Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dokumentowanie na podstawie paragonu

 • 04.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
  W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
  • 03.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
   W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
   • 09.05.2019Wystawianie faktury bez dania konsumenta
    Czy moliwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
    • 08.05.2019Wystawianie faktury bez dania konsumenta
     Czy moliwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
     • 09.10.2018Wystawianie faktury bez dania konsumenta
      Czy moliwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
      • 13.02.2018Wystawianie faktury bez dania konsumenta
       Czy moliwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
       • 23.11.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów: Albo paragon, albo faktura
        Czy w przypadku, gdy firma bdzie wydawaa klientowi zarówno paragon, jak i faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie rejestrujcej, lecz jednoczenie w swojej dokumentacji bdzie przechowywaa drugi egzemplarz faktury, z którego to bdzie jednoznacznie wynikao którego paragonu dotyczy faktura, za sam paragon w razie potrzeby bdzie moliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez firm, takie postpowanie bdzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT?
        • 22.11.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów: Albo paragon, albo faktura
         Czy w przypadku, gdy firma bdzie wydawaa klientowi zarówno paragon, jak i faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie rejestrujcej, lecz jednoczenie w swojej dokumentacji bdzie przechowywaa drugi egzemplarz faktury, z którego to bdzie jednoznacznie wynikao którego paragonu dotyczy faktura, za sam paragon w razie potrzeby bdzie moliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez firm, takie postpowanie bdzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT?
         • 01.09.2017Wystawianie faktury bez dania konsumenta
          Czy moliwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
          • 11.08.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
           Paragon dowodem sprzeday  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowizek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
           • 10.08.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
            Paragon dowodem sprzeday  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowizek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
            • 29.06.2017Wydatki bez faktury w PKPiR
             Pytanie podatnika: Czy pomimo braku faktur dokumentujcych zakup towarów handlowych, dokonane zakupy, udokumentowane opisami, sporzdzonymi zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, wraz z doczonymi do nich paragonami winny zosta zaewidencjonowane w kolumnie 10 PKPiR oraz mog stanowi koszt  przez co prowadzona ksiga nie bdzie uznana za nierzeteln?
             • 15.03.2017Dokumentowanie zwrotu towaru gdy brak paragonu
              Pytanie podatnika: Czy w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentujcego dokonanie sprzeday tego towaru, mona wykorzysta inne dokumenty potwierdzajce fakt sprzeday?
              • 19.07.2016Dokumentowanie sprzeday w sklepie internetowym: Faktura zamiast paragonu
               Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug wystawienie faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, jeeli do regulaminu sklepu internetowego wprowadzone zostan postanowienia, zgodnie z którymi, poprzez akceptacj regulaminu konsument bdzie automatycznie zgasza danie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraa zgod na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej?
               • 24.02.2015Ewidencja sprzeday na kasie po mierci wspólnika
                Pytanie podatnika: Czy naleny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po mierci wspólnika (zakoczenie bytu prawnego spóki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowizkowi zapaty do Urzdu Skarbowego?
                • 17.12.2014Dokumentowanie sprzeday faktur bez dania nabywcy
                 Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usug?
                 • 02.10.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                  Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej podatnik sprzedaje bilety, które uprawniaj nabywc do zwiedzania Centrum. Klient dokonujc rezerwacji i opacajc j zgodnie z regulaminem ma moliwo zwrotu maksymalnie 3 biletów na kade 20 zakupionych. Czy zgodnie z obowizujcymi przepisami w przypadku zwrotu czci biletów podatnik moe wpisa do ewidencji korekt cao pierwotnego paragonu oraz wystawi nowy paragon fiskalny na faktycznie wykonan usug jak jest finalnie sprzeda usugi wstpu dla mniejszej liczby osób?
                  • 11.06.2014Ulga rehabilitacyjna: Odliczenie wydatkw na leki kupione za granic
                   Pytanie: Jestem osob niepenosprawn z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci. Co ptora miesica kupuj w aptece w Niemczech lek zalecony mi przez lekarza - na ktry otrzymuje paragon oraz zwrot recepty z widniejcym na niej stemplem, dat i nazw apteki zaparafowanym przez pracownika oraz ze wskazan w niej cen leku. Poniewa apteka w Niemczech zwraca klientowi recept, te dwa dokumenty (recepta i paragon) staj si ze sob kompatybilne. Recepta zawiera imi i nazwisko pacjenta, dla ktrego jest w lek. Czy podczas rozliczenia rocznego bd miaa moliwo odliczenia kosztu leku na podstawie ww. dokumentw?
                   • 03.03.2014Kasy fiskalne. Dokumentowanie sprzeday na paragonach
                    Pytanie podatnika: Czy w zaistniaej sytuacji, bdc wycznie porednikiem, naleno otrzymana za wycieczki od osoby fizycznej sprzedawane przez Przedsibiorstwo na rzecz lub w imieniu Biura Podróy winna by ewidencjonowana na kasie rejestrujcej ze wskazaniem na paragonie fiskalnym osobno kwoty netto oraz kwoty podatku nalenego, czy te winna powysz naleno ewidencjonowa przy uyciu „zera technicznego” ze stawk 0%, nie wykazujc oddzielnie podatku nalenego a jedynie warto sprzeday brutto?
                    • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                     Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                     • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
                      Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                      • 26.07.2013Dokumentowanie sprzeday na rzecz osób fizycznych i rolników
                       Pytanie podatnika: Czy prawidowy jest sposób dokumentowania sprzeday dla indywidualnego klienta - wystawiajc mu tylko faktur bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie naley wystawi paragon dla klienta indywidualnego, który otrzyma faktur za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie si w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu równie dla klientów, którzy zrobili przedpat na konto bankowe?
                       • 12.06.2013Obowizek przechowywania paragonów razem z kopi faktury VAT
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, dokumentowanej za pomoc faktury VAT, Spóka ma obowizek przechowywania paragonów fiskalnych razem z egzemplarzem (kopi) faktury VAT, czy te moe wysya paragon fiskalny klientowi razem z faktur VAT?
                        • 07.03.2013Kasy rejestrujce: Dokumentowanie wielu transakcji sprzeday na rzecz tego samego klienta
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach dziaalnoci gospodarczej sprzedaje zestawy produktów na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czy Wnioskodawczyni moe sprzedawa jednemu klientowi 10 takich zestawów i nabija na jeden paragon? Czy musi sprzeda tylko jeden zestaw na jeden paragon?
                         • 21.11.2012Dowd wewntrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca cz towarw przeznaczonych do sprzeday bdzie nabywa w sklepach, gdzie jedynym dostpnym dowodem sprzeday bdzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu bdzie przygotowywa dowd wewntrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, bdcym jego zacznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawc. Czy tak sporzdzony dowd wewntrzny moe zosta uznany za dowd ksigowy?
                          • 25.10.2012Dokumentowanie podry subowej
                           Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki subowe zapacone kart subow pracownika spki udokumentowane: formularzem zlecenia podry subowej; wycigiem bankowym z karty subowej; owiadczeniem pracownika zawierajcym przyczyn braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd rodkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierajcym owiadczenie, i przejazd odbywa si w ramach zleconej podry subowej (potwierdzonym przez przeoonego pracownika)?
                           • 19.07.2012Raport fiskalny a deklaracja VAT
                            Kwoty obrotu, a take podatku od towarw i usug, wykazane na miesicznych raportach fiskalnych, powinny mie bezporednio odzwierciedlenie w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7. Zdarzaj si jednak przypadki, gdy pomidzy raportami fiskalnymi, a rzeczywistymi wartociami, wpisywanymi do deklaracji, znajdujemy rnice. Jakie to przypadki?
                            • 08.08.2011Kasy fiskalne - terminy ewidencjonowania sprzeday
                             Kasa rejestrujca, jako forma ewidencji, ma na celu prawidowy zapis przebiegu dokonywanych transakcji. Ma zatem odzwierciedla dat oraz warto (kwot obrotu, podatek naleny) wykonanego wiadczenia – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 25 lipca 2011 r. nr ITPP1/443-570/11/AJ.
                             • 04.04.2011Faktura nie moe zastpi kasy fiskalnej
                              Pytanie podatnika: Czy Zainteresowany jest zobowizany do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku przy pomocy kas rejestrujcych, w odniesieniu do sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych, nie objtej zwolnieniem zgodnie z Rozporzdzeniem, w sytuacji kadorazowego udokumentowania sprzeday, we wskazanym zakresie, faktur VAT?
                              • 15.03.2011Wystawianie faktury na podstawie paragonu
                               Pytanie podatnika: Czy Spka ma obowizek wystawi faktur VAT, gdy uprzednio zaewidencjonowaa obrt i podatek naleny na kasie rejestrujcej, a danie wystawienia faktury VAT zgaszane jest przez podatnika podatku od towarw i usug po 7 dniach od wydania towaru?
                               • 13.09.2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
                                Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamwieniu towaru, ktra to kaucja bdzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamwienia - bdzie rodzia obowizek podatkowy i bdzie wymagaa wprowadzenia na kas fiskaln? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamwienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kas fiskaln?
                                • 02.07.2010Dokumentowanie sprzeday paragonami fiskalnymi
                                 Pytanie podatnika: Czy wystawiajc paragon imienny dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej naley kupujcemu wrczy: - paragon z kasy fiskalnej i wydrukowany orygina paragonu z programu magazynowego? - sam paragon z kasy fiskalnej? - wydrukowany z programu magazynowego orygina paragonu imiennego a w dokumentacji pozostawi kopi paragonu imiennego z programu magazynowego z podpitym paragonem z kasy fiskalnej i potraktowa jak faktur do rozlicze podatku od towarw i usug?
                                 • 17.06.2010Dokumentowanie kosztw podry subowych
                                  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw Spki w ramach wykonywanych czynnoci zwizanych z dziaalnoci gospodarcz Spki, w tym w czasie podry subowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracownikw lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodw zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                  • 05.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 4
                                   Przychody ze sprzeday towarw i usug ewidencjonowane s w kolumnie 7 PKPiR. Czynni podatnicy VAT ksiguj przychody w kwotach netto, pozostali podatnicy w kwotach brutto. Podatnicy VAT czynni, niezobowizani do stosowania kas rejestrujcych, mog ewidencjonowa przychody w ksidze oraz ewidencji cznie z podatkiem od towarw i usug (w kwocie brutto), natomiast na koniec kadego miesica pomniejszaj przychody o naleny podatek od towarw i usug, ustalony na podstawie odpowiednich ewidencji (o ewidencjach i dowodach ksigowych w odcinkach 6 i 7).
                                   • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                    Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.