Szkolenia otwarte:

 

Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych oraz pozostałe zmiany w zakresie podatku VAT

Opis szkolenia:

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie weszło szereg zmian w przepisach dotyczących rozliczeń podatku VAT. Ich wspólnym mianownikiem jest walka z nadużyciami podatkowymi. Jednak jak zawsze w takim przypadku i tym razem najmocniej dotykają one uczciwych podatników podatku VAT, którzy zobowiązani są do stosowania ich w praktyce.

W sposób szczególny zmiany te dotyczą branży budowlanej. Wprowadzenie mechanizmu tzw. "odwrotnego obciążenia" w przypadku usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców, rewolucjonizuje zasady rozliczeń podatku VAT. Poza szeregiem wymogów formalnych, którym sprostać będą musieli uczestnicy procesu budowalnego, pojawia się szereg wątpliwości, kiedy procedurę zastosować a kiedy nie. Tym bardziej, że pomyłki w rozliczeniach generują dotkliwe i negatywne konsekwencje podatkowe dla stron transakcji. Ponadto istnieje realne ryzyko utraty płynności finansowej niektórych podmiotów w związku z wprowadzeniem nowych zasad rozliczeń.

Celem szkolenia jest z jednej strony przybliżenie nowych regulacji oraz wskazanie na ich konsekwencje. Z drugiej jednak, chcemy na szkoleniu wskazać metody, które zminimalizują a czasami uchronią podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi zmian. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów prawnych oraz finansowo - księgowych, przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi, branża budowlana.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Szczegółowy program szkolenia:

Część I

Odwrotne obciążenie w budownictwie

 1. Mechanizm oraz zasady stosowania instytucji odwrotnego obciążenia
 2. Na czym polega wprowadzenie procedury odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych?
 3. Definicja podwykonawcy
 4. Zasady dokumentowania rozliczeń w trybie odwrotnego obciążenia
 5. Wzór faktury VAT dla celów odwrotnego obciążenia w budownictwie
 6. Katalog usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia
 7. Znaczenie PKWiU dla celów identyfikacji usługi budowlanej
 8. Czy usługi projektowe i geodezyjne podlegają odwrotnemu obciążeniu?
 9. Zakup materiałów a odwrotne obciążenie
 10. Czy remonty to usługa budowlana?
 11. Problem daty wykonania usługi budowlanej - co powinno być napisane w protokole odbioru?
 12. Usługi budowlane świadczone na przełomie roku
 13. Zasady korekty rozliczeń podatku VAT w przypadku zaliczek
 14. Czy podwykonawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej fakturę zaliczkową?
 15. Wpływ mechanizmu  odwrotnego obciążenia na rozliczenia wykonawców
 16. Czy podwykonawcom grozi utrata płynności finansowej - metody przeciwdziałania
 17. Konsekwencje podatkowe oraz karne dla sprzedawcy i nabywcy błędnej identyfikacji usług dla celów stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
 
Część II

Pozostałe zmiany w podatku VAT

 1. Pozostałe zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia
 • Rozszerzenie katalogu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
 • Zmiana regulacji w zakresie towarów objętych limitem 20 000 zł
 1. Zmiany w zakresie zwrotu podatku naliczonego VAT
 • Nowe ograniczenia  i obostrzenia w przypadku zwrotu podatku VAT naliczonego w terminach przyspieszonych
 • Kiedy organ podatkowy będzie mógł wstrzymać zwrot podatku naliczonego VAT?
 • Wpływ udziału podatnika w transakcji karuzelowej na możliwości zwrotu podatku VAT
 • Co należy rozumieć przez uczestnictwo w transakcji karuzelowej?
 • W jakich przypadkach organ podatkowy będzie mógł wydłużyć termin zwrotu podatku naliczonego VAT
 1. Nowe sankcje w podatku VAT
 • Przesłanki zastosowania przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30 % zaległości podatkowej
 • Zasady określania sankcyjnej stawki  podatkowej w wysokości 100% zaległości podatkowej
 • Czy organ podatkowy będzie mógł zastosować sankcję 30% do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2017 roku?
 • Przypadki wyłączające stosowanie stawek sankcyjnej w podatku VAT
 • Szczególne zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku ulgi na złe długi
 1. Zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności solidarnej nabywcy ze sprzedawcą
 • Rejestracja  oraz wykreślenie podatnika VAT 
 • Kiedy organ podatkowy może odmówić zarejestrowania podatnika VAT?
 • Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT
 • Utrata statusu podatnika VAT w przypadku udziału w transakcji karuzelowej
 • Konsekwencje utraty statusu podatnika VAT czynnego
 • Możliwości rejestracji podmiotu jako podatnik VAT czynny w przypadku wcześniejszego wykreślenia z rejestru podatników VAT
 1. Pozostałe zmiany
 • Którzy podatnicy VAT będą zobowiązani od 1 stycznia 2017 roku do wysyłania deklaracji VAT - 7 droga elektroniczną?
 • Zmiany limitów dla zwolnienia podmiotowego z podatku VAT
 • Ograniczenia możliwości składania deklaracji kwartalnych w podatku VAT
 • Zmiany w zakresie zasad odliczania podatku naliczonego VAT - ograniczenia w stosowaniu korekty "in plus"  w przypadku WNT, import usług oraz odwrotnego obciążenia
 • Zmiany w katalogu zwolnień podatkowych (usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
 • Zmiana zakresu danych , których ujęcie w ewidencji  VAT będzie obligatoryjne
 • Planowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących kas fiskalnych
 • Wpływ Jednolitego Pliku Kontrolnego na rozliczanie podatku VAT oraz nowa struktura logiczna JPK VAT 
 • Czy instytucja czynnego żalu zostanie zlikwidowana w przypadku nadużyć w podatku VAT

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: