Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 96 artykuły spośród 54509 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 07.12.2023
  WSA. Rozliczenie VAT przy organizacji imprez integracyjnych
  Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wydatki związane z organizacją w zakresie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) imprez takich jak np. konkursy świąteczne, zawody sportowe itp., w części dotyczącej osób niebędących pracownikami (członkowie ich rodzin), mają pośredni związek z wykonywaną przez spółkę działalnością gospodarczą i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT. Z kolei wydatki na wydarzenia, które mają na celu motywowanie pracowników spółki do tworzenia/udoskonalania czy reklamy oferowanych przez nią produktów, działań racjonalizatorskich lub wynalazczych mają bezpośredni wpływ na czynności opodatkowane i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT. więcej »
 • 05.12.2023
  Zwolnienie z VAT najmu po przekroczeniu 200 tys. zł obrotu
  W przypadku przekroczenia obrotów w wysokości 200 000 złotych, podatnik będzie mógł zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, dla usług wynajmu lokali mieszkalnych wynajmowanych bezpośrednio najemcom korzystającym z lokali na własne potrzeby mieszkaniowe. więcej »
 • 21.11.2023
  Nota korygująca nie wpływa na termin odliczenia VAT
  W przypadku wystawienia noty korygującej, odliczenie podatku naliczonego z faktur, do których te noty wystawiono, nie jest uzależnione od zaakceptowania danej noty przez wystawcę faktury. A zatem podatnik ma prawo dokonać stosownego odliczenia podatku naliczonego określonego w otrzymanej fakturze nawet wówczas, gdy nie dostał jeszcze od kontrahenta potwierdzonej kopii noty korygującej. Zatem okresem rozliczeniowym, w którym należy wykazać w deklaracji podatek naliczony jest moment otrzymania tych faktur. więcej »
 • 15.11.2023
  Zwolnienie podmiotowe VAT przy zmianie roku podatkowego
  Wartość sprzedaży, która w pierwszym roku podatkowym spółki będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT liczona będzie od dnia zawarcia umowy spółki do końca roku kalendarzowego. Dla prawidłowego wyliczenia limitu spółka powinna za rok podatkowy przyjąć rok kalendarzowy, niedopuszczalne jest więc aby rok podatkowy w podatku od towarów i usług trwał dłużej niż 12 miesięcy - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 15.11.2023
  VAT od platform taksówkowych
  Identyfikujemy różne modele wykonywania usług przewozu przy współpracy z platformą. W zależności od przyjętego modelu, w tym od tego w jakim zakresie platforma uczestniczy w przewozie osób, identyfikuje się różne rodzaje świadczeń w efekcie podlegające opodatkowaniu według różnych stawek VAT - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 14.11.2023
  Wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy lub rezygnację z zamówienia. Co z VAT?
  Czy wynagrodzenie wypłacane spółce w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy lub rezygnacją z zamówienia stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 07.11.2023
  Obowiązek korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości
  Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz jest zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego podatku w przypadku późniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług lub zmiany sposobu wykorzystania. Z uwagi na zazwyczaj wieloletni okres wykorzystania składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz nieruchomości ustawa o VAT przyjmuje zasadę dokonywania cząstkowej i równomiernej korekty w dłuższym czasie tj. dla nieruchomości przez 10 lat. więcej »
 • 02.11.2023
  Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych - fiskus musiał zmienić zdanie
  Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której podatnik prowadzący działalność hotelową, nabywając usługi noclegowe i gastronomiczne w celu ich odsprzedaży na rzecz swoich klientów, pozbawiony byłby prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług. Ciężar ekonomiczny podatku poniósłby nie ostateczny konsument, jakim jest gość hotelowy, a przedsiębiorca. więcej »
 • 31.10.2023
  Odliczenie VAT od zakupu garnituru
  Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowaną do własnych wymagań odzież i obuwie. Dlatego też zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej. Odstępstwa od tej zasady mogą wynikać z nałożonego na prowadzącego działalność gospodarczą prawnego obowiązku używania określonego rodzaju odzieży, czy też obuwia, w sytuacji gdy rzeczy te utraciły charakter osobisty, na przykład z uwagi na dostosowanie tychże do pełnienia określonych funkcji bądź zawodów. więcej »
 • 30.10.2023
  VAT: Nieodpłatne przekazanie towarów z firmy żony do firmy męża
  W przypadku nieodpłatnego przekazania mężowi jako podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą składników majątku wykorzystywanych przez żonę w prowadzonej działalności gospodarczej, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z nabyciem ww. towaru żonie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z którego to uprawnienia skorzystała - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 26.10.2023
  Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego. więcej »
 • 23.10.2023
  Pobór VAT od przesyłek o niskiej wartości z państw trzecich. Czy jest skuteczny?
  Według raportu NIK w latach 2017-2019 aż 99% obrotu pocztowego zostało dopuszczone do obrotu bez weryfikacji. W efekcie przesyłki bez należności celno-podatkowych stanowiły 99,6% przesyłek pocztowych o niskich wartościach. Jednocześnie w omawianym okresie kontroli skarbowej poddano łącznie jedynie 1% przesyłek pocztowych i 4% przesyłek doręczeniowych. więcej »
 • 23.10.2023
  Konsekwencje w VAT zmiany przeznaczenia samochodów
  Sposób wykorzystywania w działalności gospodarczej podatnika VAT samochodu nie jest ustalony raz na zawsze. Może on – w zależności od jego decyzji – podlegać zmianie w toku jej prowadzenia. A co istotne, sposób wykorzystania samochodu w działalności determinuje zakres odliczenia VAT. więcej »
 • 20.10.2023
  Odliczenie VAT od wydatków na okulary dla przedsiębiorcy - fiskus nieugięty
  Wydatki na poprawę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym (w tym celu wydatki te ponoszą również inne osoby) i są związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli wzrost sprzedaży opodatkowanej. Tak więc zakup okularów korekcyjnych (okularów biurowych), będący wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej i jako taki nie może stanowić podstawy do odliczenia podatku naliczonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 18.10.2023
  Najem: Akcyza od energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych dostarczanej najemcom
  W kontekście obowiązku w podatku akcyzowym warto zwrócić uwagę na przypadek przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Pojawia się pytanie czy w związku z zawartymi umowami najmu, w ramach których najemcy są obciążani kosztami zużytej energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne, pojawia się obowiązek w zakresie podatku akcyzowego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY