Szkolenia otwarte:

 

Czas pracy w handlu w 2018 roku

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w handlu zawsze stwarzało pewne problemy ze względu na często szeroki przedział godzinowy i dzienny funkcjonowania sklepów lub innych punktów handlowych, jak również konieczność wykonywania wielu czynności poza godzinami otwarcia sklepów.

Ostatnie zmiany przepisów znacząco utrudniły te kwestie. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ustanawiając co do zasady zakaz pracy w handlu, przede wszystkim w niedziele bardzo dużo zmieniła w tym zakresie. 

Cel szkolenia:

Na szkoleniu przedstawione zostaną szczegółowo ograniczenia dotyczące działania placówek handlowych w niektóre dni tygodnia oraz konsekwencje ich wprowadzenia, jak również wyłączenia spod tego zakazu. Omówione zostaną zasady tworzenia grafików, wskazane często występujące w tym zakresie błędy.  

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Pojęcie czasu pracy i jego praktyczne znaczenie

2. Normy czasu pracy

 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

3. Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

4. Ograniczenia dotyczące planowania i zlecania pracy w niedziele, święta i niektóre inne dni

 • pojęcie niedzieli i święta w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni i Kodeksie pracy
 • ograniczenie pracy w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę
 • jakich pracodawców obejmuje zakaz?
 • jakie prace nie mogą być wykonywane w tych dniach
 • którzy pracownicy firmy handlowej są objęci zakazem? 
 • wyłączenia zakazu i ich zakres
 • handel internetowy - które czynności nie są objęte zakazem, których dotyczy
 • dopuszczalność pracy w handlu w niedziele w 2018 r. i docelowo
 • Wigilia i Wielka Sobota - zakres ograniczenia, skutki finansowe dla pracodawcy

5. Wybrane systemy czasu pracy - różnice, korzyści, zagrożenia

 • system podstawowy
 • system równoważny

6. Rozkłady czasu pracy

 • rozkład w regulaminie pracy
 • harmonogramy czasu pracy - obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego, zasady tworzenia harmonogramów, powtarzające się błędy w harmonogramach
 • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

7. Praca w godzinach nadliczbowych

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej

8. Niepełny wymiar czasu pracy

 • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych
 • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar - poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę
 • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe

9. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie

 • wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej
 • termin odpracowania - wskazany przez pracownika czy narzucany przez pracodawcę
 • wynagrodzenie za czas wyjścia prywatnego i za czas odpracowania wyjścia prywatnego  

10. Praca w dniu wolnym od pracy

 • praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy

11. Rekompensata pracy w niedziele i święta 

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006), "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" (Wydawnictwo ODDK, 2005).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: