Szkolenia otwarte:

 

Delegowanie pracowników za granicę po zmianach w roku 2020

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobodę delegowania i podwyższy koszty z tym związane. Niekorzystne zmiany przynosi też nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie konwencja MLI. Obawy budzi również sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią.

W związku ze zmianami i nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdyż nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele.

Szkolenie "Delegowanie pracowników za granicę po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotować Państwa praktycznie do tego, by wysłanie pracownika do pracy za granicą odbyło się zgodnie z przepisami.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą oraz z polskimi i europejskimi uregulowaniami w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu Uczestnicy poznają możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania tych przepisów w praktyce.

Szkolenie ma przedstawić pracodawcom najnowsze zmiany w przepisach krajowych i międzynarodowych.

Przedmiot szkolenia:

W trakcie szkolenia przybliżymy Uczestnikom prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych za granicą.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

2.1. Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

2.2. Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca, za taką samą płacę"

2.3. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 - obowiązujące od czerwca 2016 r.

2.4. Brexit - warunki współpracy z Wielką Brytanią po jej wystąpieniu z UE

3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą

3.1. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.1. podróż służbowa - diety i inne świadczenia

3.1.2. zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

3.1.3. opieka medyczna

3.1.4. dodatek za rozłąkę

3.1.5. zwrot kosztów przeniesienia służbowego

3.1.6. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych

4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

4.1. Miejsce zamieszkania

4.2. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni

4.3. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

4.3.1. Wolny zawód

4.3.2. Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

4.3.3. Opodatkowanie dochodów artystów i sportowców

4.3.4. Pracownicy państwowi

4.3.5. Dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych

4.3.6. Dochody marynarzy

4.3.7. Działalność gospodarcza

4.4. Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

6.1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

6.2. zasady koordynacji

6.3. pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1

6.4. pracownicy transportu międzynarodowego

6.5. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

6.6. osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie

6.7. ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)

6.8. planowane od 2020 r, zmiany w przepisach: skrócenie okresów wydawania zaświadczeń A1, niekorzystne zmiany dla pracowników mobilnych (np. kierowców)

6.9. Brexit a koordynacja przepisów w zakresie ubezpieczeń

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

7.1. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11

7.2. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania

8.1. Metoda wyłączenia z progresją

8.2. Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna

8.3. Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

9.1. Odliczenie diet

9.2. Koszty uzyskania przychodu

Autor szkolenia:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Exit tax" (Infor 2019), "Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r." (Infor 2019), "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r." (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: