PKPiR w ćwiczeniach

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej w formacie html i pdf
✔ Dostęp do testów;
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).
Wsparcie techniczne opiekuna e-kursu

Dostępność: Kolejne lekcje w każdym tygodniu

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

PKPIR w ćwiczeniach to e-kurs stworzony w ramach opracowanej w dziale szkoleń www.podatki.biz nowej formuły prezentacji materiałów szkoleniowych.

Forma pisemna pozwala na nieograniczoną prezentację materiałów dodatkowych i uzupełniających oraz ćwiczeń.

Te ostatnie składają się z serii pytań i testów, które pojawiają się w trakcie lekcji.

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania pozwalają utrwalić i usystematyzować wiedzę. 

Szkolenie podzielone jest na lekcje, z których każda rozbita jest na kilkanaście (czasem kilkadziesiąt) zagadnień szczegółowych.  Prezentowane są po kolei - w pierwszej kolejności w ujęciu teoretycznym. W kolejnym kroku Uczestnik wykonuje ćwiczenia praktyczne. 

Dla kogo przeznaczony jest e-kurs

E-kurs kierowany jest do wszystkich, zajmujących się obecnie lub planujących zająć się w przyszłości prowadzeniem PKPiR, bez względu na poziom ich zaawansowania. W e-kursie omawiane są praktycznie wszystkie problemy, związane z prowadzeniem PKPiR. Uczestnik pozna je rozwiązując ćwiczenia praktyczne i quizy, bazując na omówionych wcześniej podstawach teoretycznych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozporządzeń wykonawczych, wyjaśnień i interpretacji MF oraz orzecznictwa.  

Cel e-kursu

Kończąc e-kurs Uczestnik będzie posiadał wiedzę praktyczną, utrwaloną i usystematyzowaną w wyniku przeprowadzonych ćwiczeń i zadań wykonanych samodzielnie. Wiedza ta pozwoli na samodzielne prowadzenie PKPiR dla przedsiębiorców różnych branż i rozmiarów. 
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Kolejne lekcje udostępniane są w formatach tekstowych do czytania w każdym kolejnym tygodniu na osobistej stronie kursu Użytkownika. Tam też znajdują się quizy, testy i zadania do samodzielnego rozwiązania.

W trakcie kursu Uczestnik pozna podstawy teoretyczne i wykona ćwiczenia dla ponad 300 zagadnień szczegółowych.

Na zakończenie zostanie udostępniony test końcowy – jego rozwiązanie i uzyskanie co najmniej 60% dostępnych punktów pozwala na uzyskanie drukowanego certyfikatu ukończenia kursu. W przypadku niezaliczenia pierwszego testu udostępniamy  test poprawkowy.

Test końcowy składa się z wybranych pytań, które pojawiły się już wcześniej w trakcie trwania kursu.
Lekcja 1

Metoda memoriałowa i kasowa. Ewidencjonowanie kosztów i przychodów na przełomie roku. Ewidencjonowanie kosztów i przychodów długookresowych

Koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pozostałe. Uproszczone ewidencjonowanie kosztów. Memoriałowe ewidencjonowanie kosztów.  Dzień powstania kosztu. Ewidencjonowanie przychodów i kosztów na przełomie roku.  Ewidencjonowanie kosztów i przychodów za dłuższe okresy rozliczeniowe. Zmiana metody ewidencjonowania. Zwroty i zakupy towarów na przełomie roku. Ewidencjonowanie operacji zamkniętego roku przed i po złożeniu zeznania podatkowego.

Lekcja 2

Dokumenty i dowody księgowe

Rodzaje dowodów księgowych – wymogi formalne, dopuszczalność stosowania. Opisywanie i numerowanie dowodów. Dowody wewnętrzne, noty. Dokumentowanie operacji nie wpływających na wynik finansowy. Poprawianie błędów rachunkowych na dokumentach. Duplikaty. Wydatki własne i firmowe na tym samym dokumencie. Działalność rolnicza – towary własnej produkcji i nabycia od innych rolników. Dokumentowanie z użyciem paragonów. Dokumenty anulowane i odnoszące się do niezawartych transakcji (puste faktury). Dokumentowanie operacji w przypadku braku zewnętrznych dowodów księgowych. Dokumentowanie zmiany przeznaczenia składników majątku (m.in. przekazanie na potrzeby własne i pracowników, darowizny, likwidacja).  Zbiorcze zestawienia dowodów księgowych.  Sprzedaż nieudokumentowana w PKPiR. Dokumenty i raporty z kasy fiskalnej.  Zakupy na serwisach aukcyjnych i od osób prywatnych. Dokumentowanie w przypadkach szczególnych. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia wad formalnych dokumentów. Numeracja dowodów księgowych. Dokumenty w formie elektronicznej w relacjach z kontrahentami. Przechowywanie dowodów księgowych w formie papierowej i elektronicznej. Dokumenty w językach obcych.

Lekcja 3

Dokumenty spóźnione i wcześniejsze, odnalezione, zagubione i zniszczone, dokumenty korygujące

Faktura otrzymana przed dostawą towaru. Faktura otrzymana po dostawie towaru. Otrzymanie towaru bez faktury na przełomie roku. Faktura zagubiona lub zniszczona po dostawie towaru lub poniesieniu kosztu. Ujęcie duplikatów w PKPiR. Rodzaje dokumentów korygujących. Korekta dotycząca zamkniętego roku otrzymana w latach następnych. Odnaleziona faktura po i w okresie rozliczeniowym. Zapisy korygujące i poprawianie błędów w PKPiR. Opóźnione faktury kosztowe. Usuwanie skutków błędów na dokumentach obcych. Następstwa podatkowe i związane z nimi obowiązki w przypadku korekty błędnych zapisów w PKPiR.

Lekcja 4

Obowiązki i zasady formalne. Techniki dokonywania zapisów. Zmiana formy rachunkowości

Obowiązek prowadzenia PKPiR. Miejsce prowadzenia PKPiR. PKPiR w przedsiębiorstwie wielozakładowym. Konstrukcja PKPiR. PKPiR dla działalności rolniczej. PKPiR prowadzona przez obcokrajowca. Elektroniczna i papierowa forma PKPiR – zasady i obowiązki. Obowiązki związane z otworzeniem i zamknięciem PKPiR. Zmiana formy rachunkowości. PKPiR w przypadku utraty prawa do ryczałtu. PKPiR prowadzona przez biuro rachunkowe. PKPiR i JPK. Numerowanie zapisów w księdze. Zmiana metody numeracji. Powiązanie dowodów z zapisami w PKPiR. Zapisy zbiorcze dotyczące wydatków. Przechowywanie księgi. Szczególne obowiązki podatników korzystających z ulgi B+R. Wykorzystanie dodatkowych kolumn PKPiR. Rzetelność i niewadliwość PKPiR. Skutki nieuznania PKPiR za dowód.  Prowadzenie PKPiR w przypadku zaliczek kwartalnych. Korekta kosztów i przychodów po przejściu na ryczałt ewidencjonowany. Przejście z PKPiR na księgi rachunkowe.

Lekcja 5

Towary handlowe i opakowania

Ewidencja kosztów zakupu i przychodów ze sprzedaży towarów handlowych. Koszty związane z reklamacją i usunięciem wad towaru. Koszty zakupu towaru. Koszty związane z importem towaru Koszty dostawy towaru do nabywcy. Strata w towarach w wyniku przeterminowania, uszkodzenia fizycznego, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Wypożyczenie towarów. Zmiana przeznaczenia towarów. Ewidencjonowanie zakupu i sprzedaży opakowań zwrotnych. Wysokocenne towary handlowe – nieruchomości, samochody, urządzenia. Koszty ubezpieczenia towarów w drodze i na magazynie. Zapłata i otrzymanie zaliczki na zakup towarów. Przekazanie towarów pomiędzy oddziałami. Przekazanie towarów do firmy małżonka. Opóźnienia w zapłacie za towary. Umorzenie i przedawnienie należności za towar.  Działania podejmowane w razie spadku wartości towarów handlowych. Działalność prowadzona z wykorzystaniem towarów używanych.

Lekcja 6

Spis z natury (remanent)

Obowiązki formalne i zasady sporządzania remanentu. Cel spisu z natury. Składniki spisu z natury i ich wycena. Składniki spisu z natury nie będące własnością podatnika. Zmiana formy opodatkowania i/lub zmiana formy prawnej a spis z natury. Ustalanie dochodu w trakcie roku z uwzględnieniem spisu z natury. Niedobory i nadwyżki stwierdzone w trakcie spisu z natury. Remanenty w trakcie roku a remanent na zakończenie roku. Uszkodzenie i utrata wartości składników remanentu ujawnione w trakcie spisu z natury. Korekta spisu z natury i jej skutki.

Lekcja 7

Wydatki i przychody związane z zatrudnianiem

Wynagrodzenia pracowników. Składki na ubezpieczenia społeczne. Wynagrodzenia i składki po terminie. Dokumentowanie wypłaty wynagrodzeń. Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów prawa pracy i innych przepisów. Świadczenie postojowe. Odwołanie z urlopu. Dodatkowe świadczenia dla pracowników. Dokumentowanie i ewidencjonowanie ekwiwalentów pracowniczych i świadczeń związanych z pracą zdalną. Kary pieniężne i potrącenia z wynagrodzenia. Odszkodowania, dodatki, rekompensaty wypłacane pracownikowi przez pracodawcę. Finansowanie ZFŚS. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Zasiłki.

Lekcja 8

Umowy cywilnoprawne

Umowa o dzieło i zlecenia – główne cechy, podobieństwa i różnice w ewidencjonowaniu.  Usługi podwykonawców. Ewidencjonowanie transakcji zakupu na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Zakup i sprzedaż na platformach internetowych. Sprzedaż wysyłkowa. Koszty wysyłki w przypadku zakupu i sprzedaży. Zwrot wydatków zleceniobiorcy.

Lekcja 9

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne. Nieodpłatne nabycia i przekazania w PKPiR

Skutki korzystania z użyczonego lokalu w prowadzenie działalności gospodarczej. Korzystanie z użyczonych maszyn i urządzeń. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z używaniem użyczonych składników majątkowych. Ogólne zasady ustalania wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych. Nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracowników i ich rodzin. Finansowanie szkoleń i nauczania. Nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach organizowanych dla przedsiębiorców. Otrzymanie prezentów wysokiej wartości. Nagrody i premie wypłacane przez kontrahentów i kontrahentom z tytułu uzyskania określonych efektów. Ujęcie w PKPiR towarów, materiałów, produktów gotowych i składników majątkowych otrzymanych w darowiźnie lub spadku. Zbycie towarów, materiałów, produktów gotowych i składników majątkowych otrzymanych w darowiźnie lub spadku.

Lekcja 10  

Leasing, najem, ubezpieczenia, koszty finansowe

Przychody z tytułu najmu. Przychody z tytułu podnajmu. Leasing operacyjny i finansowy – zaliczanie do kosztów i ewidencjonowanie. Opłata wstępna przy leasingu operacyjnym i finansowym.  Skutki cesji leasingu. Dokumentowanie kosztów najmu. Wydatki związane używaniem wynajętego składnika majątkowego. Zakup składników majątkowych przeznaczonych na wynajem. Zmiana przeznaczenia wynajmowanych uprzednio składników majątkowych. Czynsz najmu będący jednocześnie spłatą wartości lokalu. Różnice pomiędzy najmem lokali użytkowych a mieszkalnych. Rachunki za media opłacane w wysokości prognozowanej i późniejsze rozliczenie końcowe. Ewidencjonowanie kosztów najmu. Media i ich refakturowanie – przychody i koszty. Rozliczenie kosztów ubezpieczenia w przypadku zmiany formy rachunkowości. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w walucie krajowej i walucie obcej. Koszty kredytów i pożyczek.  Dokumentowanie i ewidencjonowanie kosztów usług bankowych. Kredyty i pożyczki. Ubezpieczenie kredytu. Składki dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Polisy obejmujące więcej niż jeden okres sprawozdawczy. Ubezpieczenia grupowe dla pracowników. Opłaty za rozliczanie transakcji bezgotówkowych i mikropłatności.  

Lekcja 11

Samochody i inne pojazdy

Nabycie samochodu od firmy i od osoby fizycznej. Nabycie samochodu za granicą. Przywóz prywatny samochodu z zagranicy i wprowadzenie go do ewidencji. Ustalenie wartości początkowej samochodu. Samochody przeznaczone do używania krócej niż rok. Nabycie samochodu na raty. Samochód prywatny i firmowy – koszty i wydatki. Wprowadzenie samochodu do firmy z majątku prywatnego. Przekazanie do użytku prywatnego samochodu firmowego. Wydatki związane z leasingiem operacyjnym i finansowym samochodu. Wydatki związane z eksploatacją samochodu użyczonego. Składki na ubezpieczenie samochodu – dobrowolne i obowiązkowe. Sprzedaż samochodu w trakcie trwania polisy. Straty i wydarzenia losowe związane z samochodami. Koszty napraw powypadkowych, rekompensat i odszkodowań. Dokumentowanie i ewidencjonowania przejazdów po drogach płatnych. Dokumentowanie i ewidencjonowanie kosztów eksploatacji w przypadku samochodu firmowego. Dokumentowanie i ewidencjonowanie kosztów eksploatacji w przypadku samochodu nie będącego składnikiem majątku. Dokumentowanie nabycia paliwa. Korzystanie z samochodu nie będącego własnością przedsiębiorcy. Sprzedaż niedawno nabytego samochodu. Sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Wprowadzenie do ewidencji samochodu nabytego w spadku lub otrzymanego w darowiźnie.  Opłaty związane z wypożyczeniem samochodu i najmem krótkoterminowym. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej w celu sprzedaży lub darowizny. Motocykle, rowery, rowery elektryczne, motorowery, quady i inne pojazdy w działalności gospodarczej – ewidencjonowanie wydatków na zakup i  eksploatację.

Lekcja 12

Spółki osobowe i ich wspólnicy. Majątek osobisty w działalności gospodarczej

Prowadzenie PKPiR przez spółki. Świadczenia odpłatne, częściowo odpłatne i nieodpłatne wspólnika na rzecz spółki. Przychody dotyczące wyłącznie jednego ze wspólników. Składki wspólników na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wydatki ponoszone na lokal będący własnością wspólnika. Wystąpienie wspólnika ze spółki.  Wydatki na rzecz wspólnika. Wypłata środków przez wspólnika.  Prowadzenie spraw spółki za wynagrodzeniem.  Aporty. Zmiana formy prawnej spółki. Dane spółki i wspólników na dokumentach sprzedaży i zakupu. Umowy konsorcjalne (o wspólnym przedsięwzięciu) – ewidencjonowanie przychodów i wydatków. Ustalenie dochodu wspólnika prowadzącego również inną działalność. Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu. Wycena składników majątku prywatnego wprowadzanych do działalności. Składniki majątkowe używane na podstawie użyczenia. Przekazanie składników majątkowych i towarów na cele osobiste.

Lekcja 13

Identyfikacja i ujęcie przychodów

Metody ewidencjonowania przychodów. Przychody z działalności gospodarczej. Inne przychody ujmowane w PKPiR. Moment powstania przychodu. Moment ewidencjonowania przychodu i jego korekty. Przypadki szczególne – sprzedaż na raty, zaliczka, zwrot, reklamacja i odstąpienie od umowy. Ewidencja sprzedaży. Ewidencjonowanie przychodów u podatników prowadzących kasy rejestrujące. Ewidencjonowanie przychodów w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego.

Lekcja 14

Wierzytelności i zobowiązania

Uznanie wierzytelności za nieściągalną – ewidencjonowanie i skutki podatkowe. Szczególne metody postępowania przy niskocennych wierzytelnościach. Zbycie wierzytelności własnej. Nabycie wierzytelności. Nabycie i zbycie pakietu wierzytelności. Odsetki za zwłokę. Opłaty sankcyjne za zwłokę w zapłacie.  Rezygnacja z odsetek za zwłokę. Dokonywanie odpisów aktualizujących. Skutki przedawnienia zobowiązania po stronie dłużnika i wierzyciela w PKPiR. Dodatkowe opłaty z tytułu odzyskiwania wierzytelności. Zobowiązania nieopłacone a koszty uzyskania przychodów. Zwolnienie z długu – skutki po stronie dłużnika i wierzyciela.

Lekcja 15

Promocja, reprezentacja, reklama  

Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych. Udzielenie (uzyskanie) rabatu. Udzielenie (uzyskanie) rabatu na przełomie roku. Uczestnictwo w targach, festiwalach i imprezach promocyjnych. Poczęstunek dla pracowników. Poczęstunek dla kontrahentów. Posiłki i przyjęcia biznesowe. Materiały, produkty gotowe, półwyroby i towary przeznaczone do działań promocyjnych i demonstracyjnych. Promocyjna, okresowa przecena towarów. Wyprzedaże. Sponsorowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych. Organizowanie konkursów promocyjnych – ewidencjonowanie kosztów organizacyjnych i nagród.  Organizowanie konkursów na zlecenie za wynagrodzeniem. Uzyskiwanie przychodów reklamowych z firmowej strony www i przychodów z programów afiliacyjnych. Zakup usług i akcji reklamowych i promocyjnych. Zakup reklamy w zagranicznych i krajowych mediach społecznościowych – płatności i dokumentowanie. Zakup usług w porównywarkach cen.  

Lekcja 16

Środki trwałe i niskocenne składniki majątkowe

Zakup i przyjęcie do używania środka trwałego. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Ograniczenie wysokości odpisów amortyzacyjnych. Ewidencja środków trwałych. Zmiana sposobu dokonywania odpisów i ich wartości. Remont, naprawa, modernizacja i rozbudowa środka trwałego. Likwidacja środka trwałego. Zmiana przeznaczenia środka trwałego. Likwidacja części środka trwałego. Niskocenne składniki majątkowe –zakup, likwidacja, zmiana przeznaczenia, sprzedaż. Składniki majątkowe zakupione na raty. Dodatkowa opłata gwarancyjna i serwisowa. Ubezpieczenie środka trwałego w transporcie i w trakcie eksploatacji. Ujawnienie środka trwałego. Części zamienne do przyszłego użycia. Sprzedaż środka trwałego. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego. Nieodpłatne nabycie środka trwałego. Szkody w środkach trwałych. Środki trwałe używane okresowo. Utrata możliwości użytkowania środka trwałego. Rozliczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Instalacja fotowoltaiczna u przedsiębiorcy. Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały. Zmiana planowanego czasu użytkowania składnika majątkowego na więcej niż rok.  Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały. Koszty wytworzenia środka trwałego.

Lekcja 17

Delegacje i podróże pracowników, usługodawców i właścicieli

Delegacje i podróże w przypadku pracownika, wykonawcy i właściciela/wspólnika. Diety, ryczałty, zwroty wydatków w podróżach krajowych. Diety, ryczałty, zwroty wydatków w podróżach zagranicznych. Przeliczenie na walutę krajową wydatków dokonanych w walutach obcych. Dokumentowanie wypłat z tytułu podróży dla pracowników i wykonawców. Dokumentowanie kosztów z tytułu podróży dla  właścicieli i wspólników. Koszty transportu w trakcie podróży. Noclegi w trakcie podróży. Wyjazd na szkolenie jako podróż służbowa. Zwrot wydatków w przypadku braku ich udokumentowania. Zaliczki na pokrycie kosztów podróży i ich rozliczanie. Samochód firmowy i prywatny w krajowej podróży służbowej – wydatki i ich dokumentowanie. Samochód firmowy i prywatny w zagranicznej podróży służbowej – wydatki i ich dokumentowanie.

Lekcja 18

Transakcje w walutach obcych. Różnice kursowe

Dodatnie i ujemne różnice kursowe. Różnice kursowe na przełomie roku. Zwrot zaliczki w walucie obcej. Rachunek walutowy a różnice kursowe. Zakup w walucie obcej – różnice kursowe.  Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Dokumentowanie różnic kursowych. Pożyczki i wsparcie waloryzowane w odniesieniu do kursu waluty obcej.  Zaliczka na poczet zakupu towarów od zagranicznego kontrahenta

Lekcja 19

PKPiR w firmach produkcyjnych

Różnice w ewidencjonowaniu w firmach produkcyjnych w stosunku do pozostałych rodzajów działalności. Zakup materiałów podstawowych i pomocniczych. Nieodpłatne lub częściowo odpłatne nabycie materiałów. Koszty związane z nabyciem materiałów. Ubezpieczenie materiałów. Zbycie odpadów poprodukcyjnych. Utylizacja odpadów. Zakup materiałów na raty. Odsprzedaż materiałów. Nieodpłatne zbycie materiałów. Zapłata zaliczki na nabycie  materiałów. Zakup towaru i zakup materiału – podobieństwa i różnice. Wyroby wadliwe. Straty w materiałach i wyrobach gotowych. Spis z natury i ustalenie dochodu w firmie produkcyjnej.

Lekcja 20

Rozpoczęcie, zawieszenie, zmiana formy prawnej i likwidacja działalności

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności. Wydatki sfinansowane gotówką w wartościach przekraczających limit płatności gotówkowych przed rozpoczęciem działalności. Remanent początkowy – ujęcie towarów i materiałów nabytych przed rozpoczęciem działalności. Środki trwałe nabyte przed rozpoczęciem działalności. Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku rozpoczynania działalności.  Zawieszenie działalności a obowiązek prowadzenia PKPiR. Wydatki i przychody w okresie zawieszenia działalności. Nabycie i sprzedaż składnika majątkowego w okresie zawieszenia działalności. Straty w towarach i składnikach majątkowych w okresie zawieszenia działalności. Zawieszenie działalności a spisy z natury. Obowiązki przedsiębiorcy likwidującego działalność gospodarczą. Spis z natury na dzień likwidacji. Spis z natury w przypadku likwidacji spółki. Składniki majątkowe pozostałe na dzień likwidacji – zbycie, przekazanie nieodpłatne, likwidacja, wyprzedaż.   

Lekcja 21

Podatki i opłaty w PKPiR

Podatek od nieruchomości w PKPiR – działalność jednoosobowa, spółka osobowa. Umorzenie podatku od nieruchomości.  Moment ewidencjonowania podatku od nieruchomości w PKPiR. Podatek VAT w PKPiR.  Zmiana statusu przedsiębiorcy w podatku VAT w trakcie roku. Podatek od czynności cywilno-prawnych. Akcyza i cło. Opłaty recyklingowe i inne opłaty środowiskowe. Wywóz odpadów komunalnych. Zwrot nadpłaty w podatku zaliczonym do kosztów w bieżącym i poprzednim okresie sprawozdawczym.

Lekcja 22

Koszty, wydatki i przychody w przypadkach szczególnych

Opłaty dodatkowe i dopłaty.  Abonamentowe opłaty RTV. Wyposażenie  i towary zużyte do świadczenia usług. Zakup używanych składników majątkowych w celu ich późniejszej sprzedaży. Utrzymanie ogrodu w celach reprezentacyjnych i rekreacyjnych.  Zakup składników majątkowych z zamiarem demontażu i sprzedaży odzyskanych części. Sprzedaż i zakup bonów i voucherów. Zakupy i sprzedaż na raty. Działalność mikrodeweloperska. Grunt jako towar handlowy. Zatory płatnicze. Ulga na złe długi po stronie dłużnika i wierzyciela. Kompensata należności i zobowiązań. Korekta zapisów wynikająca z ulgi na złe długi po zakończeniu roku. Ujmowanie kosztu na podstawie faktury zaliczkowej. Transakcje z podmiotami powiązanymi rodzinnie i kapitałowo. Odszkodowanie z tytułu zakazu działalności konkurencyjnej w kosztach uzyskania przychodów. Limit płatności gotówkowych – skutki dokonywania płatności z przekroczeniem limitu.  Dobrowolna składki na ubezpieczenia społeczne. Składki i opłaty członkowskie. Ewidencjonowanie kosztów w przypadku braku przychodów. Koszty transportu i przewozów w różnych sytuacjach. Kary umowne. Rezygnacja z egzekwowania kary umownej. Opłaty sankcyjne. 
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu,
  • wsparcie techniczne opiekuna e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl