Szkolenia otwarte:

 

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy - szkolenie dofinansowane

Cel kursu:

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym.
Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie:

 • rangowania zadań, określania priorytetów,
 • nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
 • podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
 • skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem,
 • pracy pod presją czasu,
 • identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Korzyści dla Uczestnika:

 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
 • wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem,
 • zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
 • osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,
 • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatu interaktywnego i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące metody szkoleniowe: sesje kreatywne, sesje audio-video, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy.

Adresaci szkolenia:

Menedżerowie, specjaliści, których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność. Czas "nie jest z gumy", a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób w dużym stopniu samodzielnie organizujących własną pracę, odczuwających silną potrzebę zmian w związku z odczuwanymi negatywnymi konsekwencjami życia w "niedoczasie".

Program:

1. Zarządzanie czasem własnym - rola i znaczenie:

 • zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,
 • czas jako osobisty kapitał każdego z nas,
 • korzyści z lepszej organizacji,
 • co kryje się pod pojęciem pozytywnego myślenia?
 • jaki jest wpływ mechanizmów pozytywnego myślenia na stan emocjonalny osoby, motywację, oraz umiejętność realizacji celów?
 • jakie znaczenie ma pozytywnie sformułowany cel, czyli jak to się dzieje, że pewne cele realizujemy a inne nie?

Celem modułu jest wykazanie Uczestnikom, że postawa mentalna i przyjęcie pozytywnego myślenia sprzyja realizacji celów oraz efektywnej realizacji zadań, a także samomotywacji i samodyscypliny.

2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu:

 • analiza obecnego stylu pracy,
 • mity dotyczące zarządzania czasem oraz ich wpływ na nasze działania,
 • identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,
 • nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,
 • zarządzanie czasem a zarządzanie sobą, 
 • nawyki i ich podatność na zmiany,
 • kryteria efektywności działania.

Celem modułu jest uzmysłowienie Uczestnikom szkolenia, że kluczem do sukcesu w budowaniu własnej efektywności jest zmiana nawyków i przyjęcie proaktywnej postawy w zarządzaniu celami, priorytetami i planowanymi zadaniami.

3. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:

 • cele długo - i krótkoterminowe,
 • kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),
 • analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
 • cele danej grupy zawodowej,
 • dobrze sformułowany cel,
 • cele i szczegółowe podcele,
 • motywacja ukryta w celu.

Celem modułu jest uświadomienie Uczestnikom znaczenia prawidłowego formułowania celów.

4. Planowanie - jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:

 • skuteczność a efektywność w działaniu - różnice,
 • analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
 • krzywa wydajności i koncentracji - sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił,
 • krzywa zakłóceń,
 • moje plany a plany zespołu/działu/firmy,
 • reguły związane z proaktywnym zarządzaniem sobą,
 • gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,
 • zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,

Celem modułu jest wskazanie Uczestnikom innych, pobocznych obszarów życia, które mają znaczący wpływ na efektywność osobistą oraz realizację celów.

5. Techniki i metody zarządzania czasem:

 • system planowania czasu 60/40,
 • zasada Pareto,
 • analiza ABC,
 • metoda Alpen,
 • pomoce w planowaniu - sposoby organizacji pracy,
 • odzyskanie kontroli nad swoim czasem - planowanie działań,
 • sprawna organizacja dnia pracy - wskazówki praktyczne,
 • plan dnia - technika ALPEN,
 • rytm aktywności  - krzywa zakłóceń i efekt piły,
 • zalety planowania działań.

Celem modułu jest przekazanie Uczestnikom zestawu skutecznych metod oraz zasad efektywnego planowania pracy.

6. Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:

 • metody ustalania priorytetów,
 • matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,
 • zadania ważne i pilne - które z nich są najważniejsze - zasada Eisenhowera,
 • wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,
 • analiza zadań pod kątem priorytetów,
 • umiejętność stawiania priorytetów - ważność a pilność zadań,
 • ustalanie priorytetów  - zasada Pareto,
 • ustalanie priorytetów - model Eisenhowera.

Celem modułu jest przekazanie zasad służących priorytetyzacji celów oraz zadań.

7. Co potem? Proces zmiany osobistej:

 • syntetyczne podsumowanie treści szkolenia,
 • wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce,
 • plan zmiany osobistej.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:

Kontakt - Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania oraz szkoleń można uzyskać mailowo lub telefonicznie: 22 208 26 77, biuro@szkolenia-dofinansowane.net


Koszt kursu:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 292,74 zł
Cena regularna szkolenia: 1463,70 zł

Termin i miejsce: