Szkolenia otwarte:

 

Zmiany w podatkach VAT i CIT od 2018 roku

Opis:

Ostatni okres zmian legislacyjnych to czas wprowadzania nowych regulacji mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Jest to kierunek niewątpliwie słuszny, jednak narzędzia jakie ustawodawca dostarcza fiskusowi są bardzo niebezpieczne i niestety wykorzystywane przez organy podatkowe nie zawsze zgodnie z przeznaczeniem. Jako przykład możemy przytoczyć przepisy o zasadach wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych bez informowania ich o tym. Celem wprowadzenia tej instytucji z początkiem roku 2017 było ograniczenie nadużyć w podatku VAT. W praktyce organy podatkowe wykorzystują to narzędzie, aby zakwestionować prawo do odliczenia podatku VAT przez kontrahentów uczciwych podatników, którzy dwa razy nie odbiorą telefonu z urzędu skarbowego na czas.

Niestety z początkiem 2018 roku czeka nas nowa fala zmian w przepisach podatkowych. Jeszcze bardziej restrykcyjne i jeszcze bardziej niebezpieczne regulacje pojawią się na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych. Od wprowadzenia instytucji tzw. split payment w podatku VAT, która ograniczy możliwości dysponowania środkami finansowymi przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT od chwili ich wpływu na jego rachunek, aż do zmian w podatku CIT i PIT, które w drastyczny sposób ograniczą możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu oraz wprowadzą nowe regulacje obciążające budżet przedsiębiorców nowymi zobowiązaniami podatkowymi.  

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie planowanych zmian w podatku VAT oraz podatku CIT, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku. Przedstawimy projekty nowych przepisów, mechanizmy działania nowych instytucji oraz wskażemy na skutki ich wprowadzenia dla podatników zarówno podatku VAT, jak i podatku CIT.

Celem szkolenia jest również przybliżenie metod, które pozwolą zminimalizować negatywne konsekwencje zmian w podatkach oraz sposobów ich neutralizacji. Zastanowimy się na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę w celu zagwarantowania bezpieczeństwa podatkowego firmy oraz na jakie skutki i konsekwencje należy się przygotować po wejściu w życie nowych przepisów. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w firmach, w szczególności do dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów podatkowych oraz księgowych. Drugą grupą docelową są osoby profesjonalnie zajmujące się podatkami, dla których wiedza tego typu jest niezbędna w wykonywaniu codziennych obowiązków. Będą to doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci oraz inne osoby na co dzień stosujące przepisy prawo podatkowego.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Szczegółowy program szkolenia:

Podatek VAT
 
1. System podzielonej płatności - split payment
 • Geneza oraz projekt ustawy z 12 maja 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Mechanizm

- fakultatywność wyboru nabywcy

- zasady podziału transakcji

- komunikat przelewu

- rachunki bankowe

- odpowiedzialność osób trzecich 

- przeznaczenie środków na rachunku VAT

- obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności

- zmiany w innych ustawach

 • Zagrożenia - ryzyko spadku obrotów
2. Nowe obowiązki w zakresie JPK od 1 stycznia 2018 roku szczególnie w stosunku do mikroprzedsiebiorców
 
Podatek dochodowy od osób prawnych
 
3. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych
 
1) Geneza oraz cel zmian
 
2) Implementacja Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Dyrektywa ATAD
 
3) Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie tego typu dochodów od pozostałych dochodów podatnika
 • Definicja przychodów uzyskanych z zysków kapitałowych
 • Zasady kreowania straty
 • Wyodrębnienie źródła przychodów
 • Mechanizm ograniczenia możliwości rozpoznania straty podatkowej
 • Zasady rozliczania straty podatkowe w czasie
 • Kryteria stosowania regulacji do podatkowych grup kapitałowych
4) Modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (niedostateczna kapitalizacja)
 • Limity odliczania odsetek
 • Wskaźnik EBITDA
 • Koszty finansowania zewnętrznego
 • Pożyczki
 • Wyłączenia oraz odstępstwa
5) Ograniczenia kosztów uzyskania przychodu w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika.
 • Nagrody i premie na rzecz pracowników 
 • Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
6) Zmiany w zakresie ustalania kosztów podatkowych w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
 
7) Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej CFC (Controlled Foreign Company)
 • Regulacje w zakresie kwalifikacjo podmiotu jako CFC
 • Zasady obliczania dochodu CFC
 • Stawka efektywna
 • Zmiany progu udziału przychodów pasywnych
 • Wpływ dochodu CFC na podstawę opodatkowania podatnika krajowego
8) Modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK)
 • Darowizny oraz inne metody agresywnej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem PGK
 • Zmiana kryteriów PGK
 • Regulacje ograniczające możliwości optymalizacji podatkowej
- ograniczenia w sprzedaży spółek
- wyłączenie możliwości kwalifikowania darowizn jako kosztu uzyskania przychodu
- ceny rynkowe w transakcjach pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK
 
9) Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku usług niematerialnych. 
 • Mechanizm tarczy podatkowej z wykorzystaniem usług niematerialnych
 • Wprowadzenie instytucji limitów 
 • Umowy o usługi niematerialne i wartości niematerialne i prawne
 • Definicja pojęcia "nabycia" WNiP
 • Wyłączenia w stosowaniu limitów
10) Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości.
 • Geneza wprowadzenie regulacji
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Wysokość zobowiązania 
 • Pozostałe zagadnienia
11) Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów
 
12) Czy zostanie wprowadzony limit kosztów uzyskania przychodu w przypadku użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu i w jakiej kwocie?
 
13) Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy zostały zbyte
 
14) Nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych - ograniczenia w stosowaniu struktur optymalizacyjnych
 
15) Ustawowe limity dla zaliczek na podatek dochodowy.

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: