Szkolenia otwarte:

 

Odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności udział w szkoleniu nie tylko pomoże zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności członka zarządu, lecz także da mu narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną częścią szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Właściciele przedsiębiorstw, członkowie władz spółek, osoby konstruujące umowy, dokumentację wewnętrzną, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za windykację należności, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy, inne osoby mogące zostać objęte w przyszłości regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności zarządów.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1.      Podstawy prawne działalności zarządów spółek kapitałowych i ich relacje wobec pozostałych organów w spółkach

 

2.      Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

a)      odpowiedzialność członków zarządu związana z wnoszeniem wkładu do spółki

b)      warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki

c)      odpowiedzialność członków zarządu za wypłaty na rzecz wspólników dokonane w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami umowy spółki

 

3.      Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec jej wierzycieli za zobowiązania cywilnoprawne

a)      podstawy prawne odpowiedzialności

b)      okoliczności wyłączające odpowiedzialność

c)      sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

d)     praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

 

4.      Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych za zobowiązania publicznoprawne

a)      podstawy prawne odpowiedzialności

b)      okoliczności wyłączające odpowiedzialność

c)      sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu osób prawnych

d)     praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

 

5.      Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości:

a)      przesłanki upadłości spółki kapitałowej

b)      okoliczności wyłączające odpowiedzialność

 

6.      Postępowanie w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

a)      przesłanki zakazu prowadzenia działalności

b)      postępowanie w sprawie zakazu działalności - koszty, terminy, praktyka

 

7.      Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie przepisów prawa pracy

a)      przestępstwa wynikające z naruszenia praw pracownika

b)      wykroczenia za naruszenie praw pracownika

 

8.      Odpowiedzialność członków zarządu za prowadzenie rachunkowości, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

a)      podstawy prawne odpowiedzialności

b)      powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości

 

9.      Podstawy odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej

a)      najczęstsze przestępstwa menedżerskie

b)      najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 

10.  Ubezpieczenia jako instrument ochrony członków zarządu

a)      zakres ubezpieczenia

b)      wyłączenia z ubezpieczenia

c)      okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela

 

11.  Sposób organizacji pracy zarządu minimalizujący ryzyko pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności

 

12.  Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca:

Wiktor Blumes - absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej, praktyk, od 2000 r. prowadzący kancelarię prawną zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, aktualnie w ramach spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych "Blumes, Skuza, Świderski" s.c. Posiada ogromne doświadczenie procesowe, występując jako pełnomocnik procesowy w wielu sprawach dotyczących członków zarządu spółek, broniąc ich przed pozwami wierzycieli lub w związku z decyzjami o odpowiedzialności posiłkowej za niezapłacone należności publicznoprawne oraz jako pełnomocnik wierzycieli dochodzących zapłaty od członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Twórca autorskich rozwiązań prawnych, specjalista w zakresie prawa procesowego oraz w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: