Regulamin old

Regulamin sklepu podatki.biz

Obowiązujący od 19.01.2015 r.

I. Postanowienia ogólne
II. Dane osobowe
III. Realizacja zamówień
IV. Zapłata za zamówienie
V. Koszty i formy dostawy oraz czas realizacji zamówienia
VI. Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy
VII. Szkolenia stacjonarne – warunki uczestnictwa i rezygnacji
VIII. Postanowienia końcowe
 


 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający – TaxNet spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 13A, 43-100 Tychy, NIP: 646-25-04-471, REGON: 277463136, obsługująca zamówienia, które można składać na stronach internetowych w domenie podatki.biz. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197413, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych.

  Dane kontaktowe:
  bezpłatna infolinia: 800-706-818
  telefon: 32 327-76-33*
  telefon / fax: 32 328-50-19*
  telefon komórkowy: 519-197-292*
  (* opłaty za połączenia zgodnie ze stawkami operatorów)
  e-mail: sklep@podatki.biz

  Godziny pracy: w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–16:00.

 2. Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
 3. Zgłaszający - wypełniający formularz zgłoszeniowy na szkolenie stacjonarne.
 4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy TaxNet spółka z o.o. (zwanym Sprzedającym) a Zamawiającym, dokonującym zakupu.

II. Dane osobowe

 1. Zamawiający oświadcza, że dobrowolnie podaje w trakcie składania zamówienia prawdziwe dane niezbędne do jego realizacji i ma prawo do dysponowania nimi.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedający.
 3. Zamawiający ma prawo wglądu do podanych danych oraz ich aktualizacji i usunięcia.
 4. Sprzedający gromadzi dane Zamawiającego w celach realizacji zamówień. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, podane dane mogą być wykorzystywane w celu przedstawienia innych ofert oraz przekazania dodatkowych informacji od Sprzedającego, np. o nowościach i promocjach.

III. Realizacja zamówień

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym zawierana jest w momencie złożenia przez Zamawiającego zamówienia za pomocą formularza zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie wpłynięcia zamówienia.
 3. Szczegóły realizacji zamówienia przekazywane są za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym terminie Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym, aby zaproponować nowy termin realizacji zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Zamawiającego, że istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jest ona przesyłana na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający wyraża tym samym zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie wyraża takiej zgody, na jego życzenie przekazane w dowolny sposób do Sprzedającego faktura VAT zostanie przesłana pocztą w formie papierowej.
 7. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich napływania do wyczerpania zapasów (dostępnej ilości) przedmiotu zamówienia.
 8. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupiony towar bez wad.
 9. Kontakt ze Sprzedającym może odbywać się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@podatki.biz oraz pod numerami telefonu bezpłatnej infolinii: 800-706-818 lub telefonu stacjonarnego: 32 327 76 33.

IV. Zapłata za zamówienie

 1. O formie płatności Zamawiający decyduje w trakcie składania zamówienia.
 2. W zależności od zamawianego towaru lub usługi Zamawiający może płacić:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – dane do przelewu podane są w wiadomości e-mail wysłanej po złożeniu zamówienia,
  • szybkim przelewem do płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU – aktualnie możliwe sposoby płatności podane są na stronie internetowej http://www.payu.pl.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie Sprzedający wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail Zamawiającego.
 4. Podawane ceny są w złotych polskich (PLN) i obejmują podatek VAT.

V. Koszty i formy dostawy oraz czas realizacji zamówienia

 1. Koszt dostawy składanego zamówienia podawany jest bezpośrednio w formularzu zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego płatności lub – jeśli zostanie zawarta odrębna umowa dotycząca płatności odroczonej – po zawarciu tej umowy.
 3. Zamówiony towar wysyłany jest na koszt Sprzedającego, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na terenie Polski. Przeciętny czas doręczenia paczki od momentu jej nadania wynosi 3–5 dni roboczych.
 4. Wszelkie inne formy dostawy, np. mające charakter przesyłek zagranicznych, należy wcześniej ustalić ze Sprzedającym. Są one indywidualnie wycenianie, a ich wartość doliczana jest do wartości zamówienia.
 5. Towar niewymagający dostawy udostępniany jest, bez dodatkowej opłaty, w formie elektronicznej niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Opis metody udostępnienia zamówionego towaru przesyłany jest za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Czas obsługi zamówienia obejmuje jego potwierdzenie, ustalenie formy płatności i ewentualne zaksięgowanie wpłaty oraz – gdy jest to konieczne – pakowanie i nadanie paczki. Do czasu oczekiwania na przesyłkę należy doliczyć czas potrzebny na jej dostarczenie przez przewoźnika (Poczta Polska, kurier).
 7. Czas dostawy Zamówienia jest różny i zależy od wybranej formy płatności oraz zakupionego towaru lub usługi.
 8. Towary wysyłane elektronicznie – Zamawiający otrzymuje instrukcję pobrania zamówienia lub plik zamówionego towaru bezpośrednio na adres e-mail. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie do zarchiwizowania zakupionego towaru wysłanego elektronicznie. Sprzedający nie gwarantuje możliwości jego ponownego pobrania/otrzymania – jednak w przypadku, kiedy jest to możliwe, Sprzedający udostępni towar ponownie.
 9. Towary wysyłane pocztą lub kurierem Zamawiający otrzymuje jako przesyłkę na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

VI. Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji, którą należy przesłać listownie na adres korespondencyjny: TaxNet spółka z o.o. ul. Młyńska 13A, 43-100 Tychy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@podatki.biz.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 3. Zamawiający w przypadku przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy może dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 4. Zamawiający, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wypełnia "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa", zgodnie z przedstawionym w regulaminie wzorem lub przygotowane samodzielnie. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.
 5. Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Zamawiający.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwięków lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana przez Sprzedającego za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego Zamawiający utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dzienniki, periodyki lub czasopisma, w tym wydania papierowe czasopisma „Ekspert Księgowy”, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiającemu niebędącemu konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny przysługuje wyłącznie na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub za porozumieniem stron.

VII. Szkolenia stacjonarne – warunki uczestnictwa i rezygnacji

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawartej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym.
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający prześle na podany adres e-mail lub numer faksu potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, poczęstunków w czasie przerw oraz obiadu(-ów). Cena może nie zawierać kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu. Szczegółowe informacje, co zawiera opłata za szkolenia, podane są w opisie każdego ze szkoleń.
 5. Sprzedający dopuszcza w pewnych okolicznościach możliwość płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, która wystawiana jest w dniu szkolenia. Jeśli taka forma płatności nie jest udostępniona w formularzu zgłoszeniowym, należy w tej sprawie skontaktować się ze Sprzedającym.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia przez Zgłaszającego do 5 dni przed terminem szkolenia, Zgłaszający nie zostanie obciążony kosztami szkolenia. Niestawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to dodatkowych kosztów.
 7. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 8. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia rezygnacji.
 9. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerami bezpłatnej infolinii: 800-706-818 wew. 22 lub telefonu stacjonarnego: 32 328-50-19 wew. 22 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: szkolenia@podatki.biz.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, który Zamawiający akceptuje każdorazowo podczas składania zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej. W przypadku, w którym strona pozwana nie ma siedziby, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.