Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura do paragonu vat

 • 21.11.2012Dowd wewntrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca cz towarw przeznaczonych do sprzeday bdzie nabywa w sklepach, gdzie jedynym dostpnym dowodem sprzeday bdzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu bdzie przygotowywa dowd wewntrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, bdcym jego zacznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawc. Czy tak sporzdzony dowd wewntrzny moe zosta uznany za dowd ksigowy?
  • 14.11.2012Obowizek doczania paragonu do kopii faktury
   Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania sprzeday zaewidencjonowanej przez Spk na kasie fiskalnej, w stosunku do ktrej wystawiona zostaa faktura VAT, konieczne jest doczanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentujcego t sprzeda oraz jego przechowywanie przez Spk?
   • 25.10.2012Dokumentowanie podry subowej
    Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki subowe zapacone kart subow pracownika spki udokumentowane: formularzem zlecenia podry subowej; wycigiem bankowym z karty subowej; owiadczeniem pracownika zawierajcym przyczyn braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd rodkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierajcym owiadczenie, i przejazd odbywa si w ramach zleconej podry subowej (potwierdzonym przez przeoonego pracownika)?
    • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie poniesienia wydatku
     Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jak rwnie analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zawieraj ani wskazwek, ani wymogw co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentowa poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
     • 19.12.2011Usugi kompleksowe a rozliczenie i stawka VAT
      Gdy przedmiotem sprzeday jest usuga, do ktrej stosuje si preferencyjn stawk podatku, stawka ta odnosi si do caej usugi gwnej. Podstaw opodatkowania jest bowiem kwota nalena z tytuu sprzeday okrelonej usugi – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-518/11-4/BM.
      • 19.12.2011Paragony za przejazd takswkami w PKPiR
       Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytuu przejazdu takswk w miecie (poza miastem), w ktrym znajduje si siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw, czy te musz by udokumentowane faktur lub rachunkiem?
       • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
        Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
        • 04.10.2011Co powinien zawiera paragon fiskalny
         Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy okrelenia waciwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyszych czynnoci w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, monta i uruchomienie urzdzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie s wasnej produkcji, czyli sprzeda obejmuje cznie warto montowanych elementw oraz usug montau i czy wwczas na paragonie naley wyrni wszystkie elementy skadowe przedmiotu sprzeday z osobna, np. wanna, usuga montau? Czy mona traktowa to jako czn usug dostawy, montau i uruchomienia wanny SPA?
         • 23.08.2011Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonowa zaliczki?
          Pytanie podatnika: Czy zaliczka moe by zaewidencjonowania w dniu, w ktrym podatnik otrzyma informacj z banku o jej wpywie na konto, lub te samodzielnie odnotowa tak wpat, a nie w dniu, w ktrym jego rachunek zosta t kwot uznany, jeeli zaliczka wpynie na konto na przeomie miesica?
          • 11.07.2011„We paragon” - wakacyjna akcja resortu finansw
           Ruszya kolejna odsona letniej akcji resortu finansw pn. „We paragon”. Do tegorocznej akcji wczy si take Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw oraz regionalne inspektoraty inspekcji handlowej. W miejscowociach turystycznych zaczli pojawia si kontrolerzy skarbowi, ktrzy sprawdzaj, czy sprzeda jest prawidowo ewidencjonowana na kasach fiskalnych.
           • 06.06.2011Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej
            Pytanie podatnika: Spka zawiera cz umw z klientami poza siedzib Spki - przez swoich przedstawicieli, bd w znajdujcych si w innych miastach oddziaach. Zdarzaj si sytuacje, e przy zawieraniu takich umw pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usugi lub dostawy towarw. Wwczas przedstawiciele Spki pobieraj od klientw zaliczki w formie gotwkowej bezporednio przy zawarciu umowy poza siedzib Spki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiaj klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odmwi przyjcia faktury VAT, postpowanie Spki polegajce na dorczeniu poczt osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w zwizku z pobran przez przedstawiciela poza siedzib Spki zaliczk, jest prawidowe?
            • 25.05.2011Od 2013 roku bd stosowane faktury uproszczone
             Interpelacja nr 21599 do ministra finansw w sprawie moliwoci ksigowania drobnych wydatkw firmy na podstawie paragonu fiskalnego
             • 13.05.2011Przejazd takswk moe by potwierdzony paragonem
              Pytanie podatnika: Spka wiadczy usugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci pracownicy spki korzystaj czsto z usug takswkarskich / przewozu osb, w szczeglnoci w trakcie delegacji subowych, jak rwnie w zwizku z wykonywaniem innych obowizkw subowych. Czy prawidowe jest zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw spki wydatkw udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujcych zainstalowanych w takswkach lub rachunkami wystawionymi przez takswkarzy?
              • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
               Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
               • 04.04.2011Faktura nie moe zastpi kasy fiskalnej
                Pytanie podatnika: Czy Zainteresowany jest zobowizany do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku przy pomocy kas rejestrujcych, w odniesieniu do sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych, nie objtej zwolnieniem zgodnie z Rozporzdzeniem, w sytuacji kadorazowego udokumentowania sprzeday, we wskazanym zakresie, faktur VAT?
                • 15.03.2011Wystawianie faktury na podstawie paragonu
                 Pytanie podatnika: Czy Spka ma obowizek wystawi faktur VAT, gdy uprzednio zaewidencjonowaa obrt i podatek naleny na kasie rejestrujcej, a danie wystawienia faktury VAT zgaszane jest przez podatnika podatku od towarw i usug po 7 dniach od wydania towaru?
                 • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                  Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                  • 21.01.2011Kasy fiskalne 2011: danie wystawienia faktury po wydaniu paragonu
                   Czsto widujemy w sklepach wywieszki i komunikaty, mwice, w jakim terminie od momentu wydania paragonu moemy oczekiwa wystawienia faktury. I czsto sprzedawcy informuj konsumentw, e termin ten nie powinien przekracza np. tygodnia lub dwch. Czy sprzedawca ma prawo ustali ten termin wedug  swojego uznania? Odpowied na tak postawione pytanie jest negatywna - sprzedawca jest bowiem zwizany przepisami ustawy o podatku od towarw i usug oraz przepisami ordynacji podatkowej.
                   • 20.12.2010Prawa i obowizki podatnika rozpoczynajcego ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestrujcej
                    I. WSTP – oglnie o kasach rejestrujcych Kasy rejestrujce pojawiy si, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdroeniem zasad funkcjonowania podatku od wartoci dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarw i usug). Miay by urzdzeniami przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano rwnie realizowa prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                    • 06.12.2010Paragon jako dowd poniesienia kosztu
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie Polski oraz Niemiec w zakresie: usug mechaniki samochodowej, handlu czciami samochodowymi, autami, itp. Czsto zdarza si, e w Niemczech zakupuje czci, jako towar handlowy i sprzedaje je w Polsce. Jako dowd zakupu dostaje jedynie paragon fiskalny, gdzie widniej dane sprzedawcy oraz towaru ktry zakupi. Czy otrzymany paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania, jako koszt prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?
                     • 30.08.2010Wystawianie faktury zbiorczej dokumentujcej kilka transakcji
                      Pytanie podatnika: Klienci Wnioskodawczyni daj wystawienia jednej faktury dokumentujcej sprzeda wykonan w danym miesicu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejsz ilo dokumentw w miesicu do zaksigowania). Z uwagi na dania klientw Wnioskodawczyni chciaaby wprowadzi nowy sposb fakturowania, ktry pozwoliby umieci na jednej fakturze dat jej wystawienia oraz numery i daty poszczeglnych transakcji sprzeday. Wystawiana w taki sposb faktura zawieraaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, dat wystawienia oraz dane dotyczce transakcji zrealizowanych dla poszczeglnych klientw w cigu danego miesica przez konkretny oddzia czy placwk. Czy prawidowy bdzie sposb prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczeglnoci dat sprzeday, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spk nowego sposobu fakturowania?
                      • 19.07.2010Zmiana zamwienia a konieczno korekty sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                       Pytanie podatnika: Czy mona nie anulowa wystawionych paragonw fiskalnych, lecz gdy warto zaliczki nie ulega zmianie zmieni specyfikacj zamawianych towarw na wewntrznym dokumencie zamwienia, bez korekty obrotu fiskalnego?
                       • 02.07.2010Dokumentowanie sprzeday paragonami fiskalnymi
                        Pytanie podatnika: Czy wystawiajc paragon imienny dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej naley kupujcemu wrczy: - paragon z kasy fiskalnej i wydrukowany orygina paragonu z programu magazynowego? - sam paragon z kasy fiskalnej? - wydrukowany z programu magazynowego orygina paragonu imiennego a w dokumentacji pozostawi kopi paragonu imiennego z programu magazynowego z podpitym paragonem z kasy fiskalnej i potraktowa jak faktur do rozlicze podatku od towarw i usug?
                        • 29.06.2010Nieodpatne przekazanie towarw
                         Cz wstpna art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi si do takiego przekazania towarw, ktre nastpio wycznie na cele inne, ni zwizane z prowadzonym przez podatnika przedsibiorstwem, co oznacza, i przepis ten pomija takie nieodpatne przekazanie towarw przez podatnika, ktre zostao dokonane na cele zwizane z przedsibiorstwem przez niego prowadzonym. Ustp 3 tego przepisu po nowelizacji okrela tylko rodzaje towarw, ktrych przekazanie wskazane w ustpie 2, czyli na inne cele ni zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem, zostao wyczone z zakresu przedmiotowego opodatkowania.
                         • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                          Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
                          • 12.01.2010PKPiR krok po kroku – odcinek 15
                           Omawiajc dokumenty ksigowe stanowice podstaw zapisu operacji w PKPiR, chciabym zwrci uwag na dowd wewntrzny – dokument, wok ktrego naroso wiele nieporozumie co do zakresu jego stosowania i moliwoci dokumentowania operacji gospodarczych z jego wykorzystaniem. Pragn zaznaczy, e okrelenie „dowd wewntrzny” w kontekcie rozporzdzenia w sprawie prowadzenia PKPiR oznacza konkretny typ dokumentu sucego do dokumentowania wymienionych w rozporzdzeniu operacji. Nie naley go myli z dokumentem okrelanym np. jako „dokument ksigowy wewntrzny” – okrelenie to odnosi si bowiem do kadego dokumentu ksigowego, ktrego wystawc jest przedsibiorca, ktry nastpnie uywa go w swojej ksigowoci.
                           • 05.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 4
                            Przychody ze sprzeday towarw i usug ewidencjonowane s w kolumnie 7 PKPiR. Czynni podatnicy VAT ksiguj przychody w kwotach netto, pozostali podatnicy w kwotach brutto. Podatnicy VAT czynni, niezobowizani do stosowania kas rejestrujcych, mog ewidencjonowa przychody w ksidze oraz ewidencji cznie z podatkiem od towarw i usug (w kwocie brutto), natomiast na koniec kadego miesica pomniejszaj przychody o naleny podatek od towarw i usug, ustalony na podstawie odpowiednich ewidencji (o ewidencjach i dowodach ksigowych w odcinkach 6 i 7).
                            • 16.07.2009W jakim terminie kupujcy moe da faktury do otrzymanego paragonu?
                             Prowadzcy sprzeda czsto spotykaj si z sytuacj, w ktrej zgasza si do nich kient, oczekujc wystawienia faktury do posiadanego paragonu. Powstaj na tym tle spory – ile czasu od momentu sprzeday musi min, aby sprzedawca mg odmwi?
                             • 18.06.2009Obowizki podatnikw rejestrujcych sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (1)
                              Podatnicy, ktrzy zobligowani s prowadzi sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (dalej: kas fiskalnych lub rejestrujcyh), obarczeni s licznymi obowizkami. Ich naruszenie moe spowodowa utrat prawa do zwrotu czci kwot wydatkowanych na nabycie kasy, zakwestionowanie rzetelnoci i prawidowoci prowadzonych ewidencji, czy narazi podatnikw na odpowiedzialno karn skarbow. Dla przedsibiorcw duym utrudnieniem jest to, e wikszo operacji wykonywanych przy uzyciu kasy lub czynnoci zwizanych z jej uytkowaniem wykonuj pracownicy – nie zawsze wiadomi skutkw, jakie mog przynie ich zaniedbania. Warto wic usystematyzowa obowizki, o ktrych powinni pamita zarwno pracodawcy, szkolc pracownikw, jak i sami pracownicy.
                              • 17.03.2009Kontrola VAT: Czym interesuj si kontrolujcy
                               Prowadzcy dziaalno, ksigowi, osoby odpowiedzialne za rachunkowo i podatki w firmie czsto zastanawiaj si, w jaki sposb unikn negatywnych konsekwencji kontroli podatkowej czy skarbowej. Temat ten powraca we wzajemnych rozmowach, dyskusjach na forum i pytaniach do naszej redakcji. Warto wiedzie, czym pracownicy organw kontroli zainteresuj si w trakcie sprawdzania prawidowoci rozlicze podatku VAT.
                               • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                                Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                                • 17.07.2008Brak paragonu do faktury
                                 Prowadz kwiaciarni i mam w firmie zainstalowan kas fiskaln. Wielu klientw yczy sobie faktur do paragonu. Wystawiam j w ten sposb, e najpierw ewidencjonuj obrt w kasie, nastpnie wystawiam faktur dajc od klienta oryginau paragonu, ktry przypinam do kopii faktury. Z powodu roztargnienia moich pracownikw zdarza si, e wystawiaj oni faktury i nie „podpinaj” pod nie paragonw. W takiej sytuacji wpisuj te faktury do rejestru VAT osobno i wykazuj jako „odrbny” obrt. Czy moje postpowanie jest prawidowe?
                                 • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
                                  Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysuguje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on orygina faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisw rozporzdzenia Minister Finansw okreli jednak dokumenty, ktre mona traktowa na rwni z fakturami VAT.
                                  • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpatne przekazanie towarw i kasa fiskalna
                                   Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwrcia si o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisw prawa podatkowego. Przedstawiajc stan faktyczny skarca wskazaa, i dokonuje nieodpatnie dostaw towarw w ramach prowadzonych dziaa promocyjnych. Skarca prowadzia programy lojalnociowe dla podmiotw korzystajcych z jej usug i w ramach tych programw przekazywaa nieodpatnie swoim klientom prezenty. Korzystajc z prawa wynikajcego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarca obniaa kwot podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zwizanego z nabyciem towarw przeznaczonych do nieodpatnego przekazania, gdy przekazanie miao na celu zwikszenie wartoci obrotu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                                   • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzeday
                                    Pytanie podatnika: Czy jest moliwe, aby przechowywa oryginay paragonw z kasy rejestrujcej w formie rolek, tak jak otrzymuje si je z kasy (odrbnie rolek kopii i oryginaw) stojc na stanowisku, i nie zachodzi konieczno kompletowania oryginaw paragonw fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzeday?
                                    • 30.08.2007Kontrola w podatku VAT
                                     Pytanie: Spka ma zapowiedzian kontrol podatkow w zakresie prawidowoci rozlicze z budetem pastwa podatku od towarw i usug. Na co osoby kontrolujce mog zwrci szczegln uwag?
                                     • 24.08.2007Nieodpatna dostawa towarw w ramach dziaa promocyjnych
                                      Pytanie podatnika: Czy czynnoci nieodpatnego przekazania towarw w ramach dziaa promocyjnych, podlegaj obowizkowi ewidencjonowania za pomoc kas rejestrujcych?
                                      • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                       Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.
                                       • 19.04.2007Nieodpatne przekazanie towarw stanowicych nagrody rzeczowe w programie lojalnociowym
                                        Pytanie podatnika: Czy nieodpatne wydanie nagrd rzeczowych w postaci sprztu RTV, telefonw, aparatw fotograficznych, wyrobw z metali szlachetnych, nonikw CD/DVD, tam magnetofonowych zawierajcych nagrania, oprogramowanie lub dane, powinno by ewidencjonowane za porednictwem kas rejestrujcych?
                                        • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                         Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.
                                         • 14.02.2006Brak paragonu i moliwo wystawienia faktury VAT
                                          Prowadz dziaalno gospodarcz w zakresie usug gastronomicznych, a sprzeda rejestrowana jest przy zastosowaniu kasy rejestrujcej. Czy mam obowizek wystawienia faktury VAT w sytuacji gdy klient zgubi paragon?

                                         « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]