Szkolenia otwarte:

 

Zawieranie umów w obrocie gospodarczym

Zawieranie i wykonywanie umów jest podstawą działalności praktycznie każdego przedsiębiorcy. Niektórzy nie przywiązują do tego wagi i podejmują się realizacji przedsięwzięć o dużej wartości wyłącznie w oparciu o ustne lub mailowe uzgodnienia. Inni natomiast skrupulatnie studiują i negocjują wielostronicowe umowy nawet w nieistotnych szczegółach, opóźniając rozpoczęcie ich realizacji lub nawet zniechęcając kontrahentów do ich zawarcia. Prawidłowa organizacja obowiązujących w tym zakresie procedur ma zasadnicze znaczenie dla działalności firmy. Określenie istotnych i mało istotnych postanowień zawieranych umów będzie miało wpływ zarówno na proces pozyskiwania nowych klientów, jak i na rzeczywistą rentowność działalności przedsiębiorcy. Jedna zawarta umowa może stać się bowiem zarówno "dealem życia", jak i największym życiowym problemem.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zawierania umów w obrocie gospodarczym oraz znajdywania "pułapek" w tekstach umów stanowiących zagrożenie dla przedsiębiorcy. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną wzory postanowień umownych zabezpieczających interesy przedsiębiorców oraz zabezpieczających zapłatę wymagalnych wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów. Istotną część szkolenia stanowić będzie redagowanie zapisów umów oraz zabezpieczeń ich wykonania.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Zasady zawierania umów

a) zasada swobody umów

b) przedmiotowo i podmiotowo istotne postanowienia umów

c) niedozwolone postanowienia umowne

d) różnice dotyczące obrotu profesjonalnego i obrotu z udziałem konsumentów (klauzule abuzywne)

 

2. Sposoby zawarcia umów

a) list intencyjny

b) negocjacje

c) oferta i jej przyjęcie

d) przetarg

e) aukcja

 

3. Reprezentacja stron przy zawieraniu umów

a) ustalenie osób uprawnionych do reprezentacji

b) weryfikacja pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorców

c) problem umów zawieranych z osobami pozostającymi w związku małżeńskim

d) potwierdzenia umów zawartych z wadliwą reprezentacją

 

4. Forma umowy i skutki jej niezachowania

a) umowa ustna

b) umowa pisemna

c) umowa z notarialnie poświadczonym podpisem

d) umowa notarialna

 

5. Ogólne warunki umów i ich znaczenie

 

6. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - sposób uregulowania odsetek od nieterminowych płatności

 

7. Odpowiedzialność za nienależyte wykonania umowy

a) dpowiedzialność ustawowa i jej zasady

b) odpowiedzialność umowna

c) kara umowna jako szczególny rodzaj odpowiedzialności

 

8. Szczególne rodzaje umów

a) umowa ramowa

b) umowa przedwstępna

 

9. Dodatkowe klauzule umowne

a) zaliczka i zadatek (omówienie różnic)

b) prawo powstrzymania się z wykonaniem zobowiązania

c) umowne prawo odstąpienia

d) klauzule dotyczące czasu trwania umowy i jej przedłużenia

e) zakaz konkurencji

f) zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa

g) zakaz cesji wierzytelności

h) określenie podstaw odstąpienia od umowy

i) wybór sądu

j) kaucja gwarancyjna

 

10. Zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

a) gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

b) dobrowolne poddanie się egzekucji

c) weksel in blanco

d) poręczenie

e) zabezpieczenia rzeczowe

- zastrzeżenie prawa własności

- hipoteka

- zastaw

- przelew na zabezpieczenie

- przewłaszczenie na zabezpieczenie

 

11. Rękojmia i gwarancja - omówienie różnic i zasad odpowiedzialności

 

12. Poszczególne typy umów

a) umowa sprzedaży

b) umowa o dzieło

c) umowa o roboty budowlane

d) umowa zlecenia

e) umowa najmu

f) umowa przeniesienia praw autorskich

g) umowa przelewu wierzytelności

 

13. Terminy przedawnienia roszczeń oraz sposoby przerwania biegu przedawnienia

Osoba prowadząca:

Wiktor Blumes -  radca prawny, absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej, praktyk, od 2000 r. prowadzący kancelarię prawną zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, aktualnie w ramach spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych "Blumes, Skuza, Świderski" s.c. Posiada ogromne doświadczenie procesowe, występując jako pełnomocnik procesowy w kilku tysiącach spraw prowadzonych na podstawie weksli oraz w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych. Twórca autorskich rozwiązań prawnych, specjalista w zakresie prawa procesowego oraz w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: