Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 126 artykuły spośród 55587 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 20.05.2024
  Odliczenie VAT od wydatków na mieszkanie dla pracowników - fiskus zmienił zdanie
  Jakkolwiek wydatki na najem lokali dla pracowników nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, to ich poniesienie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług niejako poprzez zabezpieczenie utrzymania źródła przychodu, zatem podatnik powinien mieć, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich poniesieniem. więcej »
 • 16.05.2024
  Upominki dla dzieci pracowników nie są opodatkowane PIT
  Świadczenia w postaci przekazywanych dzieciom pracowników prezentów z okazji niektórych świąt okolicznościowych (np. z okazji Dnia Dziecka) są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, otrzymane przysporzenie nie będzie stanowiło dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, zaś na pracodawcy nie będzie spoczywać obowiązek obliczenia oraz pobrania zaliczek na podatek dochodowy. więcej »
 • 15.05.2024
  Ryczałt dla pracownika za używanie prywatnego auta do celów służbowych z PIT
  Zwrot kosztów w postaci ryczałtu, poniesionych przez pracownika, stosownie do zawartej umowy, z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych, stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy, a w konsekwencji przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem, na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z wypłatą ww. świadczenia i powinien od wypłacanych ryczałtów naliczać i pobierać zaliczki. więcej »
 • 15.05.2024
  PIP: Choroby zawodowe
  Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, o ile można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub wywołał ją sposób wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (art. 2351 Kodeksu pracy). więcej »
 • 09.05.2024
  Składki ZUS od umowy o dzieło
  Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast, gdy: umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub  jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. więcej »
 • 08.05.2024
  PIP: Zwolnienia okolicznościowe, zwolnienie z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy
  W języku potocznym zwolnienia okolicznościowe od pracy często nazywane są urlopem okolicznościowym. Urlop ten nie jest częścią urlopu wypoczynkowego i jest udzielany np. w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu jego ojca czy matki. Natomiast zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej przysługuje w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Z kolei celem urlopu opiekuńczego jest zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. więcej »
 • 07.05.2024
  Jaki wpływ mają święta przypadające w maju na wymiar czasu pracy?
  Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w maju przypadają cztery święta: 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek, 30 maja – Boże Ciało. Jak więc wyliczyć wymiar czasu pracy w maju? więcej »
 • 06.05.2024
  31 maja mija termin przekazania I raty odpisu na ZFŚS
  Z końcem maja upływa termin do którego pracodawcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń. Dodajmy, że zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. więcej »
 • 29.04.2024
  Zasady zatrudniania pracowników młodocianych
  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: więcej »
 • 25.04.2024
  ZUS zapłaci za chorobowe od pierwszego dnia? Nie tak prędko
  Proponowane zmiany wiążą się ze wzrostem wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym funduszu chorobowego, który obecnie pozostaje funduszem deficytowym. Wprowadzenie finansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia niezdolności do pracy musi także wiązać się z przygotowaniem istotnych zmian w przepisach prawa regulujących działalność orzecznictwa lekarskiego w ZUS, kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz wykonywania obowiązków związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłaty - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 25.04.2024
  Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
  Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy? więcej »
 • 22.04.2024
  Praca emeryta bez podatku dochodowego. Co z wyborczą obietnicą?
  W ustawie o PIT istnieje już rozwiązanie skierowane do podatników, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostają aktywni zawodowo. Warunkiem skorzystania z tej preferencji podatkowej jest jednak to, aby podatnik (pomimo nabycia uprawnień) nie pobierał emerytury lub innego świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie. Ponadto, z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej, w tym także emeryci - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 22.04.2024
  Samochód prywatny do celów służbowych. Zwrot kosztów a przychód pracownika
  Z uwagi na brak samochodu służbowego niektórzy pracownicy na podstawie zawartej indywidualnie umowy cywilnoprawnej korzystają z samochodów prywatnych dla celów służbowych. Z tego tytułu otrzymują comiesięczny ryczałt. Czy należy pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych ryczałtów? więcej »
 • 22.04.2024
  Kiedy szkolenie okresowe bhp nie jest wymagane?
  Szkolenie okresowe bhp pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie, dla której ustalono kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, którą opracowuje i dokumentuje pracodawca, wynika, że jest to konieczne. więcej »
 • 19.04.2024
  Skuteczność podatkowoprawna "własnych" formularzy PIT-2
  Czy oświadczenie o łącznym opodatkowaniu, PIT-2, złożone płatnikowi przez podatnika w roku 2024 r. w formie papierowej na odrębnym formularzu opracowanym i przyjętym przez płatnika bądź w drodze elektronicznej w aplikacji płacowej będzie miało zastosowanie również w kolejnych latach podatkowych do momentu zmiany bądź wycofania przez podatnika, stosownie do art. 31a ust. 6 ustawy o PIT? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY