Szkolenia otwarte:

 

Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności w transakcjach handlowych

Opis szkolenia:

Większość przedsiębiorców doświadczyła sytuacji, w której przysługujące im wobec kontrahentów bezsporne i wymagalne należności nigdy nie zostały zapłacone. Upadłość lub niewypłacalność dłużników stała się przyczyną upadku wielu prosperujących firm. Większości tych problemów można było jednak uniknąć. Przepisy polskiego prawa cywilnego oraz praktyka obrotu gospodarczego wykształciły szereg rozwiązań prawnych wyłączających lub ograniczających do minimum ryzyko niewypłacalności nabywcy towaru lub usługi. Pomimo istnienia takich sprawdzonych rozwiązań, ich stosowanie w praktyce nie jest powszechne. Duża część przedsiębiorców koncentruje się na zapewnieniu maksymalnej sprzedaży, nie przywiązując należytej uwagi do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty należności. Dla tych, którzy chcieliby ryzyko niewypłacalności kontrahentów ograniczyć a ściągalność wierzytelności zwiększyć, przeznaczone jest niniejsze szkolenie.

Cel szkolenia:

Szkolenie służy przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia prawnych skutecznych i sprawdzonych systemów zabezpieczania zapłaty wierzytelności powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Uczy tworzenia zabezpieczeń zapłaty adekwatnych do sytuacji finansowej dłużnika oraz przedmiotu działalności wierzyciela. Nie stanowi teoretycznego wykładu opisującego formalnie konstrukcje prawne, lecz praktyczny opis sposobu tworzenia umów, kosztów z tym związanych, sposobu wykorzystania zabezpieczeń oraz ich skuteczności w obliczu potencjalnej niewypłacalności i upadłości kontrahenta. Istotną część szkolenia stanowić będą kazusy konkretnych spraw oraz wzory umów ustanawiających zabezpieczenie.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1.      Weksel in blanco jako środek zabezpieczenia zapłaty

a)    definicja weksla in blanco

b)   ustawowe elementy weksla

c)    cechy charakterystyczne zobowiązania wekslowego

d)    rola deklaracji wekslowej

e)    prawidłowe wypełnienie weksla in blanco

f)     poręczenie wekslowe (awal)

g)    przenoszenie praw z weksla in blanco

h)    dochodzenie roszczeń wekslowych na drodze sądowej

i)     przedawnienie roszczeń wekslowych a przedawnienie roszczeń zabezpieczonych wekslem

j)     praktyczne zastosowanie weksli

k)    ćwiczenia z wypełniania weksli, kazusy

 

2.      Poręczenie

a)    definicja

b)   rodzaje poręczenia

c)    zakres odpowiedzialności poręczyciela

d)    wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela

e)    zarzuty przysługujące poręczycielowi

f)     dochodzenie roszczeń od poręczyciela

g)    poręczenie a upadłość dłużnika

h)    różnica pomiędzy poręczeniem a poręczeniem wekslowym

i)     praktyczne zastosowanie poręczenia

 

3.      Dobrowolne poddanie się egzekucji

a)    definicja

b)   dochodzenie roszczeń na podstawie dobrowolnego poddania się egzekucji

c)    praktyczne zastosowanie

 

4.      Hipoteka

a)    definicja

b)   skuteczność hipoteki wobec każdorazowego właściciela nieruchomości

c)    przedmiot hipoteki

d)    pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego

e)    sposób ustanowienia hipoteki

f)     hipoteka na kilku nieruchomościach (hipoteka łączna)

g)    hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia możliwy do uzyskania bez zgody dłużnika

h)    wygaśnięcie hipoteki

i)     dochodzenie roszczeń z hipoteki

j)     zaspokojenie z hipoteki po ogłoszeniu upadłości dłużnika

k)    praktyczne zastosowanie

 

5.      Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

a)    definicja

b)   przedmiot przelewu i zakres przelewu

c)    strony i uczestnicy przelewu

d)    treść umowy przelewu na zabezpieczenie

e)    zakres odpowiedzialności dłużnika wierzytelności

f)     wygaśnięcie zobowiązania dłużnika wierzytelności

g)    dochodzenie praw od dłużnika wierzytelności

h)    przelew na zabezpieczenia a egzekucja wobec dłużnika

i)     zaspokojenie z wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnika

j)     praktyczne zastosowanie

 

6.      Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych

a)    definicja

b)   przedmiot i zakres przewłaszczenia

c)    treść umowy przewłaszczenia

d)    dochodzenie roszczeń z przedmiotu przewłaszczenia

e)    przewłaszczenie a postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika

f)     przewłaszczenie a postępowanie upadłościowe dłużnika

g)    praktyczne zastosowanie

 

7.      Przeniesienie na zabezpieczenie nieruchomości

 

8.      Zastrzeżenie prawa własności

a)    definicja

b)   treść umowy

c)    dochodzenie praw z rzeczy

d)    praktyczne zastosowanie

 

9.      Przeniesienie na zabezpieczenie własności udziałów lub akcji

a)    definicja

b)   przedmiot i treść umowy

c)    zabezpieczenia na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

d)    zabezpieczenia na akcjach

e)    dochodzenie roszczeń z zabezpieczonych udziałów lub akcji

f)     praktyczne zastosowanie

 

10. Zastaw zwykły

a)    definicja

b)   przedmiot i treść umowy

c)    dochodzenie roszczeń z przedmiotu zastawu

d)    praktyczne zastosowanie

 

11.  Zastaw rejestrowy

a)    definicja

b)   powstanie zastawu rejestrowego

c)    przedmiot zastawu rejestrowego

d)    strony i uczestnicy umowy zastawniczej

e)    zabezpieczenie zastawem wielu wierzytelności

f)     wygaśnięcie zastawu

g)    sposoby dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zastawu

h)    zastaw a postępowanie egzekucyjne

i)     zastaw a postępowanie upadłościowe

j)     praktyczne zastosowanie

 

12.  Kaucja

a)    definicja

b)   treść umowy

c)    praktyczne zastosowanie

 

13.  Gwarancja bankowa

a)    definicja

b)   treść umowy

c)    zakres odpowiedzialności gwaranta

d)    rodzaje gwarancji

 

14.  Gwarancja ubezpieczeniowa

Osoba prowadząca:

Wiktor Blumes -  radca prawny, absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej, praktyk, od 2000 r. prowadzący kancelarię prawną zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, aktualnie w ramach spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych "Blumes, Skuza, Świderski" s.c. Posiada ogromne doświadczenie procesowe, występując jako pełnomocnik procesowy w kilku tysiącach spraw prowadzonych na podstawie weksli oraz w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych. Twórca autorskich rozwiązań prawnych, specjalista w zakresie prawa procesowego oraz w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.
Termin i miejsce: