Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

analiza rentowności

 • 23.07.2019Problemy z rentownością coraz częściej skutkują niewypłacalnością firm
  W trakcie pierwszego półrocza w oficjalnych źródłach sądowych opublikowano informacje o 503 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw – wynika z nowego raportu opublikowanego przez firmę Euler Hermes. Analitycy wskazują, że brak rentowności coraz częściej wyhamowuje polskie firmy.
  • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
   Z odpowiedzi MF: „...Przekładając powyższe wyjaśnienia na grunt interpelacji Pana Posła należy wskazać, że minister właściwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczącego opodatkowania VAT usług utrzymaniowych dróg doszedł do przekonania, iż jego pierwotne stanowisko jest nieprawidłowe i w związku z powyższym skorzystał z przysługującego mu prawa dokonując ich zmiany.”
   • 23.03.2018Kontrakt menedżerski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarządu
    Z uzasadnienia: Jest oczywistym, że możliwość swobodnego zorganizowania (wybór współpracowników, struktury niezbędne do wykonywania zadań, godziny pracy), jak też brak zintegrowania w przedsiębiorstwie czy w administracji stanowią elementy typowe dla działalności wykonywanej w sposób samodzielny. Jednakże poddanie się niektórym dyrektywom jak też pewnej kontroli czy władzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy również w stosunku pracy nie wykluczają charakteru samodzielnego działalności.
    • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczająca
     W Systemie Informacji Podatkowej, znajdującym się na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana została pierwsza opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane były kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwiązanie znalazło akceptację KAS. Dotyczy rozwiązania motywującego, pozwalającego zaliczyć ew. wypłaty wynagrodzenia do przychodów z kapitałów pieniężnych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
     • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakładu w kosztach podatkowych
      Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie zakładu. Celem uroczystości była promocja nowo otwartego zakładu oraz produktów spółki, które wytwarzane będą na terenie zakładu. Dodatkowo, celem tej uroczystości była promocja spółki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firmę zewnętrzną za zorganizowanie wydarzenia związanego z otwarciem zakładu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
      • 16.08.2016Karta podatkowa przy korzystaniu z usług specjalistycznych
       Pytanie podatnika: w ramach prowadzenia ww. działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza korzystać z usług specjalistycznych polegających na sprzątaniu domków oraz praniu pościeli - są to czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony przez Wnioskodawczynię zakres działalności oraz są niezbędne do całkowitego świadczenia usługi. Czy będąc opodatkowanym w formie karty podatkowej można korzystać z ww. usług specjalistycznych?
       • 12.08.2016Programy motywacyjne. Pochodne instrumenty finansowe a PIT
        Pytanie podatnika: Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że jedynym momentem, który może skutkować powstaniem po jego stronie przychodu w związku z uczestnictwem w Programie jest moment realizacji Praw? Czy ewentualny przychód powstały w wyniku realizacji Praw będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
        • 09.11.2015Rachunkowość. Trwała utrata wartości środków trwałych
         Obecna rzeczywistość gospodarcza pokazuje nieodzowność ciągłego inwestowania zarówno środków finansowych własnych, jak i obcych przedsiębiorstw między innymi w nabycie środków trwałych. W toku prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie mają miejsce sytuacje wymagające zmiany przeznaczenia co do użytkowania np. maszyny bądź urządzenia, nastąpiło utracenie wartości rynkowej budynku lub zaistniały okoliczności trwałego fizycznego uszkodzenia składnika majątku, co jest udokumentowane.
         • 26.10.2015Podatek od kopalin do zmiany?
          Interpelacja nr 34296 w sprawie rewizji podatku od niektórych kopalin.
          • 19.06.2015Jak sporządzić analizę porównawczą dla cen transferowych?
           Benchmarking (benchmark study), czyli analiza porównawcza, nie jest obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. Warto jednak rozważyć możliwość przygotowania analizy porównawczej ze względu na wysoki walor dowodowy w przypadku sporu z organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej co do rynkowości cen zastosowanych w transakcjach. Niniejszy artykuł powstał ze względów praktycznych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej: rozporządzenie).  
           • 13.05.2015Analiza porównywalności - narzędzie redukujące ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych
            Analiza porównywalności transakcji polega na analizie warunków ustalonych przez podmioty powiązane i porównaniu ich z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty lub warunkami, które ustaliłby dany podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach. Analiza porównawcza jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatników jak i władz skarbowych, stosowanym w celu zbadania czy ustalone warunki przez podmioty powiązane w zawieranych miedzy sobą transakcjach mają charakter „rynkowy” czyli nie odbiegają od tych, jakie w porównywalnej sytuacji ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
            • 01.08.2014Moment powstania obowiązku w VAT dla usług wykonywanych częściowo
             Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia przez spółkę usług powstaje w dniu, w którym dana część usługi została wykonana, a określona część prowizji stała się należna i płatna?
             • 12.05.2014Zapłacone odstępne jako koszt uzyskania przychodów
              Pytanie podatnika: Czy odstępne zapłacone wynajmującym w ramach wcześniejszego odstąpienia od Umowy najmu lokali, w których Bank zaprzestał prowadzenia działalności bankowej (sprzedaży kredytów hipotecznych) może stanowić dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
              • 04.03.2013Eksperci pozytywnie o propozycjach opodatkowania łupków
               W piątek Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ws. opodatkowania wydobycia węglowodorów, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym również tych wydobywanych z łupków. Propozycje pozytywnie oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte, według których propozycje resortu dobrze uwzględniają specyfikę branży.
               • 18.10.2011Rola przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
                Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwo powinno generować dodatnie przepływy pieniężne. Dla przedsiębiorstwa ważne jest czy przepływy pieniężne powstały z podstawowej działalności przynoszącej dochód, czy z działalności finansowej, która w przyszłości spowoduje wypływ środków pieniężnych. Sytuacja firmy jest korzystna, jeżeli wynik finansowy netto odpowiada rzeczywistym wpływom środków pieniężnych.
                • 31.03.2011Analiza porównawcza - narzędzie ograniczające ryzyko szacowania cen transferowych
                 Dokumentacja podatkowa przygotowana zgodnie z wymogami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie musi wcale chronić podatnika przed szacowaniem cen dokonanym przez organ podatkowy. W dokumentacji podatnik ma wskazać w jaki sposób ustalono cenę w transakcji z podmiotem powiązanym i jakie czynniki miały wpływ na tę cenę. Nie ma natomiast obowiązku udowodnienia, że cenę ustalono na poziomie rynkowym. Z Ordynacji podatkowej wynika, że to organ podatkowy ma obowiązek udowodnienia, że podatnik jest „winny” a podatnik nie ma obowiązku udowadniania swojej „niewinności”.
                 • 15.07.2010Specjalne Strefy Ekonomiczne: Przedsiębiorcy czekają na zmianę przepisów
                  Ponad 36 proc. przedsiębiorców inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych uważa, że w obecnej sytuacji rynkowej najtrudniejszym warunkiem do spełnienia staje się obowiązek minimalnego poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności strefie – wynika z najnowszego badania firmy doradczej Deloitte. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem, obowiązek ten nie może zostać zmieniony. Nowelizacja prawa w tym zakresie może przyczynić się do utrzymania poziomu inwestycji w SSE.
                  • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem
                   Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikającego z umowy obowiązku jej zapłaty na wypadek odstąpienia od niej przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli rozwiązanie umowy było racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem było osiągnięcie przychodów lub zachowanie ich źródła i polegało na zmianie strategii prowadzonej działalności, poprzez ograniczenie działalności lokalnej detalicznej, w miejsce której następowało jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjału gospodarczego na większy terytorialnie rynek, o potencjalnie większej liczbie klientów.
                   • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mogą być kosztem
                    Z uzasadnienia: Utrata wręczonej przedpłaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten sposób strata nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ze względów ekonomicznych utracona przedpłata jest stratą uznawaną przez prawo bilansowe (tj. obciąża majątek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstała w wyniku utraty zaliczki w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponieważ została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium są zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i służą do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium.
                    • 29.03.2007PKPP Lewiatan: Jak utrzymać wzrost gospodarczy
                     Wszyscy pasjonują się doskonałymi wynikami polskiej gospodarki w 2006 r. Mało kto wskazuje prawdziwych autorów tego sukcesu – przedsiębiorstwa, które wytwarzają przecież 70% PKB. W ubiegłym roku udało im się osiągnąć doskonałe wyniki. Teraz czas na ich wykorzystanie, ale nie w sposób, w który planują to zrobić politycy – dokonując redystrybucji dochodu narodowego.
                     • 11.05.2006Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2005 roku
                      Ministerstwo Finansów opublikowało ciekawy materiał zawierający dane o podatnikach podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych i o przychodach z tego podatku. Analiza danych, oraz zestawienie ich z danymi statystycznymi dotyczącymi przeciętnej rentowności w poszczególnych branżach może rzuci nieco światła na przesłanki, jakimi kieruje się ministerstwo planując likwidację ryczałtu.