Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Akty prawne - ukazały się

PARAMETRY WYSZUKIWANIA
Miesiąc
Rok


Ilość wyników (19)


Data03.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 707)

Wejście w życie: 04.05.2017 r.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 708)

Wejście w życie: 18.04.2017 r., 01.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 709)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 710)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 711)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 712)

Wejście w życie: 18.04.2017 r., 01.07.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 713)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 714)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 715)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-03 poz. 716)

Wejście w życie: 04.04.2017 r., 04.10.2017 r.

Postanowienie nr rej. 14/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczenia (Monitor Polski z dnia 2017-04-03 poz. 303)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-03 poz. 304)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 17/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-03 poz. 305)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 18/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-03 poz. 306)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 19/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-03 poz. 307)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 20/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-03 poz. 308)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (Monitor Polski z dnia 2017-04-03 poz. 309)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Data04.04.2017
Ukazały sięObwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-04 poz. 717)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-04 poz. 718)

Wejście w życie: 05.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-04 poz. 719)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-04 poz. 720)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-04 poz. 721)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 310)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji europejskiej (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 311)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 21/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 312)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 22/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 313)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 314)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 315)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 316)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 26/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 317)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 318)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 319)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 320)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (Monitor Polski z dnia 2017-04-04 poz. 321)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Data05.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-05 poz. 722)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-05 poz. 723)

Wejście w życie: 01.01.2018 r.

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-05 poz. 724)

Wejście w życie: 06.05.2017 r., 03.01.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-05 poz. 725)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Światową Organizacją Turystyki (UNWTO) w sprawie organizacji III Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce, podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 2016 r. oraz w Madrycie dnia 19 grudnia 2016 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 322)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Światową Organizacją Turystyki (UNWTO) w sprawie organizacji III Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce, podpisaną w Warszawie dnia 14 grudnia 2016 r. oraz w Madrycie dnia 19 grudnia 2016 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 323)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 29/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 324)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 30/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 325)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 31/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 326)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 32/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 327)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 33/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 328)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 34/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 329)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 330)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisane w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 331)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 332)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 36/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 333)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 37/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 334)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 38/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 335)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 41/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 336)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 42/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 337)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 43/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-05 poz. 338)

Wejście w życie: 05.04.2017 r.

Data06.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-06 poz. 726)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-06 poz. 727)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-06 poz. 728)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-06 poz. 729)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-06 poz. 730)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 44/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 339)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 45/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 340)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 46/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 341)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 47/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczenia (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 342)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 49/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 343)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 69/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 344)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 52/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 345)

Wejście w życie: 06.04.2017 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2017–2022 (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 346)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2017–2022 (Monitor Polski z dnia 2017-04-06 poz. 347)

Wejście w życie: 03.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-06 poz. 731)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Data07.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-07 poz. 732)

Wejście w życie: 22.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-07 poz. 733)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-07 poz. 734)

Wejście w życie: 08.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-07 poz. 735)

Wejście w życie: 22.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 53/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 348)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 55/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 349)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 56/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 350)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 57/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 351)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 60/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 352)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 353)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 62/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 354)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 63/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 355)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 356)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 65/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 357)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 358)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 68/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 359)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 360)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. o nadaniu orderów (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 361)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 76/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 362)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 78/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 363)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 364)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 80/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (Monitor Polski z dnia 2017-04-07 poz. 365)

Wejście w życie: 07.04.2017 r.

Data10.04.2017
Ukazały sięObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 736)

Wejście w życie: 10.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 737)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 738)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 739)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 740)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 741)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 742)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 743)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 744)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 745)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 746)

Wejście w życie: 11.05.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 747)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 748)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 749)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Zarządzenie nr 10/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Mikołaj Kopernik (Monitor Polski z dnia 2017-04-10 poz. 366)

Wejście w życie: 10.04.2017 r.

Postanowienie nr rej. 4/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z dnia 2017-04-10 poz. 367)

Wejście w życie: 10.04.2017 r.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987) (Monitor Polski z dnia 2017-04-10 poz. 368)

Wejście w życie: 10.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 750)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 751)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 752)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 753)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 754)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 755)

Wejście w życie: 11.04.2017 r., 09.12.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-10 poz. 756)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Data11.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 757)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 758)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 759)

Wejście w życie: 01.07.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 760)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 761)

Wejście w życie: 12.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 762)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 56/14 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 763)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-11 poz. 764)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Data12.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 765)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 766)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 767)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 768)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 769)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 770)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 771)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 772)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 773)

Wejście w życie: 13.07.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-12 poz. 774)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (Monitor Polski z dnia 2017-04-12 poz. 369)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (Monitor Polski z dnia 2017-04-12 poz. 370)

Wejście w życie: 12.04.2017 r.

Data13.04.2017
Ukazały sięObwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-13 poz. 775)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-13 poz. 776)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-13 poz. 777)

Wejście w życie: 14.04.2017 r., 24.04.2017 r., 28.04.2017 r., 01.07.2017 r., 01.01.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-13 poz. 778)

Wejście w życie: 14.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-13 poz. 779)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-13 poz. 780)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Komunikat Nr 04/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (Monitor Polski z dnia 2017-04-13 poz. 371)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci (Monitor Polski z dnia 2017-04-13 poz. 372)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa (Monitor Polski z dnia 2017-04-13 poz. 373)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2017 r. nr 1130.6.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-04-13 poz. 374)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (Monitor Polski z dnia 2017-04-13 poz. 375)

Wejście w życie: 13.04.2017 r.

Data14.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 781)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 782)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 783)

Wejście w życie: 14.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 784)

Wejście w życie: 14.04.2017 r.

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 785)

Wejście w życie: 29.04.2017 r., 15.05.2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 786)

Wejście w życie: 14.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 787)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 788)

Wejście w życie: 14.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 789)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 790)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-14 poz. 791)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej (Monitor Polski z dnia 2017-04-14 poz. 376)

Wejście w życie: 14.04.2017 r.

Data18.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-18 poz. 792)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-18 poz. 793)

Wejście w życie: 03.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-18 poz. 794)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Monitor Polski z dnia 2017-04-18 poz. 377)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011–2016 (Monitor Polski z dnia 2017-04-18 poz. 378)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa (Monitor Polski z dnia 2017-04-18 poz. 379)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013–2016 (Monitor Polski z dnia 2017-04-18 poz. 380)

Wejście w życie: 18.04.2017 r.

Data19.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 795)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 796)

Wejście w życie: 01.05.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 797)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 798)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 799)

Wejście w życie: 04.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 800)

Wejście w życie: 04.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 801)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 802)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 803)

Wejście w życie: 04.05.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-19 poz. 804)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 6 marca 2017 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-19 poz. 381)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 6 marca 2017 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-19 poz. 382)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-19 poz. 383)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-19 poz. 384)

Wejście w życie: 19.04.2017 r.

Data20.04.2017
Ukazały sięPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.4.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 385)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.5.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 386)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 387)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 388)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.7.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 389)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.8.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 390)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.14.2017 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 391)

Wejście w życie: 04.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 805)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. nr 115.3.2017 w sprawie nadania tytułu profesora (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 392)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 393)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-20 poz. 394)

Wejście w życie: 20.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 806)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 807)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 808)

Wejście w życie: 21.04.2017 r., 01.06.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 809)

Wejście w życie: 05.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 810)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 811)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 812)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-20 poz. 813)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Data21.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 814)

Wejście w życie: 22.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 815)

Wejście w życie: 06.05.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 816)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 817)

Wejście w życie: 06.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 818)

Wejście w życie: 22.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 819)

Wejście w życie: 22.07.2017 r., 22.10.2017 r., 01.07.2018 r.

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 820)

Wejście w życie: 06.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-21 poz. 821)

Wejście w życie: 06.05.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny (Monitor Polski z dnia 2017-04-21 poz. 395)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę (Monitor Polski z dnia 2017-04-21 poz. 396)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2013–2016 (Monitor Polski z dnia 2017-04-21 poz. 397)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-21 poz. 398)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-21 poz. 399)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. nr 112.15.2017 w sprawie mianowania na stopień generała brygady (Monitor Polski z dnia 2017-04-21 poz. 400)

Wejście w życie: 21.04.2017 r.

Data24.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 822)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 823)

Wejście w życie: 24.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 824)

Wejście w życie: 09.05.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-24 poz. 825)

Wejście w życie: 01.01.2018 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-24 poz. 401)

Wejście w życie: 24.04.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-04-24 poz. 402)

Wejście w życie: 24.04.2017 r.

Data25.04.2017
Ukazały sięObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 826)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 827)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 828)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 829)

Wejście w życie: 10.05.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 830)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 831)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 832)

Wejście w życie: 10.05.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 833)

Wejście w życie: 25.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-25 poz. 834)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Data26.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 835)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 836)

Wejście w życie: 11.05.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 837)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 838)

Wejście w życie: 04.05.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 839)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 840)

Wejście w życie: 01.09.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 841)

Wejście w życie: 11.05.2017 r., 01.09.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 842)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 843)

Wejście w życie: 01.05.2017 r.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 844)

Wejście w życie: 04.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 845)

Wejście w życie: 01.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 846)

Wejście w życie: 11.05.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 847)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-26 poz. 848)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 403)

Wejście w życie: 04.05.2017 r.

Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 404)

Wejście w życie: 11.05.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r. (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 405)

Wejście w życie: 26.04.2017 r.

Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 406)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 407)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 408)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 409)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-26 poz. 410)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Data27.04.2017
Ukazały sięUchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 411)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 412)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 413)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 414)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 415)

Wejście w życie: 11.04.2017 r.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 416)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 417)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-27 poz. 849)

Wejście w życie: 28.07.2017 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt K 10/15 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-27 poz. 850)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt SK 3/16 (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 851)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-27 poz. 852)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-27 poz. 853)

Wejście w życie: 01.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-27 poz. 854)

Wejście w życie: 01.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-27 poz. 855)

Wejście w życie: 27.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Monitor Polski z dnia 2017-04-27 poz. 856)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Data28.04.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 857)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 858)

Wejście w życie: 01.05.2017 r., 01.09.2017 r.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 859)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 860)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 861)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 862)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 863)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 864)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 865)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 866)

Wejście w życie: 01.05.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 867)

Wejście w życie: 13.05.2017 r., 29.07.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 868)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 870)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 871)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 872)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 873)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-04-28 poz. 874)

Wejście w życie: 29.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej (Monitor Polski z dnia 2017-04-28 poz. 418)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii (Monitor Polski z dnia 2017-04-28 poz. 419)

Wejście w życie: 28.04.2017 r.