ubezpieczenie odpowiedzialności
władz spółek kapitałowych (D&O)

ochrony ubezpieczeniowej udziela

adresaci
oferty

 • spółki kapitałowe zawierające ubezpieczenie na rzecz członków władz (Zarząd I Rada Nadzorcza)
 • pracownicy podczas pełnienia funkcji zarządczych
 • osoby zatrudnione na kontraktach menadżerskich
 • główni księgowi

ubezpieczenie
chroni

 • działania związane z wykonywaniem funkcji zarządczych w spółce, np. działania na szkodę spółki lub wierzyciela, wprowadzenia w błąd, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, przekroczenia zakresu umocowania
 • roszczenia ze strony kontrahentów, udzia­łowców, pracowników jak i samej spółki
 • prowadzone przeciwko Ubezpieczonemu postępowania karne, karno-skarbowe oraz administracyjne i regulacyjne

ubezpieczenie
obejmuje

 • odszkodowania, do zapłaty których zobowiązany jest Ubezpieczony
 • koszty obrony i zaliczki na ich poczet, postępowania przygotowawczego, ochrony dobrego imienia, koszty niezbędne do pozostawania na wolności
 • koszty zapłaconych grzywien i kar administracyjnych oraz zaległości podatkowe dochodzone z art. 107 w związku z art. 116 ordynacji podatkowej

ofertę
wyróżniają

 • atrakcyjna cena (taryfa opracowana specjalnie dla Czytelników serwisu podatki.biz)
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • prosta i wygodna procedura zawierania ubezpieczenia

„Ubezpieczenie oferowane jest przez AIG Europe Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building,58 Fenchurch St., Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowaną przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS,pod numerem KRS 0000436014, NIP 107-00-23-828 siedziba: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. Kapitał zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi 197.118.478 GBP. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa oparta jest wyłącznie na zapisach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zapisach Polisy.”