Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce

Termin i miejsce: 28.10.2019, e-learning (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Każdy przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie chce (z różnych powodów) zapłacić należności za usługę. Często w takich sytuacjach rezygnujemy z windykacji, sądząc, że procedura będzie kosztowna i czasochłonna, a rezultat niepewny. W części przypadków rzeczywiście tak jest - jeśli jednak transakcja jest dobrze udokumentowana, z pomocą przychodzi jedno z tzw. postępowań odrębnych - procedura pozwalająca na egzekucję długu w prosty sposób.

Co istotne, po przeszkoleniu każdy przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik może w oczywistych sprawach sporządzić odpowiednią dokumentację, co znacząco obniża koszty i ryzyko - wydatki na koszty zastępstwa procesowego zostają bowiem wyeliminowane lub mocno obniżone.

Zapraszamy na e-kurs:

Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce

Zastosowanie prezentowanej w nim wiedzy spowoduje, iż:

 • przeprowadzona transakcja zostanie poprawnie udokumentowana;
 • brak zapłaty będzie upoważniał do natychmiastowego rozpoczęcia szybkiej ścieżki twardej windykacji;
 • koszty zastępstwa procesowego w dużej liczbie przypadków zostaną wyeliminowane lub znacznie obniżone;
 • ewentualna współpraca z kancelarią prawną okaże się dużo tańsza, a wynik sprawy - pewniejszy ze względu na znajomość procedur po stronie przedsiębiorcy.

Informacje o e-kursie

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę e-kursu: od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 390 zł netto. W jej ramach otrzymasz 13 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów, płytę z materiałami oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu po jego zakończeniu.

Koszt szkolenia

 • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Organizator szkolenia

Dział szkoleń podatki.biz

Cena obejmuje

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej. 

Program

Lekcja 1
Podstawy prawne i faktyczne wierzytelności:

 • omówienie podstaw istnienia wierzytelności;

 • charakterystyka relacji wierzyciel - dłużnik;

 • prawa i obowiązki stron zobowiązania.

Lekcja 2
Forma prawna podmiotu zobowiązanego a jej wpływ na dochodzenie i egzekwowanie należności:

 • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

 • zasady i podstawy odpowiedzialności różnych kategorii podmiotów;

 • dokumenty konieczne do weryfikacji.

Lekcja 3
Źródła informacji o podmiotach zobowiązanych, zasady korzystania z baz danych publicznych i prywatnych:

 • Centralny Rejestr Podmiotów;

 • Krajowa Ewidencja Podatników;

 • krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON;

 • rejestry prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • Centralna Baza RCI PESEL;

 • Krajowy Rejestr Sądowy;

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

 • ewidencja gruntów i budynków;

 • księgi wieczyste;

 • pozostałe istotne rejestry i ewidencje;

 • zasady ochrony wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Lekcja 4
Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 • podstawowe instytucje procesowe;

 • strony i uczestnicy procesu;

 • pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe;

 • przebieg postępowania, postępowanie dowodowe;

 • wyroki, inne orzeczenia oraz rozstrzygnięcia sądu;

 • podstawowe środki zaskarżenia;

 • prawomocne orzeczenie oraz jego skutki;

Lekcja 5
Zmiany procedury cywilnej

 • zmiany wprowadzone w 2016 r.;

 • wnoszenie pism procesowych,

 • pisma wnoszone elektronicznie,

 • doręczenia elektroniczne,

 • zmiany w zakresie sposobu doręczeń,

 • rozpatrywanie spraw na posiedzeniu niejawnym,

 • rozprawy na odległość,

 • nowe zasady naliczania odsetek,

 • postępowanie polubowne i mediacja.

Lekcja 6
Postępowania szczególne:

 • postępowanie nakazowe;

 • postępowanie upominawcze;

 • inne procedury szczególne.

Lekcja 7
Postępowanie uproszczone:

 • charakterystyka, zakres podmiotowy i przedmiotowy;

 • wymagane dokumenty;

 • opis procedury postępowania uproszczonego;

 • skutki wyroku/ nakazu wydanego w postępowaniu;

 • środki zaskarżenia.

Lekcja 8
Formularze obowiązujące w postępowaniu uproszczonym od 2016 r. Elementy istotne i wypełnianie poszczególnych rodzajów formularzy:

 • pozew (P);

 • pismo zawierające wnioski dowodowe (WD);

 • odpowiedź na pozew (OP);

 • pozew wzajemny (PW);

 • sprzeciw od wyroku zaocznego/zarzuty do nakazu zapłaty/sprzeciw od nakazu zapłaty (SP);

 • dane uzupełniające stron lub pełnomocników (DS).

Lekcja 9
Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPO)

 • charakterystyka, porównanie do innych procedur, ocena.

 • pozew i dalsze pisma procesowe;

 • nakaz zapłaty w EPO;

 • przekazanie spraw z EPO do trybu zwykłego;

 • kurator dla wierzyciela lub dłużnika.

Lekcja 10
Koszty, opłaty i wydatki w postępowaniu sądowym:

 • koszty i opłaty zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

 • szczególna kalkulacja kosztów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym;

 • pozostałe rodzaje kosztów, opłat i wydatków w postępowaniu.

Lekcja 11
Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem). Podstawy prawne, procedura, uprawnienia wierzyciela:

 • tytuł wykonawczy;

 • postępowanie klauzulowe;

 • wniosek egzekucyjny;

 • opłaty pobierane w postępowaniu egzekucyjnym;

 • wyjawienie majątku przed komornikiem;

 • źródła informacji na potrzeby postępowania egzekucyjnego;

 • właściwość komornika sądowego.

Lekcja 12
Koszty egzekucji - zmiany w procedurze egzekucyjnej wprowadzone w 2019 roku:

 • postępowanie egzekucyjne w formie elektronicznej;

 • składanie pism drogą elektroniczną;

 • wniosek egzekucyjny;

 • skarga na czynność komornika;

 • egzekucja z rachunku bankowego;

 • licytacja elektroniczna.

Lekcja 13
Postępowanie sądowe i egzekucyjne a inne procedury, w tym:

 • procedura karna;

 • procedura upadłościowa;

 • procedura restrukturyzacyjna;

 • procedury administracyjne;

 • inne procedury sądowe i egzekucyjne, zbieg i łączenie postępowań.

Autorem kursu jest:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Oprócz prowadzenia kancelarii zajmuje się również pisaniem poradników, jest też trenerem z wieloletnią praktyką na szkoleniach stacjonarnych. Prowadzi między innymi szkolenia z zakresu praktycznych aspektów windykacji należności, skutków przedawnień czy praktycznego stosowania procedur przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Termin i miejsce:    
28.10.2019, e-learning (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »