Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw

Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą

Szanowny Panie Ministrze! Według badań z września 2009 r. przeprowadzonych przez Instytut Millward Brown SMG/KRC na próbie 1000 osób z całej Polski 48% młodych Polaków chciałoby założyć własny biznes, ale decyduje się na to tylko 2% z nich.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że młodzi rodacy boją się skomplikowanych przepisów podatkowych i barierą jest dla nich brak środków. Badania wyraźnie wskazały, że Polacy traktują własny biznes jak wyjście awaryjne, alternatywę dla bezrobocia po utracie zatrudnienia na etacie. Za czynnik najbardziej zniechęcający do założenia własnej firmy ankietowani uznali skomplikowane podatki i przepisy rachunkowe (25,6%), nadmierną biurokrację (10,3%), dużą konkurencję (9,9%), trudności w uzyskaniu kredytu (6,9%). Ankietowani wskazywali też na trudności w spłacie kredytu zaciągniętego przy zakładaniu firmy i nieuczciwość kontrahentów.

Najwięcej ankietowanych (36%) uznało, że początkującym przedsiębiorcom najbardziej potrzebny jest dostęp do tanich kredytów na działalność gospodarczą. Oferta banków jest praktycznie niedostępna dla firm, które dopiero powstały. Przedsiębiorstwa takie nie mają bowiem jeszcze swojej historii, a fakt ten jest dla banków niemal równoznaczny z brakiem zdolności kredytowej. Nowej firmie, która takiej zdolności nie posiada, żaden bank nie udzieli ani kredytu obrotowego, ani na inwestycje.

Potrzebę zmian obecnego systemu podatkowego wyrazili również ankietowani przedsiębiorcy w badaniach przeprowadzonych przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Co rząd zamierza uczynić, aby zachęcić młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw?

1. Czy zamierza wprowadzić ulgi podatkowe dla rozpoczynających nową działalność? Dotychczas z pewnej pomocy mogli skorzystać tylko zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.

2. Czy są planowane ułatwienia w pozyskiwaniu środków dla rozpoczynających po raz pierwszy własną działalność gospodarczą?

3. Jak rząd zamierza ukrócić praktyki nieuczciwych kontrahentów, którzy nie realizują płatności w wyznaczonym terminie?

4. Czy są plany wprowadzenia takich przepisów, aby przedsiębiorca, który wystawił fakturę za towar lub usługę, nie musiał płacić podatku VAT przed otrzymaniem za nią należności?

5. Kiedy zostaną doprecyzowane kwestie podatkowe oraz przyjęte jednoznaczne i spójne stanowisko w kwestiach związanych z traktowaniem niektórych świadczeń pracowniczych, np. pakietów medycznych dla pracowników, korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych czy udziału w firmowych imprezach integracyjnych?

6. Czy planuje się wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwość zwrotu wydatków poniesionych w czasie podróży służbowej zamiast diety?

7. Czy rozważane są zwolnienia od podatku dochodowego wydatków związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych dla wszystkich pracowników?

8. Czy w celu uproszczenia rozliczeń rząd rozważa zmianę niejasnych zasad obliczania kosztów uzyskania przychodów?

Z poważaniem

Poseł Jan Warzecha

Warszawa, dnia 9 czerwca 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 16310 w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na wystąpienie wicemarszałka Sejmu RP pani Ewy Kierzkowskiej z dnia 16 czerwca 2010 r. (znak: SPS-023-16310/10), przy którym załączono interpelację z dnia 9 czerwca 2010 r. pana posła Jana Warzechy w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, uprzejmie wyjaśniam.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych, w tym z działalności gospodarczej, regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej podatek dochodowy opłacają na ogólnych zasadach, tj. według progresywnej skali podatkowej albo według 19% stawki podatku, jeżeli podatnik wybierze taki sposób opodatkowania (art. 9a ustawy).

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą również wybrać jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Wówczas zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Dochody osób prawnych opodatkowane są na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami podatek dochodowy pobierany jest według 19-procentowej stawki.

Obowiązujące przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują określone preferencje podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, w tym również dla rozpoczynających prowadzenie tej działalności.

Na gruncie przepisów powołanych ustaw podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem opodatkowania osób fizycznych w formie karty podatkowej), mogą korzystać z istniejących preferencji podatkowych, wśród których należy przede wszystkim wymienić instytucję tzw. kredytu podatkowego, kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jak również metodę jednorazowej amortyzacji.

Istota kredytu podatkowego polega na zwolnieniu z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (odpowiednio - zwolnieniu z obowiązku obliczania i wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w roku podatkowym, w którym podatnik wybrał zwolnienie. Spłata kredytu podatkowego w przypadku podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach polega na połączeniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, z dochodem z tego źródła wykazanym w zeznaniach rocznych składanych za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia, przy czym w każdym z tych pięciu lat podatnicy doliczają 20% tego dochodu (art. 44 ust. 7a-7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, spłacają kredyt podatkowy, uiszczając należny podatek za rok objęty zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia, w wysokości 20% tego podatku. Podkreślenia wymaga, iż podatnicy mogą skorzystać z kredytu podatkowego po spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będący od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej mogą również skorzystać z tzw. kredytu podatkowego na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 25 ust. 11 i 12 ustawy). Spłata kredytu podatkowego następuje na analogicznych zasadach jak w przypadku osób fizycznych płacących podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą także wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, który jest odstępstwem od ogólnej zasady obowiązku wpłaty zaliczek miesięcznych. Z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą również korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

Kolejnym ułatwieniem skierowanym między innymi do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą opłacających podatek na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest możliwość skorzystania z tzw. metody jednorazowej amortyzacji. Metoda ta polega na zaliczeniu do kosztów podatkowych dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych z grup 3-8 klasyfikacji środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587) wprowadzono z dniem 1 stycznia 2009 r. zmiany w ustawach podatkowych wynikające z „Planu stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego”. Ustawą tą podwyższono w latach 2009-2010 limit kwoty jednorazowej amortyzacji do 100 tys. euro. Z prawa tego mogą korzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający w tych latach prowadzenie działalności gospodarczej. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych także w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności. Instrumentem tym objęte zostały również firmy, które rozpoczęły działalność w 2008 r.

Powołaną ustawą z dnia 5 marca 2009 r. umożliwiono także podatnikom wybór sposobu zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych, co powinno przyczynić się do istotnego wsparcia prorozwojowego. Mianowicie podatnicy mogą zaliczyć koszty z tego tytułu do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostały poniesione, albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli podejmą decyzję o ich amortyzacji.

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują także tzw. ulgę na nowe technologie (z ulgi tej nie może korzystać podmiot prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej). Ulga ta polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, z tym że odliczenie nie może przekroczyć 50% tych wydatków. Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049).

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) wprowadzone zostały liczne zmiany w przepisach podatkowych, których celem było między innymi wprowadzenie ułatwień dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Do najistotniejszych z tych zmian zaliczyć należy:

• zrównanie w skutkach podatkowych kredytów (pożyczek) waloryzowanych kursem waluty obcej z kredytami (pożyczkami) udzielanymi w walucie obcej, przy których występują różnice kursowe uznawane za koszt lub przychód podatkowy;
• uznanie za koszty podatkowe poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji, które będą potrącane w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji (dotychczas wydatki z tego tytułu były wprost wyłączone z kosztów podatkowych);
• zmniejszenie wysokości tzw. odsetek amortyzacyjnych poprzez zrównanie ich ze stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz umożliwienie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych wartości niematerialnych i prawnych;
•...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »