Zwrot VAT dla osób fizycznych

Niżej znajduje się ogólny spis treści serwisu poświęconego zagadnieniom związanym ze zwrotem niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r.

W trakcie korzystania z serwisu może pojawić się konieczność logowania. Oznacza to, że choć dostęp do informacji i narzędzi jest bezpłatny, należy podać informacje logujące. Jeżeli jeszcze ich nie masz, zarejestruj się w podatki.biz - rejestracja trwa około minuty, a po jej zakończeniu będziesz miał dostęp do wszystkich treści i narzędzi oferowanych w ramach systemu usług bezpłatnych www.podatki.biz


Program Formularze VZM-1 podatki.biz
wersja instalacyjna, opis programu

Zwrot VAT - poradnik

 • Zwrot VAT za materiały budowlane 2014-2016 - nowy system
  Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków...
 • Nowy system zwrotu VAT - wykaz materiałów budowlanych
  Zgodnie z ustawą z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoby, które od początku tego roku poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków. Dokładnie o nowym systemie zwrotu VAT pisaliśmy parę dni temu. Dzisiaj natomiast publikujemy nowy wykaz materiałów budowlanych, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r...
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
 • Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - stary system
  Jeśli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel....
 • Zwrot VAT za materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2015 r.
  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 maja br. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r. wyniosła 3926 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2015 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, będą niższe w porównaniu z II kwartałem 2015 r. (cena 1 m2 za IV kwartał 2014 r. wyniosła 3984 zł)...
 • Zwrot VAT za materiały budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2015 r.
  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 lutego br. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2014 r. wyniosła 3984 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w II kwartale 2015 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, wzrosną w porównaniu z I kwartałem 2015 r. (cena 1 m2 za III kwartał 2014 r. wyniosła 3880 zł)...
 • Zwrot VAT za materiały budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2015 r.
  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 listopada 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2014 r. wyniosła 3880 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w I kwartale 2015 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, spadną w porównaniu z IV kwartałem 2014 r. (cena 1 m2 za II kwartał 2014 r. wyniosła 4141 zł)...
 • Zwrot VAT za materiały budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2014 r.
  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 sierpnia 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2014 r. wyniosła 4141 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2014 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie wzrosną w porównaniu z III kwartałem 2014 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2014 r. wyniosła 4129 zł)...
 • Zwrot VAT za materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2014 r.
  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 maja 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2014 r. wyniosła 4129 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2014 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadną w porównaniu z II kwartałem 2014 r. (cena 1 m2 za IV kwartał 2013 r. wyniosła 4228 zł)...
 • Zwrot VAT przy zakupie materiałów budowlanych – baza powiązań wyrobów
  w starej i nowej klasyfikacji PKWiU

  Zmiana stosowanej dla celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z PKWiU 1997 na PKWiU 2008 może przysparzać wielu praktycznych problemów osobom, które starają się o zwrot VAT związany z zakupem materiałów budowlanych. Częsta będzie sytuacja, w której osoby starajace się o zwrot VAT będą dysponować fakturami, na których wyroby będą opisane według symboliki pochodzących z róznych klasyfikacji. Wszystkim, którzy mogą mieć tego rodzaju problemy polecamy porównywarkę (bazę powiązań), w której bez problemu można ustalić powiązania nowych symboli i opisów ze starszymi symbolami PKWiU...
 • Formularze VZM-1 podatki.biz - Instrukcja obsługi programu

Zwrot VAT - wcześniejsze opracowania

 • Część I. Zmiany w zwrocie VAT osobom fizycznym od 1 stycznia 2008
  Ostatnia nowelizacja, pochodząca z 19 września 2007 r., czyli ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 192, poz. 1382), wprowadziła do omawianej regulacji prawnej zasadnicze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Do najważniejszych z nich należy przedłużenie obowiązywania ulgi na czas nieokreślony przy jednoczesnej zmianie limitów odliczeń z jednorazowych do limitów okresowych - pięcioletnich ...
 • Część II. Limity zwrotu podatku.
  Dzisiaj o zasadach zwrotu i wielkościach limitów, stosowanych przy ustalaniu jego wielkości. Należy podkreślić, iż w ramach omawianej ulgi zwrotowi podlega tylko część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT. [...] Wielkość zwrotu VAT jest ograniczona limitami, które zależą od tego, czy inwestycja na realizację której poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych wymagała pozwolenia na budowę oraz czy wcześniej dana osoba fizyczna ubiegająca się o zwrot VAT korzystała z ulg mieszkaniowych czy też z nich nie korzystała. ...
 • Część III. Wniosek.
  Dzisiaj o wniosku, który jest niezbędny, aby rozpocząć procedurę zwrotu. Zwrot podatku dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej. Możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych ustawodawca uzależnił więc od złożenia wniosku przez podatnika ubiegającego się o taki zwrot. [...] Wskutek nowelizacji z dnia 19 września 2007 r., zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zwrocie VAT, wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 19 września 2007 r. (Dz. U. 07 Nr 192, poz. 1382 zmieniającej ustawę o zwrocie z dniem 1 stycznia 2008 r.). Ustawodawca precyzyjnie określił warunki formalne wniosku o zwrot podatku ...
 • Część IV. Procedura zwrotu VAT.
  Decyzję o zwrocie podatku wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku naczelnik urzędu skarbowego, określając w decyzji kwotę zwrotu. Co ważne, jeśli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji. Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji, albo w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku - jeżeli ze względu na prawidłowość wniosku decyzja nie jest wydawana. ...
 • Część V. Brak symbolu SWW/KU, faktura wystawiona dla wykonawcy
  Niezbędnym warunkiem wnioskowania o zwrot podatku jest posiadanie oryginałów faktur VAT. W praktyce często podatnicy mają wątpliwości czy przysługuje im prawo do zwrotu podatku VAT w sytuacji, gdy sprzedawca nie wykazał na fakturze zakupu danego materiału budowlanego symbolu SWW/KU sprzedanego towaru Otóż, prawo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury nie zawierającej powyższego symbolu przysługuje, jeżeli pozycje wymienione w tej fakturze mieszczą się w zakresie przedmiotowym wykazu materiałów budowlanych ...
 • Część VI. Faktura z nazwą firmy, dokumentowanie wydatków współwłaścicieli
  Może się zdarzyć, że na fakturach (na kilku bądź na jednej z nich) dokumentujących zakup materiałów budowlanych na budowę prywatnego domu przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w części dotyczącej danych nabywcy, pomyłkowo sprzedawca wpisał oprócz danych osobowych podatnika również nazwę jego firmy. Jeżeli faktury takie, jako dokumentujące prywatne wydatki podatnika, nie były przez niego rozliczane w ramach prowadzonej działalności, to zdecydowanie stanowią podstawę do ubiegania się o zwrot ...
 • Część VII. Tytuł prawny do lokalu, brak zameldowania
  Brak zameldowania podatnika a prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego. W praktyce może wystąpić sytuacja braku zameldowania inwestora od chwili rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego aż do czasu meldunku w nowo wybudowanym budynku. Otóż, w takiej sytuacji jako adres uwidoczniony na fakturach dokumentujących zakup materiałów budowlanych należy podać adres gdzie znajduje się budowa budynku mieszkalnego, oczywiście zgodnie z zezwoleniem na budowę. Wystawione w ten sposób imiennie na inwestora faktury potwierdzające zakup materiałów budowlanych zużytych do budowy budynku mieszkalnego nie mogą stanowić przeszkody w skorzystaniu z uprawnienia do żądania zwrotu podatku. ...
 • Zmiany w zwrocie VAT osobom fizycznym od 6 marca 2007
  Ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące zwrotu VAT osobom fizycznym. Co powinienem wiedzieć, aby prawidłowo złożyć wniosek o zwrot?
  6.03.2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wprowadza w ustawie kilka istotnych zmian, z których część jest bez wątpienia dla podatników korzystna, i może przyczynić się do wyjaśnienia niektórych wątpliwości i uproszczenia procedury uzyskania zwrotu części VAT ...
 • Broszura Informacyjna: Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
  Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel...
 • Kto ma prawo do zwrotu części VAT
  Do zwrotu części poniesionych wydatków ma prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:
  1) budową budynku mieszkalnego;
  2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części ...
 • Decyzja o zwrocie tylko na wniosek podatnika
  Postępowanie o zwrot części VAT jest niestety mocno sformalizowane i długotrwałe. Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony do naczelnika urzedu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku, kiedy składający wniosek pozostaje w związku małżeńskim, może złożyć go wspólnie z małżonkiem, lub każdy z małżonków składa wniosek osobno ...
 • Lepiej nie wystawiać i nie korzystać z lewych faktur
  Długi czas na wydanie decyzji o zwrocie części VAT spowodowany jest zapewne chęcią przeprowadzenia przez organy skarbowe postępowania, zmierzającego do usunięcia mogących się pojawić wątpliwości. Należy przypuszczać, że szczególnie w przypadku większych zwrotów urzędnicy będą sprawdzali zasadność wniosku. Ustawa nakazuje w takim przypadku stosować art. 274 c Ordynacji podatkowej ...
 • Jak wyliczyć limit zwrotu VAT dla wniosków składanych w I kw. 2006 r.
  Znamy już cenę metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r. Umożliwia to wyliczenie limitu tym osobom, które złożą w I kw. 2006 r. wniosek o zwrot części VAT w związku z wydatkami na cele mieszkaniowe. Kwota zwrotu jest równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (kwotę zwrotu zaokrągla się do pełnych złotych), nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn...
 • Kalkulator zwrotu VAT
  Kalkulator zwrotu podatku VAT w budownictwie pozwala wyliczyć kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych...
 • Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego
  Nie wszystkie wydatki są objęte częściowym zwrotem podatku VAT. Ustawa zawiera załącznik, w którym wymienia się roboty zaliczane do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego...
 • Wykaz materiałów budowlanych (załącznik do obwieszczenia)
  Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT ...
 • Pytania i odpowiedzi - Sposób posługiwania się wykazem materiałów budowlanych przy staraniu się o zwrot części VAT
  Staram się o zwrot różnicy VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Dysponuję wieloma fakturami, z dużą ilością pozycji. W jaki sposób mam ustalić, które z tych pozycji mogę uwzględnić w formularzu do odliczenia? Zwrot części podatku VAT osobom fizycznym dotyczy tylko wydatków na materiały, które były opodatkowane stawką 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane przy zastosowaniu stawki 22%...
 • Forum dyskusyjne podatki.biz
  Na forum znajdziecie wiele odpowiedzi na pytania związane z tematyką podatku VAT, a także zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (zachęcamy do użycia wyszukiwarki)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177 z 15.09.2005 r. poz. 1468)