Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Formularze VZM-1 podatki.biz - Instrukcja obsługi programu

Program Formularze VZM-1 podatki.biz umożliwia wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Złożenie deklaracji VZM-1 jest warunkiem koniecznym ubiegania się o taki zwrot.

Rozpoczęcie pracy z programem

Rozpoczynając pracę z programem po raz pierwszy posługujemy się opcją Nowy zestaw. Tworząc zestaw należy określić:

- cel składania formularza oraz
- wnioskodawcę (składającego wniosek).

Ustawienia te można zmodyfikować także podczas wypełniania formularza.

alt


 

Jeśli w programie istnieją już wypełnione formularze (zestawy), do których chcemy powrócić, należy posłużyć się opcją Otwórz istniejący zestaw.


Wypełnianie formularzy

Wyboru formularza (załącznika), na którym chcemy pracować, dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku w lewym menu programu. Kolejność wypełniania nie ma znaczenia, jednak ze względu na zależności pomiędzy formularzem głównym (VZM-1), a załącznikami (VZM-1/A, 1/B i 1/C), zalecamy rozpoczęcie pracy od wypełnienia pól deklaracji głównej danymi personalnymi i teleadresowymi (dane te zostaną przeniesione na wszystkie formularze), a następnie wypełnienie załączników.

alt

Oprócz formularzy VZM, program umożliwia także wypełnienie i wydrukowanie zawiadomienia kierowanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, informującego o złożeniu wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Pomiędzy poszczególnymi polami wypełnianego formularza poruszamy się przy użyciu myszy lub klawisza TAB. Zmiany strony formularza dokonuje się poprzez kliknięcie odpowiedniej strony na górnym pasku narzędzi.

Dodatkowo pasek narzędzi umożliwia weryfikację aktualnie wypełnianego formularza, zamknięcie go, zamknięcie wszystkich otwartych formularzy, usunięcie aktywnego formularza.

alt
Przenoszenie wyliczonych wartości

Program przenosi wartości wyliczone na poszczególnych formularzach (z załączników do formularza podstawowego).

Warunkiem przeniesienia wartości jest wcześniejsze wypełnienie odpowiedniego załącznika (formularza), na którym wprowadzono kwotę do przeniesienia.


alt

 

Dlatego też elementem istotnym jest praca w sposób opisany wcześniej - rozpoczęcie pracy od wypełnienia pól deklaracji głównej danymi personalnymi i teleadresowymi, a następnie wypełnienie załączników.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Program został wyposażony dodatkowo w system podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących tematyki zwrotu tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Każde z pól, dla którego redakcja serwisu podatki.biz opracowała podpowiedź (informację), oznaczone jest na formularzu ikoną ze znakiem zapytania. Kliknięcie jej spowoduje połączenie ze specjalnie przygotowaną stroną internetową, zawierającą pomocne informacje.Weryfikacja błędów

Podczas wypełniania poszczególnych formularzy użytkownik ma możliwość bieżącej kontroli poprawności wprowadzanych danych. Program umożliwia weryfikację danych dla bieżącego formularza oraz dla całości zestawu (formularza podstawowego i załączników).


Weryfikacji poddawane są podstawowe dane związane z wykazanymi kwotami występującymi w zestawie. Pozostałe dane - i ich obecność - np. dane teleadresowe, numer identyfikacji podatkowej NIP, wprowadzane daty i inne informacje tekstowe (numery faktur itp.) nie są weryfikowane przez program.


Sprawdzenia bieżącego formularza dokonuje się poprzez wybranie z górnego paska narzędziowego opcji Sprawdź bieżący formularz lub wybrania odpowiadającego mu skrótu klawiszowego (ctrl+w lub F5).


Wyniki weryfikacji - komunikaty błędów - pokazywane są każdorazowo w dolnej części okna programu. Okno komunikatów błędów rozwijane jest poprzez wciśnięcie przycisku - belki - rozwijania. Okno to można również dowolnie rozciągać.

alt


W oknie przedstawiana jest liczba występujących na formularzu błędów oraz ich opis. Dodatkowo program umożliwia - poprzez wybranie odpowiedniej opcji - pokazanie błędu (przejście na odpowiednią stronę formularza, na której stwierdzono błąd) - funkcja pokaż, oraz ewentualne skorygowanie powstałego błędu - funkcja popraw.

Weryfikacja błędów dokonywana jest jednorazowo po wywołaniu opcji sprawdzającej, dlatego też czynność tę należy wykonywać wiele razy, w miarę wprowadzania kolejnych danych.Weryfikacja całości wprowadzanych danych (całego zestawu)

Weryfikacja całego zestawu (formularza głównego i załączników) dokonywana jest przez wciśnięcie przycisku Sprawdź zestaw w lewym menu. Wyświetlane są wówczas komunikaty zbiorcze dla wszystkich wypełnionych formularzy. Opcja ta realizowana jest także przed wydrukiem zestawu.

Powtarzające się dane dotyczące faktur dokumentujących poniesione wydatki (VZM-1/A, VZM-1/B oraz VZM-1/C)

W załącznikach (VZM-1/A, VZM-1/B oraz VZM-1/C) podawane są dane dotyczące faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki. Ze względu na fakt, iż na formularzach podaje się informacje dotyczące poszczególnych pozycji - częstokroć tych samych - faktur VAT, pola takie jak numer faktury, data wystawienia faktury, NIP sprzedawcy mogą zostać przeniesione. Funkcję przeniesienia danych realizuje się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku z ikoną strzałki.

Wciśnięcie przycisku spowoduje wypełnienie kolejnego wiersza formularza danymi o fakturze podanymi uprzednio.

 

altDrukowanie zestawu formularzy

Aby wydrukować wypełniony zestaw należy wybrać przycisk Drukuj z górnego paska narzędzi. Dodatkowo program zaproponuje weryfikację całości zeznania.

Program wyświetli listę dokumentów do wydruku - zaznaczając wypełniane przez użytkownika formularze jako formularze przeznaczone do wydruku. Zaznaczenia te można dowolnie edytować.Współpraca z poprzednią wersją programu

W związku ze zmianami w zakresie ubiegania się o zwrot podatku VAT osobom fizycznym (28.01.2011 - wejście w życie znowelizowanej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wyadtków związanych z budownictwem mieszkaniowym), zmianie uległy formularze VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B oraz pojawił się nowy formularz VZM-1/C.

W rezultacie oznacza to, iż pozycje na formularzu sporządzonym w poprzedniej edycji programu, nie pokrywają się z wersją bieżącą. W związku z tym program rozbudowano o możliwość:

a) uruchomienia programu w poprzedniej jego wersji (aby wydrukować formularze sporządzone w poprzedniej edycji programu) - opcję tą realizuje się poprzez uzycie przycisku Poprzednia wersja (przycisk widoczny jest tylko wówczas, jeśli w programie sporządzono formularze w poprzedniej jego wersji)

alt


b) skopiowania danych teleadresowych podatnika (i małżonka) z poprzedniej wersji formularza do wersji bieżącej - opcję tą realizuje się poprzez użycie funkcji Skopiuj dane podatnika z poprzedniej wersji formularzy

altInformacja o otrzymanym uprzednio zwrocie VAT

Jeśli wypełniany formularz jest kolejnym wnioskiem o zwrot podatku VAT, przy wyliczaniu kwoty przysługującego limitu należy uwzględnić otrzymany dotychczas zwrot podatku. Kwota przysługującego limitu na dzień złożenia kolejnego wniosku stanowi bowiem różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w okresie obowiązywania ustawy, a kwotą limitu wcześniej wykorzystanego.

W tym celu należy wypełnić niedrukowalne pola znajdujące się na stronie drugiej formularza VZM-1, tuż pod sekcją D.2. W odpowiednie pola formularza wpisujemy kwoty otrzymanego zwrotu podatku VAT na podstawie poprzednio złożonych wniosków.

 

alt

 

Więcej informacji oraz darmowa wersja instalacyjna programu znajdują się na stronie:

http://formularz-vzm.pl/


Licencja programu Formularze VZM-1 podatki.biz

 

Program Formularze VZM-1 podatki.biz (dawniej podatki.pl) jest przeznaczony do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych.
W szczególności nie jest dozwolone korzystanie z programu w celu usługowego wypełniania formularzy VZM.
Osoby i firmy wypełniające deklaracje usługowo zobowiązane są do zakupu wersji komercyjnej programu.

Użytkownicy programu Kalkulator FK (IP) - mogą używać programu w celach usługowych bez żadnych opłat dodatkowych - ważna licencja dla programu Kalkulator FK (IP) upoważnia do komercyjnego wykorzystywania programu Formularze VZM-1 podatki.biz.

Więcej informacji na temat ceny programu oraz Kalkulatora FK (IP) znajdziecie Państwo na stronie: www.kalkulator-fk.pl.

Program Formularze VZM-1 podatki.biz można rozpowszechniać bez ograniczeń pod warunkiem, że dostęp do niego jest bezpłatny. Warunkiem koniecznym jest udostępnienie pobierającemu program w widoczny sposób informacji o producencie następującej treści:

Producentem programu jest
"TaxNet Sp. z o.o. w Tychach, e-mail: podatki@podatki.biz,
adres www: http://www.podatki.biz.
Strona domowa programu: http://www.podatki.biz"

Autorzy i rozpowszechniający program nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z działania programu. Jednocześnie autorzy oświadczają, że będą usuwać bez zbędnej zwłoki zauważone błędy i udostępniać pliki, dzięki którym program można będzie aktualizować poprzez Internet.