Szkolenia otwarte:

 

Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

Opis szkolenia:

W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych. Obowiązek ten został nałożony na szeroki krąg podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworzących rozwiązania optymalizacyjne dla podatników, ale również na podatników, korzystających z tych rozwiązań oraz tych, którzy uczestniczą we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w sposób pośredni. Znacznie - w stosunku do wymagań unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwiązaniami dotyczącymi podatków dochodowym obowiązkiem raportowania objęto również schematy dotyczące podatku VAT.

Zapraszamy Państwa na szkolenie:

Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

 

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, kiedy i w jakich przypadkach powstają obowiązki raportowania schematów podatkowych, w jaki sposób sporządzać raporty, jak skutecznie realizować nowe obowiązki, zapobiegając ewentualnym konsekwencjom niewłaściwego rozumienia i stosowania prawa.

Uwaga!

Każdy uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych".

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, prawników i pracowników kancelarii prawnych, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, przedsiębiorców, pracowników działów finansowych i podatkowych przedsiębiorstw.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Szczegółowy program szkolenia:

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

- Cel i znaczenie regulacji

- Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018

- Podstawowe pojęcia i definicje

- Moc wsteczna przepisów - czy istnieje obowiązek raportowania wstecz?

 

2. Definicja schematu podatkowego

- Pojęcie schematu podatkowego

- Definicja uzgodnienia

- Definicja korzyści podatkowej

- Kryterium głównej korzyści

- Ogólna cecha rozpoznawcza

- Szczególna cecha rozpoznawcza

- Inna szczególna cecha rozpoznawcza

- Rodzaje schematów podatkowych

- Schemat podatkowy standaryzowany

- Schematy transgraniczne

- Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?

- Zmiany w procesach

- Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?

- Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.

- Przykłady identyfikowania schematów podatkowych - case studies

 

3. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

- Promotor

- Korzystający

- Wspomagający

- Doradca in-house

- Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania

- Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?

- Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego

- Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego

- Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

 

4. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej - przykłady

 

5. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

 

6. Schemat teoretyczny

 

7. Nadanie numeru schematu podatkowego

 

8. Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych.

- Wyłączenia z obowiązku raportowania

- Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych

- Struktura logiczna oraz forma informacji

- Treść przekazywanej informacji

- Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot

- Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych

- Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?

- Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych - wpływ na plan kontroli podatkowych

- Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

 

9. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym

- Zakres danych ujmowanych w informacji

- Treść informacji o schemacie podatkowym

- Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

- Procedury tworzenia informacji o schematach podatkowych

 

10. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej

- Podmioty zobowiązane

- Zakres procedury

- Forma procedury

- Dane które powinna zawierać procedura

- Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house

- Ryzyka związane z tworzeniem procedury

- Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

 

11. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych

- Ordynacja podatkowa

- Sankcje karne

 

12. Objaśnienia Ministra Finansów

 

Pytania uczestników

 

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe

b) edytowalną wersję: "Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych".

c) obiad

d) serwis kawowy

e) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: