Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 04.07.2013Optymalizacja podatkowa: Dochody czonka zarzdu firmy z siedzib w ZEA a polski PIT
  Dochd osignity z tytuu penienia funkcji czonka zarzdu w spce zarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez polskiego rezydenta jest zwolniony z opodatkowania w Polsce – potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2013 r., nr IPPB2/415-376/13-4/EL.
  • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychd pracownika
   Pytanie podatnika: Czy wiadczenia zwizane z organizacj spotka i wyjazdw szkoleniowych oraz integracyjnych stanowi przychd dla pracownikw lub czonkw ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a jeli tak, to jakie s zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
   • 25.06.2013Nabycie akcji od spki osobowej a obowizek sporzdzenia informacji PIT-8C
    Zdarzenie polegajce na nabyciu akcji przez np. spk z o.o. od podmiotu bdcego spk osobow, ktrej wsplnikami s osoby fizyczne, moe rodzi wtpliwoci co do zakresu obowizku wystawienia informacji PIT-8C.
    • 24.06.2013PCC od poyczek udzielanych w gronie najbliszej rodziny
     Umowa poyczki jest umow nazwan, uregulowan w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z pn. zm., dalej: K.c.). Jak wynika z art. 720 § 1 K.c., przez umow poyczki dajcy poyczk zobowizuje si przenie na wasno biorcego okrelon ilo pienidzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorcy zobowizuje si zwrci t sam ilo pienidzy albo t sam ilo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakoci.
     • 27.05.2013Opaty za zarzdzanie w kosztach uzyskania przychodw
      Pytanie podatnika: Czy zestawienie opat za zarzdzanie wystawione i nieuwzgldnione w PIT-8C otrzymanym z Centralnego Domu Maklerskiego za ten sam rok obrachunkowy moe by uwzgldnione w PIT- 38 w rubryce koszty uzyskania przychodw?
      • 16.05.2013Autorskie koszty uzyskania przychodw podczas urlopu twrcy
       Pytanie podatnika: Jakie s moliwoci zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na patnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu nastpuje przejcie przez pracodawc utworu i wypata wynagrodzenia?
       • 15.05.2013Podatki dochodowe: Odszkodowanie wypacone na podstawie ugody pozasdowej
        W sytuacji, kiedy dochodzi do zawarcia porozumienia, na mocy ktrego jednej ze stron zostaje wypacona naleno pienina jako forma odszkodowania, np. zwizana z wypadkiem pracownika przy pracy, powstaje pytanie, czy kwota takiej nalenoci podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych. Z reguy tego typu odszkodowania stanowi zapat, ktrej celem jest zaspokojenie wszelkich roszcze jednej ze stron i uniknicie sporu sdowego. Wtpliwoci wzbudza rwnie kwestia moliwoci zaliczenia takiego odszkodowania do kosztw uzyskania przychodu przez pracodawc.
        • 07.05.2013Obowizki patnika a 50% koszty uzyskania przychodw dla twrcw
         Pytanie podatnika: Czy Spka jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych postpuje prawidowo, e do wyliczenia prawidowej zaliczki na podatek dochodowy za pracownikw wykonujcych prace twrcze (w stosunku do ktrych stosuje 50% koszty uzyskania przychodw), po przekroczeniu limitu kosztw 42.764,00 z, stosuje koszty uzyskania przychodw w wysokoci „0”, nie zalenie czy pracownik zoy lub nie owiadczenie dotyczce rezygnacji z ich stosowania?
         • 25.04.2013Budowa domku letniskowego a zwrot VAT od wydatkw na materiay budowlane
          Osobom fizycznym przysuguje prawo do zwrotu czci VAT zapaconego przy zakupie materiaw budowlanych w zwizku z budow i remontem budynku mieszkalnego lub jego czci. Sprawdmy, w jakich sytuacjach mona skorzysta z tego zwrotu w przypadku budowy lub remontu domku letniskowego.
          • 19.04.2013Zwrot VAT za materiay budowlane: Rozdzielno majtkowa a podpisy maonkw na wniosku
           Pytanie: Od padziernika 2007 r. pomidzy mn a moj on istnieje rozdzielno majtkowa, a od sierpnia 2008 r. toczy si sprawa rozwodowa, ktra moe potrwa jeszcze kilka lat. W okresie 2009-2011 przeprowadziem remont domu, ktrego jest jedynym wacicielem. Czy mog skorzysta z prawa do zwrotu czci zapaconego podatku VAT, zapaconego w zwizku z wykonanymi pracami remontowymi ww. domu, w sytuacji w ktrej nie mog uzyska podpisu mojej ony?
           • 09.04.2013Zeznanie roczne – jak postpi w przypadku braku PIT-11?
            Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT).
            • 09.04.2013Przychody pracownika: Ekwiwalent pieniny za uywanie internetu w domu
             Pytanie podatnika: Cz pracownikw spki zatrudnionych jest jako telepracownicy. Z uwagi na fakt, e praca wymaga staego dostpu do Internetu, za porednictwem ktrego pracownik komunikuje si z pracodawc i wykonuje zlecone mu prace, pracodawca pokrywa koszty abonamentu internetowego na podstawie udokumentowanych wydatkw. Czy koszt abonamentu internetowego jest dodatkowym przychodem pracownika ze stosunku pracy, ktry podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych?
             • 08.04.2013Korzystanie z samochodw subowych a przychd pracownika
              Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracownikw, ktrym przyznano samochody subowe i zobowizano do parkowania samochodu subowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spka jest zobowizana doliczy do przychodu pracownika wartoci przejazdw samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowizkw subowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spce ci obowizki patnika z tego tytuu?
              • 21.03.2013Aktualno certyfikatu rezydencji
               W rozliczeniach z podmiotami zagranicznymi czsto pojawia si problem rezydencji podatkowej podmiotw uczestniczcych w transakcjach. Dysponowanie w takich sytuacjach certyfikatem rezydencji podatkowej pozwala na zastosowanie waciwych umw o unikaniu podwjnego opodatkowania. Przepisy nie stanowi jednak, jak dugo uzyskany ju raz certyfikat pozostaje wany. Pozostaje wic pytanie dotyczce obowizku aktualizacji certyfikatw rezydencji.
               • 15.03.2013Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora spki zagranicznej
                Coraz wicej osb bdcych polskimi rezydentami podatkowymi zasiada w zarzdach lub radach nadzorczych spek zagranicznych. W interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe mona zauway, e Cypr jest najpopularniejsz jurysdykcj. Jednake w ostatnim okresie pojawiy si rwnie interpretacje dotyczce penienia funkcji dyrektorskich w spkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).
                • 12.03.2013Umowa poyczki a opodatkowanie PCC
                 Pytanie podatnika: Czy umowa poyczki zawarta poza granicami Polski nie podlega opodatkowaniu podatkiem na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                 • 18.01.2013PIT od napiwkw
                  Pytanie podatnika: Czy otrzymane napiwki stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                  • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
                   Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                   • 28.12.2012Wynajem mieszkania w kosztach uzyskania przychodw z tytuu najmu
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada mieszkanie, w ktrym obecnie mieszka. Lokal ten znajduje si w doskonaej lokalizacji miasta cieszcej si duym zainteresowaniem w zakresie najmu. Warunki rynkowe pozwalaj uzyska dochd w przypadku wynajcia tego lokalu i zamieszkania w innej lokalizacji zapewniajcej realizacj potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy zgodnie z jego wymogami. Istot osignicia dochodu jest zamiana lokalizacji obiektu mieszkaniowego, bez ktrej nie mogoby doj do wygenerowania dochodu. Czy Wnioskodawca moe uzna jako koszt uzyskania przychodu z tytuu najmu wynajem lokalu mieszkalnego na wasne cele mieszkaniowe?
                    • 17.12.2012Zwrot kosztw ubezpieczenia w podry a przychd pracownika
                     Pytanie: Nasz pracownik zosta oddelegowany do Australii w celu wzicia udziau w konferencji naukowej. W zwizku z wyjazdem subowym pracownik zakupi polisy ubezpieczeniowe wane na okres trwania podry (ubezpieczenie: kosztw leczenia oraz assistance, NNW, OC, od utraty, kradziey lub uszkodzenia bagau podrnego, opnienia w dostarczeniu bagau podrnego, opnienia lotu). Wyrazilimy zgod na zwrot wydatkw poniesionych na zakup tych polis. Czy kwoty skadek ubezpieczeniowych mona uzna za „inne wydatki” zgodnie z rozporzdzeniem ws. zagranicznej podry subowej?
                     • 07.12.2012Opodatkowanie PCC hipoteki cznej
                      Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe uregulowane w przepisach ustawy o ksigach wieczystych i hipotece. Jej istot jest zabezpieczenie wierzytelnoci pieninej, w tym rwnie wierzytelnoci przyszej.
                      • 07.12.2012PIT: Akcje promocyjno-reklamowe. Podatek od drobnych upominkw
                       Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spk drobnego upominku w zwizku z organizowan akcj promocyjno - reklamow, w ktrej warunkiem udziau jest zakup produktw lub usug, a jednorazowa warto upominku nie przekracza kwoty 200 zotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
                       • 07.12.2012Ulga rehabilitacyjna: Adaptacje przy budowie domu
                        Z uzasadnienia: Celem ulgi rehabilitacyjnej jest uatwienie osobom niepenosprawnym normalnego ycia, m.in. poprzez stworzenie im odpowiednich warunkw mieszkaniowych. Trudno przyj, i ustawodawca uwzgldnia jedynie warunki mieszkaniowe osb, ktre maj ju mieszkania, a pomija potrzeby mieszkaniowe tych osb, ktre dopiero je buduj. Zatem, instalujc w budynku mieszkalnym pomp ciepa (bez jego przerbki) podatnik wyposay je w urzdzenie wynikajce z potrzeb niepenosprawnoci, niezbdne do ogrzewania budynku, co odpowiada treci art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                        • 06.12.2012Zwolnienie z PIT wiadcze z ZFS dla czonkw rodzin emerytw i rencistw
                         Pytanie podatnika: Czy spka, jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych, powinna pobra zaliczk na podatek dochodowy z tytuu wiadcze przyznawanych z ZFS, ktrych warto nie przekracza kwoty 2280 z w roku podatkowym, na rzecz czonkw rodzin emerytw i rencistw - byych pracownikw spki, czy te powinna zastosowa zwolnienie przedmiotowe - okrelone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                         • 03.12.2012Podatek od nagrody w konkursie na projekt graficzny kartki
                          Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej organizuj cyklicznie konkursy na wykonie projektu graficznego kartki z nadrukowanym znakiem opaty. Zgoszenia przyjmowane s indywidualnie lub za porednictwem k filatelistycznych. Wyboru laureatw dokonuje powoana komisja. Zwycizcy konkursu otrzymuj nagrody rzeczowe lub pienine. Czy wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego kartki korzystaj ze zwolnienia przedmiotowego do kwoty 760 z w myl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                          • 22.11.2012Subowy telefon komrkowy a przychd pracownika
                           Pracodawcy bardzo czsto przekazuj swoim pracownikom telefony komrkowe. Zazwyczaj maj one pomaga w wykonywanej pracy. Czasem jednak pracownicy mog korzysta z nich rwnie w celach prywatnych. Czy pracownik musi w takiej sytuacji zapaci podatek? W jaki sposb dokona takiego rozliczenia?
                           • 21.11.2012PCC od umowy kupna-sprzeday u podatnika VAT
                            O wyczeniu umowy sprzeday z opodatkowania PCC nie decyduje okoliczno, e strony tej umowy s podatnikami podatku od towarw i usug, lecz wycznie fakt, e przynajmniej jedna z nich z tytuu dokonania tej konkretnej czynnoci jest opodatkowana VAT lub z niego zwolniona – potwierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 padziernika 2012 r., nr IPPB2/436-348/12-6/MZ.
                            • 16.11.2012Skutki przeksztacenia spki z o.o. w komandytow
                             Pytanie podatnika: Jakie s skutki przeksztacenia spki z o.o. w spk komandytow posiadajcej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym?
                             • 30.10.2012Amortyzacja rodkw trwaych po przeksztaceniu spki
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca z dniem przeksztacenia Spki w spk komandytow bdzie uprawniony do kontynuacji amortyzacji podatkowej skadnikw majtku Spki proporcjonalnie do posiadanego udziau? Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartoci pocztkowej skadnikw majtku Spki stanowi bd koszt uzyskania przychodu kadego ze wsplnikw spki komandytowej?
                              • 09.10.2012Skutki nabycia nieruchomoci obcionej hipotek
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia nieruchomoci obcionej hipotek, obcienie to stanowi ciar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn. W konsekwencji, czy warto nieruchomoci powinna by pomniejszona o kwot wierzytelnoci zabezpieczonej hipotek?
                               • 30.08.2012Samochd firmowy a przychd pracownika
                                Pytanie podatnika: Czy przejazd pracownika samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem parkowania a miejscem pracy stanowi nieodpatne wiadczenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                • 17.08.2012Podwyszone koszty uzyskania przychodw twrcw
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje, w czci wynagrodzenia nalenego za Jego twrcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztw uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                 • 14.08.2012Zaliczki na poczet przyszego wynagrodzenia a PIT i skadki ZUS
                                  Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysuguje za prac wykonan. Na pracodawcy spoczywa wynikajcy z art. 86 § 1 k.p. obowizek wypacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie okrelonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
                                  • 02.08.2012Zwrot kosztw wyjazdu a przychd pracownika
                                   Pytania podatnika: Czy zwrot przedstawicielom handlowym wydatkw poniesionych przez nich w zwizku z wykonywaniem pracy na noclegi w hotelach Spka powinna traktowa jako przychd ze stosunku pracy oraz pobiera i odprowadza zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych? Czy w przypadku zaliczenia do przychodw pracownika wydatkw na hotele pracownik moe korzysta ze zwolnienia okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 z uwzgldnieniem ust. 14 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? Czy koszty pobytu w miejscowoci siedziby pracodawcy (innej ni miejsce zamieszkania i pracy przedstawicieli i innych pracownikw) pokryte przez pracodawc stanowi bdzie dochd podatkowy pracownika?
                                   • 25.07.2012Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                                    Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                    • 16.07.2012Dojazd do pracy samochodem subowym a przychd pracownika
                                     Pytanie podatnika: Czy pracownikom, ktrym powierzono pojazdy subowe, w celu naleytego wywizywania si przez nich z obowizkw subowych, naley doliczy do przychodw ze stosunku pracy warto dojazdw samochodem subowym na trasie: miejsce parkowania - siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytuu powinien wystpi w roli patnika podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                     • 04.07.2012Obowizki patnika: wiadczenia dla pracownika na urlopie macierzyskim
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawc bdzie opaca skadki na ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw za pracownika, ktry bdzie przebywa na urlopie macierzyskim. Czy w przypadku niemonoci dokonania potrcenia zaliczki podatku dochodowego wynikajcej z braku jakichkolwiek wypat na rzecz pracownika pracodawca moe dokona przekazania zaliczki podatku dopiero po wpacie pracownika kwoty zaliczki podatku na rachunek lub w kasie pracodawcy, bd ponownym rozpoczciu dokonywania wypat na rzecz pracownika (w zwizku z powrotem, ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyskiego)?
                                      • 04.07.2012Zwrot VAT za materiay budowlane: Dziaalno w remontowanym mieszkaniu
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wznowi dziaalno gospodarcz w lokalu bdcym jego wasnoci, przy czym lokal ten bdzie wykorzystywany w czci zarwno na potrzeby zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz jak rwnie w czci tego lokalu Wnioskodawca bdzie zamieszkiwa. Wnioskodawca zamierza dokona remontu i wykoczenia tego lokalu. Nastpnie zamierza wystpi do urzdu skarbowego o zwrot podatku VAT za usugi remontowo/budowlane oraz zakup materiaw budowlanych. Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa zwrot niektrych wydatkw zwizanych z remontem lokalu w ktrym zamierza mieszka i prowadzi dziaalno gospodarcz?
                                       • 22.06.2012Podatek od spadkw i darowizn: Zniesienie wspwasnoci mieszkania z hipotek
                                        Skoro art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksigach wieczystych i hipotece okrela hipotek jako ciar nieruchomoci to, o warto tego ciaru naley zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn potrci warto nabytych rzeczy i praw majtkowych tak by ustali podstaw opodatkowania jako warto czyst - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 19.06.2012Podatkowe skutki zamiany nieruchomoci
                                         Pytanie podatnika: Jeeli umowa zamiany nastpuje na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomociami, to czynno ta bdzie wyczona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                         • 15.06.2012Zwrot VAT na materiay budowlane dla spadkobiercw
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe odliczy faktury VAT na rozbudow domu ktre byy wystawione na jej ma przed jego mierci? Czy Wnioskodawczyni moe odliczy faktury VAT na rozbudow domu ktre s na Wnioskodawczyni po mierci ma?
                                          • 15.06.2012Wypaty na rzecz czonkw zarzdu wsplnoty mieszkaniowej a PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy penic funkcj czonka zarzdu wsplnoty mieszkaniowej wnioskodawca wykonuje czynnoci zwizane z wykonywaniem obowizkw spoecznych i obywatelskich? Czy kwoty stanowice zwrot kosztw poniesionych – otrzymane podlegaj rozliczeniu na druku PIT – 8R?
                                           • 05.06.2012Zakup artykuw spoywczych a przychd pracownika
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka ma obowizek wydatki na rzecz pracownikw dotyczce drobnych artykuw spoywczych, kawy, herbaty, cukru, mleka i wody doliczy do wynagrodzenia pracownikw i opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                            • 18.05.2012PCC: Skutki przeksztacenia spki kapitaowej w spk osobow
                                             Pytanie podatnika: Czy w wyniku planowanego przeksztacenia Spki w spk osobow Wnioskodawca bdzie zobowizany, jako patnik, do obliczenia i pobrania podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                             • 23.04.2012Vouchery wycieczkowe a opodatkowanie PIT
                                              Minister Finansw zmieni z urzdu interpretacj wydan przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-518/11-2/MK1 z 6 wrzenia 2011 r. Stwierdzi, e programu motywacyjnego nie mona utosamia z konkursem, rwnie w sytuacji gdy pomidzy jego uczestnikami pojawia si element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.
                                              • 23.03.2012Opodatkowanie PCC umowy przelewu wierzytelnoci
                                               Pytanie podatnika: Czy przelew wierzytelnoci na podstawie art. 453 k. c. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                               • 15.03.2012Zagraniczne podre subowe pracownikw
                                                Pytanie podatnika: Pracownicy spki s zobowizywani do odbywania licznych podry subowych poza teren RP. Na pokrycie kosztw podry zostaje im wypacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza si take, i delegowani pracownicy otrzymuj firmow kart patnicz. W trakcie odbywania podry niejednokrotnie pojawia si konieczno wynajcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta take z przejazdw takswkami. Spka dokonuje zwrotu tych wydatkw pracownikowi, o ile wypacona wczeniej zaliczka nie wystarczya na pokrycie kosztw lub te pracownik nie pokrywa tych wydatkw z firmowej karty patniczej. Czy wypacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, wiadczenia powinny by zaliczone do jego przychodw ze stosunku pracy i opodatkowane?
                                                • 12.03.2012Opodatkowanie PIT wiadcze emerytw i rencistw z ZFS
                                                 Pytanie podatnika: Czy wiadczenia pienine na dofinansowanie zakupu opau, otrzymywane przez emerytw i rencistw byych pracownikw wypacane ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych w formie zapomogi finansowej podlegaj opodatkowaniu zryczatowanym podatkiem dochodowym?
                                                 • 07.03.2012Abonament za wiadczenia medyczne jako przychd pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawar z podmiotem wiadczcym usugi medyczne umow o wiadczenie usug medycznych dla swoich pracownikw. Umowa przewiduje, w zamian za ustalony abonament pieniny, wiadczenia z zakresu medycyny pracy oraz wiadczenia obejmujce profilaktyczn opiek zdrowotn niezbdn z uwagi na warunki pracy. Czy koszty abonamentu za ww. wiadczenia medyczne ponoszone przez pracodawc stanowi podstaw do naliczania podatku dochodowego pracownikw?
                                                  • 27.01.2012Kto i kiedy musi zoy deklaracj PIT-4R
                                                   Pytanie podatnika: Czy obowizkowe jest skadanie deklaracji PIT – 4R, w sytuacji jeli nie wystpiy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodze?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »