której okrelone s okresy rozliczeniowe. Okresy te s wielokrotnoci okresów miesicznych (np. 3 miesice, 5 miesicy, 12 miesicy, 24 miesice), w zalenoci od potrzeb klienta. Ponadto na wystawianych fakturach spóka wskazuje, za jaki okres nalene jest wynagrodzenie, którego dana faktura dotyczy. Czy spóka powinna rozpozna przychód na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tzn. z chwil zakoczenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej ni raz w roku)?
                                      • 14.11.2016Moment powstania przychodu przy notach obcieniowych
                                       Pytanie podatnika: W jakiej dacie powstaje przychód wynikajcy z wystawionej noty obcieniowej ujmujcej kar umown za nieterminowy odbiór zamówionego towaru?
                                       • 04.11.2016Skutki podatkowe przekroczenia limitu przychodów uprawniajcego do opodatkowania ryczatem
                                        Pytanie podatnika: Czy jeli Wnioskodawca przejdzie na zasady ogólne: Bdzie móg ustali koszt wytworzenia nieruchomoci na podstawie posiadanej dokumentacji kosztowej? Bdzie móg sporzdzi remanent w trakcie roku (na koniec miesica, w którym utraci warunki do opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych), jeli w terminie minimum 7 dni przed poinformuje o tym waciwego Naczelnika Urzdu Skarbowego? Bdzie móg dokona rozliczenia sprzeday tej nieruchomoci z uwzgldnieniem rónicy remanentowej?
                                        • 03.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                         Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                         • 02.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                          Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                          • 20.10.2016Obliczanie kapitau wasnego na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji
                                           Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu wartoci kapitaów wasnych na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, Spóka zobowizana jest pomniejszy wycznie warto kapitau zakadowego o te kwoty, które nie zostay na ten kapita faktycznie przekazane, wzgldnie które odpowiadaj wartoci wkadów w postaci wierzytelnoci z tytuu poyczek (w tym odsetek od poyczek) lub w postaci wartoci niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje si podatkowych odpisów amortyzacyjnych?
                                           • 10.10.2016Zorganizowana cz przedsibiorstwa a opodatkowanie VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy zespó skadników majtkowych i niemajtkowych, wyodrbniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespoem ludzkim i zobowizaniami, nalecy do Wnioskodawcy, mona uzna za zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespou skadników majtkowych i niemajtkowych tytuem wkadu niepieninego do Spóki transakcja ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
                                            • 03.10.2016Korekta odpisw amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji - fiskus zmienia zdanie
                                             Pytanie podatnika: W ktrym roku (miesicu) spka winna wyczy z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacj, jeli dotacja wpynie w innym roku podatkowym, ni rozliczone koszty: w roku uznania poniesionych wydatkw za koszty uzyskania przychodw, czy te w roku (miesicu) otrzymania dotacji do tych kosztw?
                                             • 26.09.2016Podatek bankowy kosztem uzyskania przychodu? 
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw Podatek Bankowy, ktry dotychczas zosta zapacony w 2016 r.? 
                                              • 15.09.2016Warto pocztkowa rodka trwaego: Zniszczona dokumentacja finansowo-ksigowa
                                               Pytanie: Razem ze wsplnikiem rozpoczem budow budynku handlowego na gruncie dzierawionym w celu rozwoju prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Niestety moje miasto nawiedzia olbrzymia powd w wyniku ktrej utraciem ca dokumentacj finansowo-ksigow. Brak danych zmusza mnie do znalezienia najlepszego rozwizania, aby ustali rzeczywist warto budynku z uwzgldnieniem cen rynkowych i wprowadzi na stan rodkw trwaych spki. Widz rozwizanie poprzez powoanie biegego rzeczoznawcy i dokonanie w ten sposb wyceny. Czy w takiej sytuacji bd mg zaliczy odpisy amortyzacyjne do kosztw?
                                               • 14.09.2016Warto pocztkowa rodka trwaego: Zniszczona dokumentacja finansowo-ksigowa
                                                Pytanie: Razem ze wsplnikiem rozpoczem budow budynku handlowego na gruncie dzierawionym w celu rozwoju prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Niestety moje miasto nawiedzia olbrzymia powd w wyniku ktrej utraciem ca dokumentacj finansowo-ksigow. Brak danych zmusza mnie do znalezienia najlepszego rozwizania, aby ustali rzeczywist warto budynku z uwzgldnieniem cen rynkowych i wprowadzi na stan rodkw trwaych spki. Widz rozwizanie poprzez powoanie biegego rzeczoznawcy i dokonanie w ten sposb wyceny. Czy w takiej sytuacji bd mg zaliczy odpisy amortyzacyjne do kosztw?
                                                • 30.08.2016Przeksztacenie spki z o.o. w spk komandytow: Kontynuacja amortyzacji
                                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, po przystpieniu do spki komandytowej, bdzie mia prawo zalicza w caoci - z uwzgldnieniem jego udziau w zysku w spce komandytowej, o ktrym mowa w art. 8 ustawy o podatki dochodowym od osb fizycznych - do kosztw uzyskania przychodw odpisy amortyzacyjne od rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, dokonywane od wartoci pocztkowej skadnikw majtku spki komandytowej (w tym przedmiotu aportu), ujawnionych w ksigach spki komandytowej?
                                                 • 24.08.2016Zwrot nadpaty skadek czy podatku a moment korekty kosztw
                                                  Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonaniem korekty wysokoci nalenych skadek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadpaty tych skadek, jak rwnie w odniesieniu do podatku od nieruchomoci, Wnioskodawca jest uprawniony do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw w podatku dochodowym od osb prawnych w okresie rozliczeniowym, w ktrym otrzyma zwrot powstaej nadpaty na rachunek bankowy lub kwota nadpaty zostaa zarachowana na przysze zobowizania (tzw. korekta „na bieco”)?
                                                  • 19.08.2016NSA. Faktury otrzymane po zakoczeniu roku w kosztach podatkowych
                                                   Z uzasadnienia: Poniesienie kosztu wicego si bezporednio z przychodem uzyskanym w danym roku, po dniu sporzdzenia sprawozdania finansowego za ten rok, skutkuje tym, e koszty te mona rozliczy wycznie w trybie art. 15 ust. 4c ustawy o CIT, tj. w roku podatkowym nastpujcym bezporednio po roku, ktrego dotyczy przychd powizany z tym wydatkiem.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »