Test VAT:

 

1. W przypadku, gdy przepis krajowy jest sprzeczny z przepisem dyrektywy, podatnik:


może zastosować się bezpośrednio do przepisu dyrektywymusi bezwzględnie stosować przepis krajowy

2. Rozliczenie transakcji trójstronnej procedurą uproszczoną wymaga aby:


polski podatnik będący drugim w kolejności podatnikiem w transakcji trójstronnej wykazuje w deklaracji dla podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jednak nie wykazuje podatku należnegotransport towaru odbywał się z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa, w tym również poza Wspólnotę podatnicy muszą mieć zawartą umowę w sprawie dokonania transakcji procedurą uproszczona, a umowa ta podlega zgłoszeniu w organie podatkowym właściwym dla drugiego podatnikawszyscy podatnicy byli zarejestrowani na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego, jednak nie muszą być zarejestrowani w różnych krajach

3. Podatnik, który rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 2013 r., dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie zobowiązany do rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, jeśli:


sprzedaż ta przekroczy w 2013 roku wartość 40 000 złsprzedaż ta przekroczy w 2013 roku wartość 20 000 zł sprzedaż ta przekroczy w 2013 roku wartość 20 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży w roku 2013

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie występuje co do zasady:


jeżeli dostawa towarów, które są wysyłane bądź transportowane, stanowi dostawę towarów połączoną z ich instalowaniem albo montowaniem w miejscu zakończenia wysyłki lub transportujeżeli nabywca nie podał dostawcy numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej kodem PLżadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa gdy nabywcą jest osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia przekroczyła u niej w trakcie roku równowartość 50 000 zł

5. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem:


z podstawy opodatkowania wyodrębnia się wartości gruntu, ponieważ grunt jest zawsze opodatkowany stawką podstawową grunt podlega zawsze zwolnieniu od podatku VATgrunt nie jest towarem, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i tym samym nie wchodzi do podstawy opodatkowaniaz podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu

6. W przypadku świadczenia usługi budowlanej obowiązek podatkowy powstaje:


z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wykonania usług żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowaz chwilą wykonania usługiz chwilą wystawienia faktury, która nie może zostać wystawiona później niż w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi

7. Dostawa towarów poza terytorium kraju stanowiąca wewnątrzwspólnotową dostawę bądź eksport:


nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, ponieważ jest opodatkowana w kraju nabywcy towarów żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowapodlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej, tj. 23%jest bezwarunkowo zwolniona od podatku

8. W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, podstawę opodatkowania ustala się:


jeśli przy świadczeniu usług turystyki podatnik wykorzystuje usługi własne, musi odrębnie ustalić podstawę opodatkowania dla usług własnych (opodatkowanie na zasadach ogólnych), a w odniesieniu do usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty może zastosować opodatkowanie marżąpodatnik ma wybór, czy zastosuje zasadę ogólną, czy marżę zawsze na zasadzie opodatkowania marży

9. Jeśli sprzedaż winna być udokumentowana fakturą, obowiązek podatkowy powstanie:


7. dnia, licząc od dnia wystawienia faktury z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługiz chwilą wystawienia faktury, bez względu na to, kiedy nastąpiło wydanie towaru bądź świadczenie usługi

10. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje w przypadku, gdy:


dotyczy towarów nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, wtedy gdy wartość nabyć w poprzednim roku podatkowym oraz w trakcie roku podatkowego przekroczy 50 000 zł bądź gdy wartość nabyć nie przekroczy tej kwoty, a podatnik wybierze możliwość opodatkowania tych nabyćżadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa dotyczy towarów nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, ale tylko wtedy gdy wartość nabyć w poprzednim roku podatkowym oraz w trakcie roku podatkowego przekroczy 50 000 złdotyczy towarów nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, bez względu na wartość dokonanych przez nich nabyć

11. Dostawa towarów i usług ściśle związana z usługami zwolnionymi:


podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, której dotyczy zwolnienie zawsze podlega zwolnieniu od podatku VATpodlega opodatkowaniu, jeśli nie są one niezbędne do wykonania usługi zwolnionej lub jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających ze zwolnienia

12. Wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej:


jest bezwarunkowo opodatkowana stawką 0%podlega wykazaniu w deklaracji dla podatku od towarów i usług zawsze w miesiącu dokonania dostawy żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowastanowi eksport, ale tylko wtedy jeśli dostawa jest dokonywana na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a dostawy dokonuje bezpośrednio dostawca

13. Polski podatnik VAT świadczy w Polsce usługę naprawy samochodu na rzecz podatnika hiszpańskiego na jego cele osobiste. W takim przypadku usługa naprawy samochodu jest opodatkowana:


w miejscu, w którym faktycznie jest ona świadczonaw miejscu siedziby usługobiorcyw miejscu zamieszkania usługobiorcy

14. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, niezarejestrowany jako podatnik VAT-UE, który zamierza dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:


jest obowiązany przed dokonaniem tego nabycia do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o tym zamiarze, w celu zarejestrowania się jako podatnik VAT-UEjest obowiązany do posługiwania się dla tej transakcji numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT-UEnie jest obowiązany do składania zgłoszenia aktualizującego dane rejestracyjne, chyba że w związku z tą transakcją zmieni mu się właściwość organu podatkowegożadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

15. W obecnym stanie prawnym wysokość stawek podatku od towarów i usług:


w związku ze światowym kryzysem do końca 2013 r. minister finansów, mając na uwadze stan finansów państwa, będzie określał obowiązujące stawki podatku od towarów i usług w wydawanym rozporządzeniu uzależniona jest od relacji państwowego długu publicznego do PKB i w przypadku, gdy relacja ta przekroczy 55%, zastosowanie będą miały stawki już określone w przepisach przejściowych ustawy o VATjest określona na poziomie 0%, 5%, 8% oraz 23% i ich każdorazowa zmiana będzie wymagała zmiany ustawy o VATuzależniona jest od relacji państwowego długu publicznego do PKB i w przypadku, gdy relacja ta przekroczy 55%, konieczne będzie uchwalenie nowelizacji ustawy o VAT

16. Pomniejszenie podstawy opodatkowania w wyniku wystawionej faktury VAT korekty może zostać dokonane:


możliwe jest tylko w okresie wystawienia faktury VAT pierwotnej jest uzależnione od okresu, w jakim wystawca faktury otrzyma potwierdzenie odbioru korekty fakturyw miesiącu otrzymania przez odbiorcę faktury VAT korekty bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych następujących bezpośrednio po okresie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towarów bądź usługw miesiącu wystawienia faktury VAT korekty

17. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą trzeci rok korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie obowiązku ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przyjmując, że w 2012 r. wartość jego sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekroczyła kwotę 20 000 zł, ale nie przekroczyła kwoty 40 000 zł, zobowiązany on był w roku 2013:


rozpocząć ewidencję za pomocą kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2013 r.rozpocząć ewidencję za pomocą kasy rejestrującej w momencie, gdy wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekroczyła kwotę 20 000 zł rozpocząć ewidencję obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, poczynając od pierwszej sprzedaży dokonanej w 2013 r.

18. Dostawa towarów, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury sporządzonym na dzień likwidacji działalności, dokonana przez byłych wspólników spółek, które uległy likwidacji, w myśl ustawy o VAT podlega:


zwolnieniu od podatku od towarów i usług przez okres 10 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania spółki, pod warunkiem rozliczenia tego podatku od towarów objętych spisem z natury zwolnieniu od podatku od towarów i usług przez okres 10 miesięcy, licząc od 7. dnia od rozwiązania spółkiżadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

19. W przypadku dostawy towarów albo wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi, faktura dokumentująca tę sprzedaż powinna zawierać między innymi adnotację o treści:


"odwrotne obciążenie"nie jest potrzebna żadna dodatkowa adnotacja na fakturze "podatek rozlicza nabywca"

20. Rozdanie w ramach prezentów 10 000 breloczków do kluczy, które nabyliśmy za cenę 5,80 zł za sztukę:


nie będzie opodatkowana VATbędzie opodatkowana VATnie będzie opodatkowana pod warunkiem prowadzenia specjalnej ewidencji, w której wykażemy dane obdarowanych

21. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy likwidacji działalności gospodarczej i zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podlegają:


wszystkie towary, które na dzień likwidacji lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych znajdują się w posiadaniu podatnika VATtowary, które na dzień likwidacji lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych znajdują się w posiadaniu podatnika VAT, o ile przy ich nabyciu przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonegoustawa o VAT nie przewiduje obowiązku opodatkowania jakichkolwiek towarów w przypadku likwidacji działalności

22. Podatnik w 2012 roku dokonał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na ogólną wartość 225 000 zł, w tym: sprzedaż korzystająca ze zwolnienia przedmiotowego (załącznik do rozporządzeni


podatnik był zobowiązany do rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej od chwili dokonania pierwszej sprzedaży niekorzystającej ze zwolnienia podatnik nie może korzystać z jakiegokolwiek zwolnienia z ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującejżadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawnawynosiła 205 000 zł, sprzedaż pozostała, niekorzystająca ze zwolnienia – 20 000 zł. W związku z powyższym w 2013 roku:

23. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług likwidacji działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie:


zaprzestania przez osobę fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i rozwiązania spółek prawa handlowego zaprzestania przez osobę fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnejzaprzestania przez osobę fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu

24. Przy spełnieniu kryteriów przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług dla szczególnej procedury przy świadczeniu usług turystyki podatnik VAT:


ma obowiązek stosować tę proceduręmoże stosować tę procedurę po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego może stosować tę procedurę

25. Otrzymane faktury lub dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego lub zwrotu różnicy tego podatku, w przypadku gdy:


transakcja udokumentowana fakturą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a kwota wykazana na fakturze została uregulowana, ale w części transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatkutransakcja udokumentowana fakturą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku, a kwota wykazana na fakturze została w całości uregulowana

26. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą od 1.02.2013 r. stanie się zobligowany do rejestracji dla celów podatku VAT w sytuacji gdy:


przewidywana przez niego wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2013 roku, kwotę 150.000 złwartość dokonanej w 2013 roku sprzedaży opodatkowanej przekroczy u niego wartość 50 000 zł, przy czym podatnik nie może osiągać w tym roku obrotu z tytułu sprzedaży zwolnionej od podatku VATwartość dokonanej w 2013 roku sprzedaży opodatkowanej przekroczy u niego wartość 15 000 euro wartość dokonanej w 2013 roku sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej przekroczy u niego wartość 150 000 zł

27. Opodatkowaniu podlega:


otrzymana dotacja nigdy nie podlega opodatkowaniuotrzymana dotacja podlega opodatkowaniu, jeśli bezpośrednio wpływa na cenę dostarczanego towaru bądź świadczonej usługi, a jej wartość jest wartością netto, do której należy doliczyć podatek VAT żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowakażda otrzymana dotacja

28. Podatnik świadczący usługi prawnicze:


nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VATmoże skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, ale dopiero po upływie 12 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia wykonywania usług prawniczych informuje organ podatkowy o wykonywaniu tego rodzaju usług i zostaje zobligowany do rejestracji jako podatnik VAT czynny po przekroczeniu wartości sprzedaży w wysokości 50 000 zł

29. W przypadku otrzymania przez sprzedawcę od podróżnego dokumentów potwierdzających fakt wywozu towarów poza terytorium UE po terminie złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dokonał on sprzedaży:


jeżeli podróżny dostarczył sprzedającemu dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE w ciągu 6 miesięcy od daty sprzedaży – sprzedawca nie koryguje sprzedaży, bo był uprawniony do opodatkowania jej stawką 0% w momencie dokonania dostawysprzedawca wykazuje tę sprzedaż ze stawką właściwą dla dokonanej dostawy towaru i koryguje na stawkę 0% w miesiącu otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza granice UE, jeżeli w ciągu 10 miesięcy, licząc od dnia dokonania sprzedaży, otrzymał od podróżnego dokument, o którym mowajeżeli podróżny dostarczył sprzedającemu dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE w ciągu 10 miesięcy od daty sprzedaży – sprzedawca nie koryguje sprzedaży, bo był uprawniony do opodatkowania jej stawką 0% w momencie dokonania dostawy

30. Usługa transportu towarów została wykonana 15 lipca 2012 r. Fakturę VAT wystawiono 19 lipca 2012 r. Zapłata za fakturę miała miejsce 15 sierpnia 2012 r. Obowiązek podatkowy powstał:


15 lipca15 sierpnia 19 lipca14 sierpnia

31. Zgodnie z ustawą o VAT:


identyfikacja na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych zarówno nabywcy jak i dostawcy jest nieistotna. Najważniejszym jest fakt dokonania dostawy towarów z terytorium kraju na terytorium UE. nabywający w ramach WDT od polskiego podatnika nie musi być zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium krajunabywający w ramach WDT od polskiego podatnika musi być zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium krajupolski podatnik dokonujący WDT nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE

32. W przypadku należności, której wartość została określona w naturze, podstawę opodatkowania stanowi:


wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatkuwyceniona przez strony transakcji wartość towarów/usługżadna odpowiedź nie jest prawidłowa cena nabycia bądź koszt wytworzenia

33. Import towarów z krajów azjatyckich:


podlega VATnie podlega VAT

34. Podatnikowi VAT, który nie dokonał obniżenia podatku od towarów i usług należnego o podatek naliczony w ustawowych terminach, przysługuje prawo do takiego obniżenia poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia, nie później jednak niż:


w ciągu 3 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnegow ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego

35. Dokonanie rocznej korekty podatku od towarów i usług naliczonego przez okres 5 kolejnych lat (a w przypadku nieruchomości w ciągu 10 lat) dotyczy co do zasady:


wyłącznie środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 50 000 zł wszystkich nabywanych przez podatnika środków trwałychwyłącznie środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł

36. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta kwoty podatku od towarów i usług naliczonego dokonywana jest:


przez zbywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwaprzez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwanie dokonuje się korekty

37. Dostawa budynków, budowli lub ich części dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia albo przed nim:


podlega zwolnieniu tylko pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, chyba że budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 latpodlega zwolnieniu, ale na zgodny wniosek kupującego i sprzedającego, którzy są czynnymi podatnikami VAT i wniosek ten zostanie złożony właściwemu dla sprzedającego organowi podatkowemu zawsze podlega zwolnieniu od podatku

38. Usługa międzynarodowego transportu towarów, o której mowa w art. 83 ustawy o VAT, co do zasady podlega opodatkowaniu według stawki:


8% w części, w jakiej wykonywana jest na terytorium kraju, natomiast część usługi wykonywanej poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu według stawki 0%0% do całej wartości usługi, pod warunkiem posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, które będą dokumentowały wykonanie usługi0% do całej wartości usługi, bez żadnych dodatkowych warunkóww całości opodatkowana jest stawką 8%

39. Ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju będziemy mieli do czynienia:


żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowaw przypadku wysyłki towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego na rzecz podmiotu, który ma obowiązek rozliczenia WNT, w przypadku wysyłki towarów poza terytorium kraju do państwa członkowskiego UE jak i poza terytorium UE, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,w przypadku wysyłki towarów z terytorium kraju na terytorium kraju państwa niebędącego państwem członkowskim UE

40. Podatnik z Litwy zlecił polskiej firmie naprawę uszkodzonego na terytorium Polski pojazdu. Po dokonaniu naprawy pojazd opuścił terytorium kraju. Miejsce świadczenia wykonanej usługi znajduje się:


w Polscew Polsce, ale po uzyskaniu od litewskiego podatnika oświadczenia, że nie opodatkuje on nabycia usług w swoim krajuna Litwieżadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

41. W przypadku skorzystania z opcji opodatkowania w Polsce dostawy wysyłkowej na terytorium kraju przed przekroczeniem limitu 160 000 zł podatnik dokonujący takiej sprzedaży zobowiązany jest zgłosić fakt opodatkowania tej sprzedaży poprzez:


złożenie deklaracji VAT-22dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w formularzu VAT-Ro VAT nie przewiduje formy, w jakiej zagraniczny podatnik powinien poinformować polski organ podatkowy o wyborze opcji, o której mowa w pytaniu złożenie deklaracji VAT-11