Szkolenia Otwarte:

 

Specjalista ds. kadr i płac - dofinansowany praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)

Termin i miejsce: 03.02.2018 - 18.03.2018, Wrocław (dolnośląskie)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 17.02.2018 - 08.04.2018, Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

formularz zgłoszeniowy:

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie osób, które planują podjęcie pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz osób, które podjęły już pracę, ale posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie, do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Kurs obejmuje tematykę  związaną z zagadnieniami kadrowymi i ustaleniem wynagrodzenia.

W trakcie szkolenia umówione zostaną:

- rozwiązania prawne związane z zatrudnieniem pracownika
- dokumentacja związana z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy 
- zasad rozliczania wynagrodzeń pracowników
szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach
bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS - z przykładami wypełnienia druków
- zasady udzielania różnych urlopów i ustalenie wynagrodzenia za urlop
- sposób wyliczenia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
zapoznanie z programami Płatnik, Symfonia Kadry i Płace

Metodyka:

Kurs ma charakter praktycznych warsztatów, część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem komputerów.

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

Program kursu:

DZIEŃ I

1. Nawiązanie stosunku pracy:
a) istota stosunku pracy,
b) zawarcie umowy o pracę.

2. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych:
a) profilaktyczne badania wstępne,
b) zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego, 
c) prowadzenie akt osobowych, 
d) bezpieczeństwo i higiena pracy, 
e) ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika,
f) obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego, 
g) obowiązki informacyjne zakładu pracy,
h) sankcje za naruszenie prawa pracy, 
i) zatrudnianie młodocianych, 
j) praktyka absolwencka.

DZIEŃ I i II

3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
a) wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania,
b) istota wynagrodzenia i jego elementy składowe,
c) termin wypłaty wynagrodzenia, 
d) ochrona wynagrodzenia za pracę, 
e) wynagrodzenie minimalne.

4. Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń:
a) procedura naliczania wynagrodzenia,
b) ustalenie przychodu pracownika, 
c) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, 
d) składka na ubezpieczenie zdrowotne, 
e) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - rozliczenie z urzędem skarbowym, 
f) pozostałe potrącenia obowiązkowe z wynagrodzeń, 
g) wynagrodzenie w walucie obcej,
h) składki finansowane przez pracodawcę,
i) składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), 
j) składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP, FEP), 
k) dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika,
l) dokumentacja i opłacanie składek ZUS, 
m) dokumentacja wynagrodzeń, 
n) przykład miesięcznego rozliczenia wynagrodzeń, 
o) wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę, 
p) zasady delegowania pracowników za granicę, 
q) zasady opodatkowania wynagrodzenia za pracę w przypadku oddelegowania za granicę,
r) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym od przychodów z pracy uzyskanych za granicą.

DZIEŃ IV

5. Czas pracy i jego ewidencja:
a) normy i wymiar czasu pracy,
b) systemy czasu pracy,
c) ewidencja czasu pracy, 
d) praca w dni świąteczne i w porze nocnej, 
e) czas pracy kadry kierowniczej, 
f) odpoczynek i przerwy w pracy, 
g) praca w godzinach nadliczbowych, 
h) istota pracy w godzinach nadliczbowych, 
i) ustalenie przekroczenia norm czasu pracy,
j) rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.

6. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:
a) urlop wypoczynkowy,
b) nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania urlopu, 
c) wynagrodzenie za czas urlopu, 
d) ekwiwalent za niewykorzystany urlop, 
e) urlopy okolicznościowe, 
f) urlop bezpłatny, 
g) urlop wychowawczy.

DZIEŃ V

7. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy:
a) ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
b) zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za czas niezdolności do pracy, 
c) zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, 
d) ujęcie składkowe i podatkowe świadczeń za czas choroby,
e) przykłady obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.

8. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom:
a) świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
b) świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego, 
c) świadczenia społeczne związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, 
d) przykłady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 
e) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

DZIEŃ VI

9. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego.

10. Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę:
a) ustanie stosunku pracy,
b) ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem, 
c) wypowiedzenie stosunku pracy, 
d) wygaśnięcie umowy o pracę, 
e) obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę, 
f) obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy, 
g) obowiązki związane z rozliczeniami publicznoprawnymi, 
h) pomoc pracodawcy w sprawach emerytalno-rentowych, 
i) upadłość lub likwidacja zakładu pracy.

11. Podróże służbowe pracowników: 
a) krajowe podróże służbowe,
b) zagraniczne podróże służbowe,
c) ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 
d) ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych, ryczałtów i ekwiwalentów samochodowych.

DZIEŃ VII

12. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
a) charakterystyka umów cywilnoprawnych,
b) zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
c) umowa zlecenie, 
d) umowa o dzieło, 
e) rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 
f) przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

13. Program Płatnik.

Dzień VIII

14. Program kadrowo-płacowy Symfonia:
a) podstawy pracy z programem,
b) zakładanie nowej firmy,
c) tworzenie kopii bezpieczeństwa,
d) ustawienia programu,
e) elementy kadrowo-płacowe w programie,
f) wprowadzanie danych osobowych pracowników,
g) tworzenie systemów wynagrodzeń dla istniejących pracowników,
h) przyjmowanie nowych pracowników,
i) realizacje czynności związanych z zatrudnieniem,
j) dokumentacja pracownicza,
k) konstruowanie systemów wynagrodzeń pracowniczych,
l) generowanie zdarzeń mających wpływ na wynagrodzenia,
m) zasady tworzenia dokumentacji pracowniczej,
n) naliczanie wynagrodzeń,
o) okresy płacowe,
p) konstrukcje list płac,
q) naliczanie list płac,
r) sporządzanie raportów i zestawień w programie i w arkuszach kalkulacyjnych.

Prowadzący:

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce podatkowej - doradców podatkowych, prawników. Są to doświadczeni wykładowcy, posiadający dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień podatkowych.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt - Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 438 zł

Cena regularna szkolenia: 2190 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Miejsce zajęć: centrum miasta

Termin i miejsce:    
03.02.2018 - 18.03.2018, Wrocław (dolnośląskie)
Centrum miasta
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
17.02.2018 - 08.04.2018, Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
Centrum miasta
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »