Szkolenia otwarte:

 

Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujęcie praktyczne

Opis szkolenia:

Zmiany, wprowadzone na przełomie 2019/2020 dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i kontrolą. Do licznych obowiązków doszły te, związane z koniecznością kontroli prawidłowości przeprowadzenia transakcji pod kątem jej fakturowania i rodzaju płatności. Konieczność kontroli należności i zobowiązań, związana z nową odmianą ulgi na złe długi w PIT i CIT, to kolejne nowe obciążenie. Aby ułatwić biegłe poruszanie się w tej materii pracownikom i właścicielom biur rachunkowych zapraszamy na szkolenie:

Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujęcie praktyczne

UWAGA !

Uczestnicy otrzymają narzędzie informatyczne - Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz "Białej listy" - pozwalające na automatyczną i natychmiastową ocenę transakcji pod kątem jej zgodności z przepisami dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. "Białej listy".

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zmiany w podatkach istotne z punkt widzenia biura rachunkowego

  Podatek VAT

  1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)
   • Likwidacja odwrotnego obciążenia - rozliczenie okresu przejściowego
   • Wystawienie faktury w MPP za okres objęty odwrotnym obciążeniem - czy można odliczyć VAT?
   • Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?
   • Zasady określania progu 15 000 zł (kwota ogółem na fakturze, płatności dzielone, transakcje złożone, umowy ramowe itd.)
   • Jak wygląda faktura wystawiona w trybie MPP oraz kiedy należy ją wystawiać?
   • Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu "mechanizm podzielonej płatności" - konsekwencje dla wystawcy oraz metody ich unikania
   • Jak ominąć negatywne konsekwencje płatności z pominięciem MPP?
   • Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru lub usługi?
   • Jak uniknąć odpowiedzialności solidarnej nabywcy?
   • Płatności realizowane w formie zaliczki
   • Faktury pro-forma a obowiązkowy MPP
   • Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP
   • Płatności zbiorcze
   • Zwolnienie kaucji a płatność w MPP
   • Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i  PIT
   • Konsekwencje karne skarbowe
  2. "Biała lista podatników VAT" - praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania
   • Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście - kogo dotyczy, jak wprowadzić do białej listy?
   • Automatyczna weryfikacja kontrahenta
   • Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście - konsekwencje
   • Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nie ujawnionego na białej liście?
   • Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu)
   • Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą
   • Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy?
   • Analiza objaśnień wydanych w sprawie "Białej listy podatników VAT"
  3. Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz "Białej listy" - analiza narzędzia
  4. Relacje i powiązania MPP oraz "Białej listy"
  5. Zmiany w zakresie ewidencji VAT
   • Obowiązek oznaczania transakcji
   • Nowe pozycje w ewidencji
   • Zmiany systemowe
   • Pozostałe zmiany
  6. Nowa struktura logiczna JPK
  7. Kasy on-line. Problemy praktyczne
  8. Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT
  9. Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystanie
  10. Pozostałe zmiany
   • Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych
   • Roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym
   • Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie - zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu  nieruchomości
   • Spis z natury przy likwidacji działalności
   • Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT
   • Pakiet paliwowy - zakres zmian
   • Zmiany w WNT - podstawa opodatkowania
   • Zmiany w opodatkowaniu importu towarów
   • Zwolnienia - gry hazardowe
   • Komornicy i organy egzekucyjne - konsekwencje zmian
   • Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni
   • Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień
   • Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT
   • Stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej
   • Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym
   • Faktury VAT RR
   • Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone
   • Indywidualne rachunki podatkowe
   • Ulga na złe długi
 2. Podatek PIT oraz CIT
  1. Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia - obowiązki płatnika i podatnika
   • Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy)?
   • Przychody objęte zwolnieniem
   • Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń)
   • Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej)
   • Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku
   • Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia
   • Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego?
   • Zastosowanie zwolnienia w stosunku do wielu źródeł wynagrodzenia (zasady liczenia   limitu kwotowego)
   • Zasady ustalania limitu wieku
   • Zasady określania kwoty zwolnienia
   • Czy zwolnienie ma zastosowanie do nierezydentów?
   • Podatek zryczałtowany a zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia
   • Ogólne zasady określania kosztów uzyskania przychodu
   • Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w przypadku zastosowania zwolnienia?
   • Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia
   • Zasady poboru składki ZUS w przypadku zwolnienia
   • Sposób ujmowania zwolnienia w deklaracjach podatkowych PIT
   • Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika zwolnionego (moment przejście na zwolnienie)
   • Lista płac w przypadku zastosowania zwolnienia
   • Możliwości potrąceń w przypadku osób korzystających ze zwolnienia
   • Zmiany w pozostałych ustawach
   • Czy zwolnienie z PIT jest schematem podatkowym (MDR) podlegającym raportowaniu i przez kogo?
  2. Obniżenia stawki podatku PIT do 17 % w tym obowiązki płatnika
  3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT
  4. Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020
   • Przesłanki zastosowania ulgi
   • Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
   • Zasady korekta dochodu lub straty podatkowej
   • Korekta w czasie
   • Terminy płatności
   • Ulga w przypadku zaliczek
   • Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
   • Pozostałe zagadnienia
  5. Biała lista i jej skutki na gruncie podatku PIT oraz CIT
   • Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze
   • Zasady stosowania limitu 15.000 zł
   • Sposób weryfikacji kontrahentów
   • Archiwizacja i terminy
   • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
   • Zwiększenie przychodów
   • Wartość transakcji przy umowach ciągłych oraz transakcjach wiązanych
   • Obowiązek rozpoznania przychodu (sankcja)
   • Rachunek wirtualny, rachunek powierniczy, płatność kartą itd
  6. Skutki obowiązkowego  MPP w podatku CIT
   • Koszty uzyskania przychodów
   • Odpisy amortyzacyjne
   • Okres przejściowy
  7. Indywidualny rachunek bankowy
  8. Zmiana definicji małego podatnika
 3. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców
 4. Rozliczanie transakcji transgranicznych - najczęściej występujące problemy księgowe
  • Klasyfikacja transakcji
  • WNT
  • WDT
  • Import
  • Eksport
  • Obowiązek podatkowy
  • Zasady dokumentowania
  • Pozostałe obowiązki bura rachunkowego
 5. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 6. Faktury VAT - zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.
 7. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych
  • W jakich przypadkach pobiera się WHT?
  • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Wymagane dokumenty
  • Limit 2 mln zł
  • Oświadczenie i opinia organu
  • Należyta staranność
  • "Beneficial owner"
 8. Zasady stosowania obniżonej stawki 8 % w podatku VAT
  • Transakcja (usługa) kompleksowa
  • Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)
  • Pozostałe najczęściej spotykane problemy biur rachunkowych
 9. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?
  • Podstawowe zasady
  • Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane
  • Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu
  • Pozostałe zagadnienia
 10. W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR?
  • Księgowy jako wspomagający
  • Definicja schematu podatkowego
  • Zasady raportowania
  • Jak uniknąć obowiązku raportowania?
  • Jak nie stracić klienta?
 11. Odpowiedzialność biura rachunkowego - metody zabezpieczenia w relacjach z klientem

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe

b) obiad

c) serwis kawowy

d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i liczbę godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: