Regulamin

Regulamin sklepu podatki.biz

Obowiązujący od 1.01.2021 r.

I. Postanowienia ogólne
II. Dane osobowe
III. Realizacja zamówień
IV. Zapłata za zamówienie
V. Koszty i formy dostawy oraz czas realizacji zamówienia
VI. Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy
VII. Szkolenia stacjonarne i on-line – warunki uczestnictwa i rezygnacji
VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin korzystania z platformy szkoleniowej www.kursy.podatki.biz

Definicje
Informacje o udostępnianiu
Dalsze rozpowszechnianie i udostępnianie, prawa autorskie
Umowa na dostęp do poszczególnych e-kursów
Umowa abonamentowa
Doręczanie oświadczeń
Dane osobowe
Zamówienie i dojście do skutku sprzedaży
Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Postanowienia końcowe


 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający – TaxNet spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 13A, 43-100 Tychy, NIP: 646-25-04-471, REGON: 277463136, obsługująca zamówienia, które można składać na stronach internetowych w domenie podatki.biz. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197413, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych.

  Dane kontaktowe:
  bezpłatna infolinia: 800-706-818
  telefon: 32 327-76-33*
  telefon / fax: 32 328-50-19*
  telefon komórkowy: 519-197-292*
  (* opłaty za połączenia zgodnie ze stawkami operatorów)
  e-mail: sklep@podatki.biz

  Godziny pracy: w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–16:00.

 2. Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
 3. Zgłaszający - wypełniający formularz zgłoszeniowy na szkolenie stacjonarne.
 4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy TaxNet spółka z o.o. (zwanym Sprzedającym) a Zamawiającym, dokonującym zakupu.

II. Dane osobowe

 1. Zamawiający oświadcza, że dobrowolnie podaje w trakcie składania zamówienia prawdziwe dane niezbędne do jego realizacji i ma prawo do dysponowania nimi.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedający.
 3. Zamawiający ma prawo wglądu do podanych danych oraz ich aktualizacji i usunięcia.
 4. Sprzedający gromadzi dane Zamawiającego w celach realizacji zamówień. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, podane dane mogą być wykorzystywane w celu przedstawienia innych ofert oraz przekazania dodatkowych informacji od Sprzedającego, np. o nowościach i promocjach.

III. Realizacja zamówień

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym zawierana jest w momencie złożenia przez Zamawiającego zamówienia za pomocą formularza zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie wpłynięcia zamówienia.
 3. Szczegóły realizacji zamówienia przekazywane są za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym terminie Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym, aby zaproponować nowy termin realizacji zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Zamawiającego, że istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jest ona przesyłana na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający wyraża tym samym zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie wyraża takiej zgody, na jego życzenie przekazane w dowolny sposób do Sprzedającego faktura VAT zostanie przesłana pocztą w formie papierowej.
 7. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich napływania do wyczerpania zapasów (dostępnej ilości) przedmiotu zamówienia.
 8. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupiony towar bez wad.
 9. Kontakt ze Sprzedającym może odbywać się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@podatki.biz oraz pod numerami telefonu bezpłatnej infolinii: 800-706-818 lub telefonu stacjonarnego: 32 327 76 33.

IV. Zapłata za zamówienie

 1. O formie płatności Zamawiający decyduje w trakcie składania zamówienia.
 2. W zależności od zamawianego towaru lub usługi Zamawiający może dokonać zapłaty:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – dane do przelewu podane są w wiadomości e-mail wysłanej po złożeniu zamówienia,
  • szybkim przelewem do płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU – aktualnie możliwe sposoby płatności podane są na stronie internetowej http://www.payu.pl,
  • przy pomocy usługi Płatności cyklicznych (cykliczne obciążanie karty płatniczej), których operatorem jest serwis PayU.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie Sprzedający wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail Zamawiającego.
 4. Podawane ceny są w złotych polskich (PLN) i obejmują podatek VAT.

V. Koszty i formy dostawy oraz czas realizacji zamówienia

 1. Koszt dostawy składanego zamówienia podawany jest bezpośrednio w formularzu zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego płatności lub – jeśli zostanie zawarta odrębna umowa dotycząca płatności odroczonej – po zawarciu tej umowy.
 3. Zamówiony towar wysyłany jest na koszt Sprzedającego, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na terenie Polski. Przeciętny czas doręczenia paczki od momentu jej nadania wynosi 3–5 dni roboczych.
 4. Wszelkie inne formy dostawy, np. mające charakter przesyłek zagranicznych, należy wcześniej ustalić ze Sprzedającym. Są one indywidualnie wycenianie, a ich wartość doliczana jest do wartości zamówienia.
 5. Towar niewymagający dostawy udostępniany jest, bez dodatkowej opłaty, w formie elektronicznej niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Opis metody udostępnienia zamówionego towaru przesyłany jest za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Czas obsługi zamówienia obejmuje jego potwierdzenie, ustalenie formy płatności i ewentualne zaksięgowanie wpłaty oraz – gdy jest to konieczne – pakowanie i nadanie paczki. Do czasu oczekiwania na przesyłkę należy doliczyć czas potrzebny na jej dostarczenie przez przewoźnika (Poczta Polska, kurier).
 7. Czas dostawy Zamówienia jest różny i zależy od wybranej formy płatności oraz zakupionego towaru lub usługi.
 8. Towary wysyłane elektronicznie – Zamawiający otrzymuje instrukcję pobrania zamówienia lub plik zamówionego towaru bezpośrednio na adres e-mail. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie do zarchiwizowania zakupionego towaru wysłanego elektronicznie. Sprzedający nie gwarantuje możliwości jego ponownego pobrania/otrzymania – jednak w przypadku, kiedy jest to możliwe, Sprzedający udostępni towar ponownie.
 9. Towary wysyłane pocztą lub kurierem Zamawiający otrzymuje jako przesyłkę na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

VI. Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji, którą należy przesłać listownie na adres korespondencyjny: TaxNet spółka z o.o. ul. Młyńska 13A, 43-100 Tychy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@podatki.biz.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania.
 3. Zamawiający w przypadku przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy może dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 4. Zamawiający, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wypełnia "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa", zgodnie z przedstawionym w regulaminie wzorem lub przygotowane samodzielnie. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.
 5. Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Zamawiający.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwięków lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana przez Sprzedającego za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego Zamawiający utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dzienniki, periodyki lub czasopisma, w tym wydania papierowe czasopisma „Ekspert Księgowy”, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiającemu niebędącemu konsumentem lub Przedsiębiorcami-Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i odrębnych przepisów, przysługuje wyłącznie na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub za porozumieniem stron.

VII. Szkolenia stacjonarne i on-line – warunki uczestnictwa i rezygnacji

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym.
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności.
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego maksymalnie 3 dni robocze przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty:
  • w przypadku szkoleń on-line: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej oraz certyfikatu,
  • w przypadku szkoleń stacjonarnych: szkolenia, materiałów, certyfikatu, poczęstunków w czasie przerw oraz obiadu(-ów). Cena może nie zawierać kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu. Szczegółowe informacje, co zawiera opłata za szkolenia, podane są w opisie każdego ze szkoleń.
 5. Sprzedający dopuszcza w pewnych okolicznościach możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia (dot. szkoleń stacjonarnych) lub po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, która wystawiana jest w dniu szkolenia. Jeśli taka forma płatności nie jest udostępniona w formularzu zgłoszeniowym, należy w tej sprawie skontaktować się ze Sprzedającym.
 6. W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 7. Rezygnacja ze szkolenia przez Zgłaszającego do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami (wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Zgłaszającemu w pełnej wysokości). 
 8. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
 9. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów.
 10. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 11. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 12. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji.
 13. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerami bezpłatnej infolinii: 800-706-818 wew. 22 lub telefonu stacjonarnego: 32 328-50-19 wew. 22 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: szkolenia@podatki.biz.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, który Zamawiający akceptuje każdorazowo podczas składania zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej. W przypadku, w którym strona pozwana nie ma siedziby, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.


 

Definicje
Informacje o udostępnianiu
Dalsze rozpowszechnianie i udostępnianie, prawa autorskie
Umowa na dostęp do poszczególnych e-kursów
Umowa abonamentowa
Doręczanie oświadczeń
Dane osobowe
Zamówienie i dojście do skutku sprzedaży
Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Postanowienia końcowe
 Definicje

Platforma szkoleniowa lub Platforma, lub System – baza danych oprogramowana w sposób umożliwiający korzystanie z udostępnianych treści Użytkownikom, dostępna poprzez sieć WWW pod adresem www.kursy.podatki.biz;
Użytkownik – osoba, która po akceptacji niniejszego regulaminu lub zawarciu umowy uzyskała dostęp do Platformy lub pojedynczego e-kursu;
Zamawiający – osoba, grupa osób lub organizacja, które zamówiły dostęp do Platformy; Zamawiający może być jednocześnie Użytkownikiem;
Udostępniający lub Sprzedający – TaxNet sp. z o.o. w Tychach, ul. Młyńska 13A, 43-100 Tychy, NIP: 646 25 04 471, REGON: 277463136, KRS 0000197413, opłacony gotówką kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł;
E-kurs – zbiór lekcji prezentujący określony w programie e-kursu zakres informacji w formie tekstowej, odnośników do innych treści oraz innych elementów, w tym multimedialnych;
Dostęp – prawo do korzystania z zamówionych i opłaconych e-kursów;
Abonament – metoda uzyskania dostępu, wymagająca wnoszenia stałej opłaty w zamian za dostęp do e-kursów na Platformie w opłaconym zakresie;
Abonent - osoba, która ma uprawnienia do użytkowania Platformy z wykorzystaniem dostępu w modelu Abonamentu;
Umowa abonamentowa – umowa, na podstawie której Udostępniający świadczy usługę w modelu Abonament;
Odrębna umowa abonamentowa – umowa, na podstawie której Udostępniający świadczy usługę okresową w modelu Abonament Zamawiającemu, który ustalił z Udostępniającym indywidualne warunki udostępniania.

Informacje o udostępnianiu

1. Udostępniający zobowiązuje się umożliwić Użytkownikom dostęp do Platformy przez 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, z wyjątkami wymienionymi poniżej.
2. W razie wykupienia abonamentu Użytkownik otrzymuje dostęp do e-kursów dostępnych w Platformie w okresie obowiązywania umowy abonamentowej.
3. W razie wykupienia e-kursu poza abonamentem, Użytkownik otrzymuje dostęp do wykupionego e-kursu przez okres 24 miesięcy od daty dokonania płatności za e-kurs.
4. Dostęp może ulec czasowemu lub trwałemu ograniczeniu:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – powstania zaległości w płatnościach;
b) z przyczyn, za które Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności, zwłaszcza awarii systemów hostingowych, ataków DDos i innych tego typu zdarzeń;
c) z przyczyn leżących po stronie Udostępniającego – w razie zakończenia działalności w zakresie prowadzenia Platformy, z zachowaniem prawa Zamawiającego do proporcjonalnego zwrotu wniesionych należności abonamentowych lub proporcjonalnego zwrotu innych opłat
d) w przypadku wycofania e-kursu z oferty.
5. W razie powstania zaległości płatniczych Udostępniający ma prawo wstrzymać dostęp do Platformy lub e-kursu. Jeżeli umowa nie została zawarta z konsumentem, Udostępniający ma prawo do wynagrodzenia za czas, w którym wstrzymano dostęp do Platformy z powodu zaległości płatniczych.

Dalsze rozpowszechnianie i udostępnianie, prawa autorskie

6. Zamawiający i Użytkownik nie mają prawa do dalszego rozpowszechniania treści umieszczonych na Platformie. W szczególności dotyczy to udostępniania danych logujących innym niż Użytkownik osobom, kopiowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet itp.
7. Zamawiający i Użytkownik mają prawo do użytku udostępnionych treści zgodnego z przepisami polskiego prawa o ochronie praw autorskich, w szczególności do użytku dozwolonego.

Umowa na dostęp do poszczególnych e-kursów

8. Dostęp do wybranego e-kursu dostępnego na Platformie można uzyskać zawierając umowę na pojedynczy e-kurs.

Umowa abonamentowa

9. Dostęp do wszystkich e-kursów dostępnych na Platformie można uzyskać zawierając umowę abonamentową.
10. Umowa abonamentowa zawierana jest na czas określony – właściwy dla wybranego rodzaju abonamentu dostępnego w sklepie. Wynagrodzenie za cały czas trwania umowy abonamentowej, w zależności od wyboru Zamawiającego, jest płatne jednorazowo lub jest podzielone na miesięczne równe raty.
11. Po upływie okresu, na który umowa abonamentowa została zawarta, ulega ona automatycznie przekształceniu w zawartą na czas nieokreślony, jeżeli Zamawiający dokonywał będzie w odpowiednich terminach płatności miesięcznych opłat abonamentowych, stanowiących równowartość raty miesięcznej, chyba że strony ustaliły inaczej. Nieuiszczenie w terminie opłaty abonamentowej po upływie umówionego okresu obowiązywania umowy powoduje rozwiązanie umowy i utratę dostępu do Platformy.
12. Jeżeli oferta Sprzedawcy to przewiduje, Zamawiający może wykupić do zawartej już umowy abonamentowej (umowa podstawowa) prawo do korzystania z Platformy dla dodatkowego Użytkownika (Dopłata za dodatkową osobę w abonamencie). Oznacza to zawarcie osobnej umowy abonamentowej, która obowiązuje w okresie obowiązywania umowy podstawowej. Do umowy tej stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące umowy abonamentowej.

Doręczanie oświadczeń

13. Wszelkie oświadczenia dotyczące umowy i Regulaminu, korzystania z Platformy, powiadomienia i wezwania mogą być doręczane zarówno w formie korespondencji tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego, jak i w formie korespondencji elektronicznej (e-mail).
14. Adresy e-mail służące do korespondencji są uzgadnianie pomiędzy Zamawiającym a Udostępniającym. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej Abonamentu przyjmuje się, że jeśli Abonent nie wskaże inaczej, adresem tym jest adres wskazany przy zakupie.

Dane osobowe

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zamawiający oświadcza, że podane w trakcie składania zamówienia dane niezbędne do realizacji zamówienia są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi.
16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedający.
17. Zamawiający ma prawo wglądu do podanych danych oraz ich aktualizacji i usunięcia.
18. Sprzedający gromadzi dane Zamawiającego i podane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji zamówień i prawidłowego świadczenia usługi. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, podane dane mogą być wykorzystywane w celu przedstawienia innych ofert oraz przekazania dodatkowych informacji od Sprzedającego, np. o nowościach i promocjach.
19. Sprzedający oświadcza, że stosuje procedury rozporządzenia RODO, w szczególności przetwarza uzyskane dane wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy i uzgodnień zawartych z Zamawiającym.

Zamówienie i dojście do skutku sprzedaży

20. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym jest zawierana za pomocą formularza zamówienia. Umowa dochodzi do skutku pod warunkiem opłacenia przez Zamawiającego należności w terminie wskazanym w zamówieniu. Jeżeli należność ma być płatna w ratach, do zawarcia umowy dochodzi na skutek zapłaty pierwszej raty. Dostęp do Platformy liczony jest od dnia otrzymania płatności.
21. Po złożeniu zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie wpłynięcia zamówienia.
22. Szczegóły realizacji zamówienia przekazywane są za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
23. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym terminie Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym, aby zaproponować nowy termin realizacji zamówienia. Sprzedający poinformuje Zamawiającego jednocześnie, że istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia.
24. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jest ona przesyłana na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający wyraża tym samym zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie wyraża takiej zgody, na jego życzenie przekazane Sprzedającemu w dowolny sposób faktura VAT zostanie przesłana drogą pocztową w formie papierowej.
25. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich napływania.
26. Kontakt ze Sprzedającym może odbywać się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@podatki.biz oraz pod numerami telefonu wskazanymi w zakładce „Kontakt” i na stronie www.podatki.biz.
27. O formie płatności Zamawiający decyduje w trakcie składania zamówienia.
28. Zamawiający może płacić:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – dane do przelewu podane są w wiadomości e-mail wysłanej po złożeniu zamówienia,
b) szybkim przelewem do płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU – aktualnie możliwe sposoby płatności podane są na stronie internetowej http://www.payu.pl.
29. Po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie Sprzedający wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail Zamawiającego.
30. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN), z informacją dotyczącą podatku VAT.
31. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego płatności lub jeśli zostanie zawarta odrębna umowa dotycząca płatności odroczonej – po zawarciu tej umowy, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty zajścia tych zdarzeń.

Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy

32. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji, którą należy przesłać listownie na adres korespondencyjny: TaxNet spółka z o.o., ul. Młyńska 13A, 43-100 Tychy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@podatki.biz.
33. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania.
34. Zamawiający w przypadku przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy może dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Zamawiający, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, składa oświadczenie o treści: „Odstępuję od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa”.
35. Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży.
36. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwięków lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
37. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
38. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana przez Sprzedającego za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego Zamawiający utraci prawo odstąpienia od umowy.
39. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiającemu niebędącemu konsumentem lub Przedsiębiorcami-Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i odrębnych przepisów, przysługuje wyłącznie na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub za porozumieniem stron.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

40. Zamawiający będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Zamawiający będący konsumentem, ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
41. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Zamawiający może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
42. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

43. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, który Zamawiający akceptuje każdorazowo podczas składania zamówienia.
44. W przypadku zawarcia odrębnej (indywidualnej) umowy abonamentowej jej postanowienia odmienne od postanowień niniejszego regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.
45. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
46. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej. W przypadku, w którym strona pozwana nie ma siedziby, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.Poprzednia wersja regulaminu