Szkolenia otwarte:

 

Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych

Cel szkolenia:

Prezentacja aspektów prawnych związanych z odpowiedzialnością członków zarządów spółek kapitałowych- wraz z przykładami zapobiegania niekorzystnym skutkom.

Prezentacja podstaw prawnych, rodzajów odpowiedzialności członków zarządów w spółkach kapitałowych, sposobów minimalizacji ryzyka, zasad i procedur dochodzenia i egzekwowania roszczeń wobec członków zarządów, ocena i porównanie skutków prawnych dla członków zarządów, spółek oraz osób trzecich, wzory dokumentów stosowanych w praktyce.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Właściciele przedsiębiorstw, członkowie władz spółek,  osoby konstruujące umowy, dokumentację wewnętrzną, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za windykację należności, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy, inne osoby zainteresowane materiałem.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

1. Zarząd w spółce kapitałowej.

1.1 Podstawy prawne.

1.2. Zasady funkcjonowania.

1.3. Relacja zarządu wobec pozostałych organów spółki.

 

2. Odpowiedzialność zarządu zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2.1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.

2.1.1. Przykłady bezprawnych działań skutkujących odpowiedzialnością członka zarządu.

2.1.2. Mierniki staranności.

2.1.3 Powództwo spółki wobec członka zarządu.

2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim.

2.2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za zobowiązania spółki.

2.2.2. Odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych informacji.

2.2.3. Powództwo osoby trzeciej wobec członka zarządu.

2.3. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 

3. Odpowiedzialność zarządu na podstawie przepisów Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.

3.1. Obowiązki zarządu spółki określone w przepisach Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.

3.2. Skutki naruszenia obowiązków ustawowych obciążających członka zarządu.

3.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.

 

4. Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

4.1. Rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej.

4.2. Przesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu.

4.3. Odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów.

 

5. Odpowiedzialność karna.

5.1. Przykładowe rodzaje odpowiedzialności członka zarządu na podstawie przepisów kodeksu karnego.

5.2. Prawnokarna  kwalifikacja naruszenia obowiązków określonych przepisami szczególnymi- w zakresie upadłości, restrukturyzacji.

 

6. Negatywne skutki stwierdzenia odpowiedzialności członka zarządu.

6.1. Negatywne skutki finansowe.

6.2. Konsekwencje dotyczące dalszego prowadzenia spraw spółki.

6.3. Ograniczenie lub uniemożliwienie pełnienia funkcji zarządczych, innych, prowadzenia własnej działalności.

6.4. Skutki ujawnienia danych o odpowiedzialności w rejestrach publicznych.

 

7. Przykłady zabezpieczenia i ograniczenia ryzyk członka zarządu.

7.1. Spółka kapitałowa w ramach grupy kapitałowej.

7.2. Przeniesienie i dywersyfikacja ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

7.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu.

7.4. Studium przypadku.

Osoba prowadząca:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: