Szkolenia otwarte:

 

Prawo pracy w 2019 roku - bieżące problemy i planowane zmiany

Opis szkolenia:

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. 2018 r. to między innymi zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczące pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Zmiany w zakresie uzyskiwania danych osobowych obejmują również ZFŚS w kontekście ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do świadczeń. Niezmiernie ważne są również zmiany w zakresie monitoringu pracowników, jak również dotyczące dodatkowych uprawnień rodzicielskich.

Jedną z największych "grup" nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z elektronizacją akt osobowych. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą również zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości dokumentacji oraz zagadnień szeroko odnoszących się do kwestii prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, jak również zakresu ewidencji czasu pracy.

Na pewno należy również zwrócić uwagę na zupełnie nowe kwestie związane z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, i na znaczące zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu istotnie zmienionych i nowych przepisów, dotyczących między innymi stosowania rozporządzenia RODO, zasad tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej, pracowniczych planów kapitałowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do działów kadr i płac, przedsiębiorców, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, osób odpowiedzialnych za kontrolę rozliczeń pracowniczych, osób naliczających i ustalających prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, doradców, prawników i samodzielnych konsultantów.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników

 • nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika
 • zgoda jako podstawa przetwarzania danych - zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody
 • dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa
 • dane biometryczne - wprowadzenie możliwości ich przetwarzania

2. Zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS - konieczność zmian regulaminu

3. Monitoring pracowników

 • monitoring wizyjny : dopuszczalność, procedura wprowadzenia, zakres wykorzystania,
 • kwestie informacyjne w stosunku do pracowników, okres przechowywania nagrań,
 • monitoring poczty służbowej : wprowadzenie , warunki i ograniczenia stosowania
 • inne formy monitoringu (np. gps w samochodach, kontrola służbowych telefonów itp.) - wprowadzenie, stosowanie

4. Indywidualne lub ruchome rozkłady czasu pracy, przerywany czas pracy

 • wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu, ruchomego rozkładu czasu pracy lub przerywanego czasu pracy obligujący pracodawcę do zgodę na zmiany
 • kiedy istnieje możliwość odmowy uwzględnienia wniosku

5. Zasady wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.

6. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe)
 • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza
 • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem pracy
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
 • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci
 • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.

7. Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej

 • cztery części akt osobowych,
 • nowe zasady numeracji akt osobowych,
 • zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,
 • zakres treści "dokumentacji pracowniczej" (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży, dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),
 • zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy, regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji, zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów.

8. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 • zasady obejmowania pracowników PPK
 • obciążenia pracownika i pracodawcy
 • możliwość wystąpienia z systemu PPK
 • daty obejmowania poszczególnych grup pracodawców obowiązkami wynikającymi z PPK

9. Związki zawodowe - zmiany od 2019 r.

 • rozszerzenie uprawnienia do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
 • nowe zasady informowania o liczebności związku zawodowego
 • nowe zasady udzielania zwolnień na wykonywanie doraźnych czynności związkowych
 • rozszerzenie ochronny rozwiązaniem umowy na osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 1000 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie", "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego", "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy".

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: