Szkolenia otwarte:

 

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

Opis szkolenia:

W 2017 roku weszły w życie zmiany dotyczące praktyki stosowania umów zlecenia. Szczególnej analizy wymaga problematyka różnic pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktyki kontrolnej ZUS. Jeszcze bardziej widoczne komplikacje pojawiają się w wyniku wejścia w życie od początku 2017 r. regulacji dotyczących minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia - nowe przepisy to nie tylko zapis dotyczący najniższych zarobków godzinowych, lecz także całkowicie nowe obowiązki dokumentacyjne, terminy wypłaty wynagrodzenia, liczne wyłączenia i przepisy wprowadzające kary za wykroczenia przeciwko ustawie.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. Omówiona zostanie szczegółowo treść umowy zlecenia.

Duży nacisk położony zostanie na obowiązujące od początku 2017 r. regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia- nowe przepisy to nie tylko zapis dotyczący najniższych zarobków godzinowych ale także całkowicie nowe obowiązki dokumentacyjne, terminy wypłaty wynagrodzenia, liczne wyłączenia oraz przepisy sankcyjne.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia, w tym w szczególności zbieg umowy z umowami wykonywanymi na rzecz innych podmiotów.

Szczególnie obszernie omówiona zostanie problematyka różnic pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktyki kontrolnej ZUS.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za naliczanie składek i podatków, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/ 

Program szkolenia:

1. Charakterystyka umowy zlecenia: 
 • zawarcie umowy 
 • treść umowy - prawa i obowiązki stron, zapisy korzystne i "niebezpieczne" z punktu widzenia realizacji zobowiązania 
 • powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej 
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
 • ustanie umowy 
 • umowa zlecenia a umowa o pracę - kiedy zlecenie może być uznane za umowę o pracę
 
2. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia - przepisy dotychczasowe i nowe przepisy obowiązujące od 2017 r.:
 • ustalenie wynagrodzenia
 • minimalna stawka godzinowa, w tym minimalna stawka, gdy zlecenie wykonywane jest przez kilka osób
 • terminy wypłaty
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej
 
3. Charakterystyka umowy o dzieło: 
 • różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło 
 • pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego - kiedy przedmiotem umowy jest utwór 
 • umowa o dzieło a umowa zlecenia w najnowszym orzecznictwie sądowym 
 • umowa o dzieło w ostatniej praktyce kontrolnej ZUS
 
4. Wyjazdy w celu wykonania umowy: 
 • zapisy umowne korzystne i niebezpieczne dla stron 
 • zwolnienia podatkowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu 
 • zwolnienia ubezpieczeniowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu
 
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowach zlecenia:
 • ubezpieczenia społeczne
 • dobrowolne ubezpieczenie
 • obowiązkowe ubezpieczenie
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń
 • umowa zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz
 
6. Umowa zawarta z własnym pracodawcą - kiedy może zostać uznana za omijanie przepisów o czasie pracy

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006), "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" (Wydawnictwo ODDK, 2005).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: