Orzecznictwo: Nie każda wpłata przed dostawą towaru lub usługi jest zaliczką

Teza: Dla uznania wpłaconej kwoty jako zaliczki na poczet wykonanych usług, w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), istotnym jest, aby przyszłe świadczenie było określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru bądź usługi, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację, a dodatkowo strony tego świadczenia, w momencie wpłaty zaliczki, nie mają woli dokonywania jego zmian w przyszłości.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia WSA (del.) Tomasz Kolanowski (sprawozdawca), Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej F. Spółki z o. o. w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Gl 1201/07 w sprawie ze skargi F. Spółki z o. o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 21 maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz F. Spółki z o. o. w C. kwotę 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Gl 1201/07, oddalający skargę F. sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 21 maja 2007 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2004 r.

W pierwszej kolejności Sąd I instancji przypomniał stan sprawy wskazując, że zaskarżoną decyzją z dnia 21 maja 2007 r. r. Dyrektor Izby Skarbowej w K., po rozpatrzeniu odwołania Spółki F. sp. z o.o. w C. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia 29 stycznia 2007 r. o określającej w podatku od towarów i usług za listopad 2004 r. zobowiązanie podatkowe w wysokości - 9076 zł oraz ustalił kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości - 2723 zł - utrzymał w mocy rozstrzygnięcie I instancji.

W podstawie prawnej powołano art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową, oraz art. 19 ust. 1 i ust. 11, art. 29 ust. 1 i ust. 2, art. 106 ust. 1, 2 i 3, art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej w dalszej części ustawą o VAT. Decyzja organu I instancji została wydana w wykonaniu decyzji kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 14 listopada 2006 r. Przesłanką wszczęcia postępowania była okoliczność, że w złożonej deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za listopad 2004 r. Spółka wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc w wysokości 840 zł. Spółka nie naliczyła należnego podatku od towarów i usług od środków finansowych otrzymanych w listopadzie 2004 r. w łącznej kwocie 55 000 zł, które zostały przez organy uznane za przedpłatę (zaliczkę) otrzymaną przed wydaniem towaru, podlegająca opodatkowaniu. Podkreślono, że kontrola dowodów bankowych za listopad 2004 r. wykazała, że wpłaty tychże środków na rachunek bankowy Spółki dokonała E. sp. z o.o. z siedzibą w P. określając na dowodach bankowych tytuł wpłat "zapłata do FV" nie podając jednak numerów faktur.

Organ kontroli skarbowej podniósł również, iż z dowodów źródłowych tj. faktur sprzedaży za listopad 2004 r. wynika, że "F." sp. z o.o. w C. nie wystawiła w tym miesiącu faktur sprzedaży na rzecz "E. " sp. z o.o. w P.. Dodał, iż przed dokonaniem przelewu ww. środków "E." nie zalegała również z zapłatami wobec "F.".

Wskazano także na treść pisma z dnia 26 listopada 2004 r. "E." sp. z o.o. do "F." sp. z o.o. (poprzednia nazwa "A."), w którym zamieszczono informację, ze Spółka "E." omyłkowo dokonała w dniach: 9, 10, 19 i 24 listopada 2004 r. wpłat na konto "A." w łącznej wysokości 55000 zł i w związku z tym, że płatności to są nienależne, Spółka "E." prosi o niezwłoczny zwrot ww. kwoty na podane konto. Zwrotu jednak nie dokonano.

Pomimo wezwania "F." o przedłożenie dowodów potwierdzających rozliczenie wpłaconych w listopadzie 2004 r. środków finansowych oraz umowy sprzedaży zawartych po okresie wpływu tych środków na konto Spółki - pełnomocnik Strony przesłał przy piśmie z dnia 9 grudnia 2006 r. jedynie zamówienia składane przez "E.", nie przedłożył jednak żadnych umów sprzedaży i dowodów świadczących o rozliczeniu wpłaconych omyłkowo w listopadzie 2004 r. środków finansowych. Nadto organ powołał się na pismo "F." z dnia 9 lutego 2005 r. skierowane do "E.", z którego wynika, że Spółka "F." dokonała potrącenia wzajemnych wierzytelności w kwocie 49944,91 zł, a rozliczenie tej kwoty potwierdzają wystawione przez Spółkę "F." faktury z dnia 7 stycznia 2005 r. nr [...] i nr [...] oraz z 26 stycznia 2005 r. nr [...]. Zaznaczył ponadto, iż z przedmiotowego pisma wynika, że pozostała Spółce "E." kwota do zapłaty w wys. 14380.13 zł tytułem faktury nr [...] stanowi nie skompensowaną cześć tej faktury.

Nadto organ kontroli skarbowej wskazał również, że kompensowana kwota stanowi bilans otwarcia (saldo) na dzień 1 stycznia 2005 r. oraz, że wymienione kompensaty nie zostały zaewidencjonowane w ewidencji rozrachunkowej "F.", natomiast ww. faktury zostały zaewidencjonowane pod datą ich wystawienia.

W konsekwencji organ kontroli skarbowej stwierdził, że Spółka "F." nie dokonała zwrotu otrzymanych w listopadzie 2004 r. od Spółki "E." środków finansowych w kwocie 55000 zł, a rozliczenia tej kwoty dokonała w dniu 7 stycznia 2005 r. poprzez sprzedaż potwierdzoną wystawieniem na rzecz Spółki "E." faktur sprzedaży - zatem uznał, ze przedmiotowe środki finansowe dotyczą przedpłat (zaliczek) pobranych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi i Spółka "F.", stosownie do art. 106 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, winna wystawić fakturę VAT. W związku zaś ze stwierdzeniem, ze podatnik w złożonej deklaracji VAT-7 za listopad 2004 r. zaniżył kwotę zobowiązania podatkowego o 9076 zł., organ kontroli skarbowej działając na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy o VAT ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Powyższe skutkowało decyzją z dnia 29 stycznia 2007 r. określającą zobowiązanie podatkowe w wysokości 9076 zł oraz kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 2723 zł.

W odwołaniu pełnomocnik skarżącej Spółki wniósł o uchylenie decyzji w całości i umorzenie postępowania. Zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, poprzez jego zastosowanie do czynności niepodlegającej opodatkowaniu oraz naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 122, 187 i 191 Ordynacji podatkowe] poprzez interpretowanie zebranych dowodów w sposób wybiórczy bez dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz poprzez pominięcie istotnych dowodów w sprawie. Podkreślono, że w listopadzie 2004 r. Spółka "F." otrzymała na rachunek bankowy wpłaty od Spółki "E." a w tym okresie oba podmioty nie były związane żadną umową oraz nie istniały również żadne nierozliczone wierzytelności. Dokonane wpłaty nie miały charakteru przedpłat, a Spółka "E." poinformowała "F." o omyłkowej wpłacie tych środków oraz zwróciła się o ich zwrot. Strona wyjaśniła, iż Spółka "E." złożyła następnie kilka zamówień, które zostały przyjęte do realizacji. Dopiero po przyjęciu zamówień do realizacji powstał pomiędzy stronami stosunek zobowiązaniowy; z przyjętych zamówień oraz później wystawionych faktur VAT wynikał termin płatności. Wskazano także, że po zrealizowaniu zamówień, gdy wynagrodzenie stało się wymagalne, pomiędzy spółkami doszło do sytuacji, gdy były jednocześnie wzglądem siebie dłużnikami i wierzyciela...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »