Wszystkie szkolenia:

 

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł szkolenia:

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii

Termin szkolenia:

02.10.2020
szkolenie on-line (inne)

Zapisując się na szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty dla zamówień powyżej 1000 zł brutto.
Sprawdź jakie należy spełnić warunki

 

Z odroczonego terminu płatności mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.

 

Warunki płatności i odstąpienia od umowy:

 

1. Cena szkolenia jest płatna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia, przelewem na rachunek bankowy TaxNet Spółka z o.o. w Tychach wskazany w fakturze VAT.

 

2. Płatnik może odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres TaxNet Spółka z o.o., pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@podatki.biz lub faksem na numer: 32 327-76-33 lub 32 328-50-19. Oświadczenie powinno być podpisane przez Płatnika lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji. Dniem złożenia oświadczenia jest dzień jego otrzymania przez TaxNet Spółka z o.o. Za dzień roboczy nie uważa się soboty.

 

3. Odstąpienie od umowy po terminie wskazanym w ust. 2 nie zwalnia Płatnika z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.

 

Warunki składania reklamacji:

 

1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora szkolenia: Taxnet Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13A, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

 

2. Organizator szkolenia rozpatrzy reklamację, ustalając stan faktyczny i okoliczności powstania reklamacji i wyśle odpowiedź, na adres reklamującego, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Wniesienie reklamacji w trybie określonym w punkcie pierwszym przez reklamującego nie zwalnia reklamującego od zapłaty całości wartości szkolenia w terminie określonym na otrzymanej przez niego fakturze, za reklamowane szkolenie.

 

Formularz stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy niezbędne jest potwierdzenie przyjęcia oferty przez TaxNet Spółka z o.o.

 

Wypełniony i podpisany przez Płatnika lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na numer: 32 327-76-33 lub 32 328-50-19, lub jego skan na adres szkolenia@podatki.biz

 
Dane Uczestnika szkolenia
Dane dotyczące płatnika
  firma    osoba fizyczna
 
 

 

 
Dane odbiorcy (opcjonalne)

Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że zostałem poinformowany(a) o utracie przysługującego mi prawa odstąpienia od umowy zgodnie z regulaminem sklepu podatki.biz.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TaxNet spółka z o.o. w Tychach w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia. Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Udostępniam je dobrowolnie. Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin sklepu podatki.biz.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) do celów informacyjnych dotyczących innych szkoleń organizowanych przez TaxNet sp. z o.o. lub jego partnerów. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

 

 

Niniejszy formularz ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a TaxNet Sp. z o.o. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, a następnie prześlemy na podany e-mail lub numer faksu potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz prośbę o dokonanie płatności. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 23 lub tel. (32) 328-50-19 wew. 23, e-mail: podatki@podatki.biz.

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów, poczęstunków w czasie przerw oraz obiadu(-ów). Cena może nie zawierać kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu. Szczegółowe informacje, co zawiera opłata za szkolenia, podane są w opisie każdego ze szkoleń.

 

Przy odwołaniu zgłoszenia do 5 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego - nie powoduje to dodatkowych kosztów.

 

 

Po wysłaniu formularza skontaktuje się z Państwem przedstawiciel organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia i uzgodnienia szczegółów.