Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce

Każdy przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie chce (z różnych powodów) zapłacić należności za usługę. Często w takich sytuacjach rezygnujemy z windykacji, sądząc, że procedura będzie kosztowna i czasochłonna, a rezultat niepewny. W części przypadków rzeczywiście tak jest - jeśli jednak transakcja jest dobrze udokumentowana, z pomocą przychodzi jedno z tzw. postępowań odrębnych: procedura pozwalająca na egzekucję długu w prosty sposób.

Co istotne, po przeszkoleniu każdy przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik może w oczywistych sprawach sporządzić odpowiednią dokumentację, co znacząco obniża koszty i ryzyko - wydatki na koszty zastępstwa procesowego zostają bowiem wyeliminowane lub mocno obniżone.

Zapraszamy na e-kurs:

Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce

Zastosowanie prezentowanej w nim wiedzy spowoduje, że:

  • przeprowadzona transakcja zostanie poprawnie udokumentowana;
  • brak zapłaty będzie upoważniał do natychmiastowego rozpoczęcia szybkiej ścieżki twardej windykacji;
  • koszty zastępstwa procesowego w dużej liczbie przypadków zostaną wyeliminowane lub znacznie obniżone;
  • ewentualna współpraca z kancelarią prawną okaże się dużo tańsza, a wynik sprawy pewniejszy ze względu na znajomość procedur po stronie przedsiębiorcy.

Jak przebiega e-kurs

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Program

Lekcja 1

Podstawy prawne i faktyczne wierzytelności

Odpowiedzialność kontraktowa

Zwłoka dłużnika

Umowy wzajemne

Rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy

Wielość dłużników albo wierzycieli

Solidarność bierna i czynna

Odpowiedzialność deliktowa

Czyny niedozwolone

Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego

Przesłanki powstania odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Szczególne przypadki odpowiedzialności

Przedawnienie roszczeń

Zobowiązania cywilne kwalifikowane jako delikt karny

 

Lekcja 2

Forma prawna podmiotu zobowiązanego a jej wpływ na dochodzenie i egzekwowanie należności

Podstawowe formy podmiotów występujących w obrocie cywilnoprawnym

Osoby fizyczne

Osoby prawne

Podmioty niebędące osobami prawnymi

Przedsiębiorcy

Odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego

Ogólna charakterystyka spółek osobowych prawa handlowego

Rodzaje spółek osobowych. Charakterystyka odpowiedzialności

Rodzaje spółek kapitałowych. Charakterystyka odpowiedzialności

Przepisy k.s.h. dotyczące odpowiedzialności w razie podziału spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność za czynności związane z przekształceniem spółek handlowych

Dokumenty konieczne do weryfikacji dłużnika

Krajowy Rejestr Sądowy

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Lekcja 3

Źródła informacji o podmiotach zobowiązanych, zasady korzystania z baz danych publicznych i prywatnych

Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Zasady udostępniania danych z rejestru REGON

Rejestry prowadzone przez ZUS

Centralna Baza RCI PESEL

Tryb udostępniania danych z rejestru PESEL

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ewidencja gruntów i budynków

Księgi wieczyste

Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Lekcja 4

Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym

Podstawowe instytucje procesowe w procedurze sądowej

Sąd

Rodzaje postępowania cywilnego

Związek postępowania cywilnego z postępowaniem karnym

Dopuszczalność drogi sądowej

Właściwość sądu

Istotne zasady i instytucje postępowania cywilnego

Skład sądu

Uczestnicy postępowania

Przesłanki postępowania cywilnego

Zdolność sądowa

Zdolność procesowa

Zdolność postulacyjna

Legitymacja procesowa

Współuczestnictwo w sporze

Zmiana stron

Pozostałe przekształcenia podmiotowe

Pełnomocnicy stron

Dowody

Pozew i skutki jego wniesienia

Posiedzenia i rozprawy sądowe

Terminy

Mediacja

Postępowanie pojednawcze

Wyroki

Prawomocność orzeczeń sądowych

Środki odwoławcze

 

Lekcja 5

Nowelizacja ustawy kodeks postępowania cywilnego

Wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego 

Wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych 

Zapobieganie tzw. "nadużyciu prawa procesowego" 

Przeniesienie czynności postępowania międzyinstancyjnego do sądu drugiej instancji 

Wprowadzenie systemu "zażaleń poziomych"

Wydawanie postanowień zaskarżalnych na posiedzeniu niejawnym

Modyfikacje w niektórych postępowaniach odrębnych

Poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych

Ułatwienie dochodzenia konsumentom i innym podmiotom swych praw przed sądem

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zmiany w przepisach o dochodzeniu roszczeń grupowych

Wejście w życie nowelizacji z lipca 2019 r.

 

Lekcja 6

Postępowania szczególne

Postępowanie nakazowe

Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym

Rozpoznanie sprawy

Treść nakazu zapłaty

Zarzuty pozwanego

Rozprawa

Postępowanie upominawcze

Przebieg postępowania

Podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty

Sprzeciw

Przykładowe dokumenty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie szczególne - europejski nakaz zapłaty

Przepisy unijne i przepisy krajowe

Zakres przedmiotowy

Pozew w sprawie transgranicznej

Procedura postępowania

 

Lekcja 7

Postępowanie uproszczone

Charakterystyka, zakres podmiotowy i przedmiotowy

Zasady postępowania uproszczonego

Koszty w postępowaniu uproszczonym

Wyrok lub nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym

Środki zaskarżenia

Zasady postępowania uproszczonego - podsumowanie

Dokumentacja wymagana do pozwu

Informacja i pouczenie, jakie są zamieszczane w treści formularzy

Porównanie istotnych cech procedur: postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego

 

Lekcja 8

Formularze dostępne w postępowaniu uproszczonym od 2018 r.

Pozew

Pismo zawierające wnioski dowodowe

Odpowiedź na pozew

Pozew wzajemny

Sprzeciw od wyroku zaocznego/zarzuty od nakazu zapłaty/sprzeciw od nakazu zapłaty

Dane stron

 

Lekcja 9

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Zakres stosowania przepisów o postępowaniu upominawczym w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniach odrębnych

Termin dla powoda do wniesienia pozwu

Forma utrwalenia czynności w postępowaniu

Wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w procedurze EPU

Treść pozwu i dowody roszczenia

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Uchylenie nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Skutki wniesienia sprzeciwu

Rozpoznanie zażalenia w EPU

Skarga o wznowienie postępowania w EPU

Ocena funkcjonowania EPU

 

Lekcja 10

Koszty, opłaty i wydatki w postępowaniu sądowym

Koszty w sprawach cywilnych

Rodzaje kosztów postępowania

Koszty sądowe

Opłaty w postępowaniu sądowym, w tym nakazowym, upominawczym i uproszczonym

Wydatki w postępowaniu sądowym

Koszty związane z działaniem pełnomocnika

Koszty związane z działaniem uczestnika

Zasady orzekania o kosztach w sprawach cywilnych

Zwolnienie od kosztów sądowych

Przykładowe kalkulacje kosztów dla różnych spraw

Wysokość opłat w poszczególnych rodzajach spraw

 

Lekcja 11

Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem). Podstawy prawne, procedura, uprawnienia wierzyciela

Tytuł wykonawczy

Tytuł egzekucyjny

Klauzula wykonalności

Właściwość komornika

Ciągłość właściwości

Wniosek egzekucyjny

Czynności egzekucyjne, sprzedaż zajętych przedmiotów, podział sumy uzyskanej z egzekucji i spłata długów

Umorzenie egzekucji

 

Lekcja 12

Koszty egzekucji - zmiany w procedurze egzekucyjnej wprowadzone w 2019 roku

Koszty egzekucji

Opłaty egzekucyjne

Wysokość opłat

Wydatki gotówkowe w egzekucji

Koszty zastępstwa prawnego w egzekucji

Źródła informacji na potrzeby postępowania egzekucyjnego

Pozostałe koszty w procesie windykacji 

Przykłady kalkulacji kosztów egzekucji

Przy uwzględnieniu wartości egzekwowanego roszczenia

Przy uwzględnieniu sposobu egzekucji

 

Lekcja 13

Postępowanie sądowe i egzekucyjne a inne procedury

Procedura karna

Roszczenia cywilne w procesie karnym

Możliwość zasądzenia wyrokiem karnym obowiązku naprawienia szkody  ub zadośćuczynienia albo nawiązki

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Nawiązka

Egzekwowanie roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem karnym

Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne

Procedura upadłościowa

Postępowanie upadłościowe

Wniosek o upadłość

Przesłanki ogłoszenia upadłości - niewypłacalność

Scenariusz upadłości likwidacyjnej

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości

Wyłączenia z masy upadłości

Sprzedaż majątku upadłego

Warunki zawarcia układu

Uczestnicy postępowania upadłościowego

Rozwiązanie spółki a upadłość

Zakończenie postępowania

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Postępowanie sanacyjne

Procedury administracyjne

Możliwość zawieszenia postępowania sądowego

Możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego

Zbieg i łączenie postępowań egzekucyjnych cywilnych i administracyjnych

Autorem kursu jest:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Oprócz prowadzenia kancelarii zajmuje się również pisaniem poradników, jest też trenerem z wieloletnią praktyką na szkoleniach stacjonarnych. Prowadzi między innymi szkolenia z zakresu praktycznych aspektów windykacji należności, skutków przedawnień czy praktycznego stosowania procedur przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Koszt szkolenia

  • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

Organizator szkolenia

Dział szkoleń podatki.biz

Cena obejmuje

  • dostęp do platformy e-learningowej
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Członkowie Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer karty.
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl
Termin i miejsce: