Szkolenia otwarte:

 

Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u źródła

Cel szkolenia:

Coraz częściej polskie podmioty gospodarcze kupują lub sprzedają różnego rodzaju usługi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo już w trakcie realizacji umowy pojawiają się rozmaite kwestie podatkowe. Szkolenie ma na celu przybliżenie regulacji podatkowych dotyczących rozliczania usług świadczonych w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Szkolenie odpowie na szereg pytań, m.in.:

  • jak zmiana przepisów wpływa na praktykę polskich podmiotów nabywających usługi od podmiotów zagranicznych, w szczególności jakie podmioty i w jakich sytuacjach są zobowiązane do poboru podatku u źródła w Polsce i jakie są konsekwencje związane z błędnym pobraniem tego podatku
  • jak poszczególne rodzaje usług powinny być rozliczane dla celów VAT
  • jakie dokumenty są niezbędne przy rozliczaniu usług międzynarodowych.

Przedmiot szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy podatkowe dotyczące rozliczania usług międzynarodowych, zwłaszcza przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne aspekty opodatkowania usług międzynarodowych wynikające z interpretacji wydawanych przez organy podatkowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Właściciele firm, prawnicy, osoby odpowiedzialne za rozliczenia księgowe i podatkowe, księgowi, biegli rewidenci  inne osoby zainteresowane tematyką opodatkowania transakcji międzynarodowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1.      Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych

a)      rezydencja podatkowa - podstawowe kryteria opodatkowania

b)      ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy

-   dotychczasowa praktyka organów podatkowych

-   zmiany przepisów dotyczące dochodów osiąganych na terytorium Polski

c)      umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - istotne źródło w celu określania miejsca opodatkowania

d)     "podatek u źródła" - podstawowe pojęcie przy rozliczaniu usług transgranicznych

e)      usługi świadczone na rzecz podmiotów zagranicznych

f)       usługi świadczone przez podmioty zagraniczne

g)      obowiązek poboru podatku u źródła w Polsce

h)      omówienie poszczególnych rodzajów usług

-   usługi doradcze, księgowe, przetwarzania danych, badania rynku, szkolenia

-   usługi reklamowe, rekrutacji personelu

-   usługi finansowe, w tym pożyczki, poręczenia i gwarancje

-   licencje

-   bilety lotnicze - bezpośrednio czy od pośrednika?

i)        przepisy unijne a obowiązek poboru podatku u źródła

-   wprowadzenie klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

j)        obowiązki administracyjne - deklaracje i informacje

k)      konsekwencje za pobranie podatku u źródła według niewłaściwej stawki - przepisy Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu karnego skarbowego

l)        interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych w zakresie podatku u źródła

 

2.      Certyfikat rezydencji podatkowej

a)      czym jest certyfikat rezydencji podatkowej

b)      jakie wymagania powinien spełniać dokument, aby można go było uznać za certyfikat rezydencji

c)      jakie dokumenty nie stanowią certyfikatu w świetle interpretacji organów podatkowych

d)     moment otrzymania certyfikatu a obowiązek poboru podatku u źródła

e)      termin ważności certyfikatu

f)       znaczenie praktyczne certyfikatu

g)      spółki osobowe a certyfikat rezydencji

h)      skutki prawne związane z brakiem posiadania certyfikatu

i)        przykładowe certyfikaty wydawane w innych państwach

 

3.      Podatek od towarów i usług (VAT)

a)      rozliczanie usług międzynarodowych - polskie przepisy a przepisy unijne

b)      ogólne zasady ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. zasada reverse charge)

c)      miejsce świadczenia usług - specyficzne regulacje

d)     definicja "podatnika" dla celów usług transgranicznych

e)      stałe miejsce prowadzenie działalności gospodarczej a VAT

f)       opodatkowanie VAT usług związanych z nieruchomościami

g)      opodatkowanie VAT usług transportu pasażerów

h)      targi, wystawy, imprezy sportowe i kulturalne a miejsce świadczenia

i)        podmiot spoza Unii Europejskiej a rozliczanie usług

j)        case study: określanie miejsca opodatkowania usługi 

Osoba prowadząca:

Marek Kanczew - radca prawny oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji non-profit. Dodatkowo, jego praktyka zawodowa obejmuje kwestie związane z prawem pracy. Doradzał spółkom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z branży finansowej, farmaceutycznej oraz telekomunikacyjnej. Uczestniczył w projektach dotyczących zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach typu M and A oraz wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zarówno w polskiej jak i zagranicznej prasie podatkowej oraz prelegentem podczas szeregu szkoleń i konferencji podatkowych organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 

Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.

Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html

Termin i miejsce: