Szkolenia otwarte:

 

Rachunkowość organizacji pozarządowych z uwzględnieniem działalności gospodarczej

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.
 • Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.
 • Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów.
 • Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej.
 • Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele.
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc.
 • Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi
 • Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej.
 • Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Księgowi, główni księgowi i właściciele firm rachunkowych oraz kancelarii prawno - podatkowych; doradcy podatkowi; członkowie zarządu fundacji, stowarzyszeń.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Podstawowe założenia sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej:

 • podstawowe różnice pomiędzy założeniami rachunkowości jednostek komercyjnych a organizacji pozarządowych;
 • idea rachunkowości i sprawozdawczości w III sektorze;
 • cele statutowe organizacji pozarządowej w relacji z przepisami prawa i oczekiwaniami Państwa Polskiego;
 • struktura rachunku przychodów i kosztów w NGO.

2. Podstawowe akty prawne:

 • ustawa o rachunkowości ze zmianami obowiązującymi od 2017 roku,
 • ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • inne zewnętrzne akty prawne.
 • statut, najważniejszy wewnętrzny akt prawny.

3. Podstawowe założenia rachunkowości wg ustawodawcy:

 • struktura kosztów działalności statutowej, koszty ogólnego zarządu,
 • przychody i koszty działalności statutowej odpłatnej;
 • księgowość przy prowadzonej działalności gospodarczej;
 • struktura bilansu i rachunku zysków i strat,
 • zakres obowiązujących punktów informacji dodatkowej, z odniesieniem do typów działalności
 • proponowane wzory sprawozdań finansowych i możliwości praktyczne,
 • interpretacje przepisów, w tym pojęcia "zysku", "działalności statutowej", "działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej", "amortyzacji".

4. Wewnętrzne zasady rachunkowości:

 • konieczne i użyteczne zapisy w polityce rachunkowości,
 • konta w Zakładowym Planie Kont w oparciu o obowiązujące przepisy.

5. Podstawowe i szczególne operacje gospodarcze w organizacji pozarządowej a przepisy ustawy o rachunkowości i innych ustaw:

 • realizacja celów statutowych;
 • dokumentacja realizacji celów predysponujących do zwolnienia z CIT;
 • sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów;
 • działalność pożytku publicznego;
 • działalność statutowa odpłatna;
 • działalność gospodarcza;

6. Zasady rozliczenia podatku dochodowego w świetle obowiązujących przepisów:

 • podstawy zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza a przepisy podatkowe;
 • relacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej, miejsca szczególnej uwagi i możliwe udogodnienia;
 • koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty n.k.u.p.;
 • rozliczenia kolejnych okresów;
 • inne wymogi podatkowe.

7. Strefa wolnego pytania.

Osoba prowadząca:

dr Rafał Nawrocki - absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, księgowy - praktyk organizacji pozarządowych od 2001 roku, prowadzący własne biuro rachunkowe dla ww. podmiotów, doświadczony wykładowca i szkoleniowej ekonomii społecznej - ponad 1850 godzin przeprowadzonych szkoleń w całej Polce (od Zakopanego po Gdańsk, od Białegostoku i Olsztyna po Katowice, Wrocław i Szczecin), autor książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, publikowanej w 5 aktualizowanych wydaniach od 2013 do 2018 roku w ponad 15.000 egzemplarzach, przyjętą jako podręcznik UE w Poznaniu i UE w Krakowie. Prowadzący własny blog nt. ekonomii społecznej (kibucrachunkowosc.pl). Prawdopodobnie najlepszy księgowy NGO w Poznaniu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: