Szkolenia otwarte:

 

Praktyczne aspekty windykacji i skuteczne postępowanie uproszczone

Opis szkolenia:

Szkolenie jest poświęcone przedstawieniu uwarunkowań prawnych związanych z windykacją należności - wraz z przykładami pokazującymi sposoby unikania strat wynikających z błędów popełnionych w trakcie ustalania warunków, negocjowania i dokumentowania transakcji.

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia to prezentacja umownych, prawnych form realizacji roszczeń, niezbędnej dokumentacji, zasad procedury dochodzenia i egzekwowania roszczeń, ponoszonych kosztów, ocena i porównanie skutków prawnych dla stron zobowiązania, wzory dokumentów stosowanych w praktyce.

Cel szkolenia:

Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą, usystematyzują i utrwalą wiedzę niezbędną do możliwie bezpiecznego kształtowania relacji z kontrahentami oraz do skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku uchylania się kontrahentów od regulowania zobowiązań.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za umowy, kontrakty handlowe i dochodzące należności od kontrahentów, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za windykację należności, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi, pracownicy działów prawnych, handlowcy.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Podstawowe źródła powstania zobowiązań. Omówienie podstaw prawnych, charakterystyka relacji wierzyciel- dłużnik.
 2. Forma prawna podmiotu zobowiązanego a jej wpływ na dochodzenie i egzekwowanie należności.
 3. Źródła informacji o podmiotach zobowiązanych, zasady korzystania z baz danych publicznych i prywatnych.
 4. Windykacja sądowa i przedsądowa - charakterystyka, rozróżnienie.
 5. Windykacja przedsądowa. Realizacja praw na drodze dobrowolnej, podstawy prawne, ograniczenia i możliwości.
 6. Negocjacje z dłużnikiem. Możliwości i ograniczenia wierzyciela, uprawnienia dłużnika, prawidłowa komunikacja stron, podstawowe błędy i ich skutki dla stron. Studium przypadku.
 7. Ugoda, porozumienie z dłużnikiem jako element windykacji przedsądowej. Skutki dla stron, w tym w zakresie innych procedur. Podstawy prawne i przykłady.

II. PROCEDURY WINDYKACYJNE

 1. Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 2. Istotne zasady i instytucje postępowania sądowego.
 3. Dokumentacja niezbędna do błyskawicznego dochodzenia roszczeń. Omówienie i studium przypadku.
 4. Postępowania szczególne - nakazowe, upominawcze.
 5. Postępowanie uproszczone - charakterystyka, wymagane dokumenty. Studium przypadku.
 6. Elektroniczne postępowanie upominawcze- charakterystyka, porównanie do innych procedur, ocena.
 7. Koszty i opłaty w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.
 8. Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem)- podstawy prawne, procedura, uprawnienia wierzyciela.

III. ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE W RAMACH PROCEDUR WINDYKACYNYCH

 1. Transakcje zbycia majątku przez dłużnika. W jaki sposób odzyskać należność z majątku osoby trzeciej. Studium przypadku.
 2. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółkach prawa handlowego. Charakterystyka. Studium przypadku.
 3. Śmierć dłużnika- konieczne procedury zmierzające do ochrony roszczeń wierzyciela.
 4. Egzekucja wobec osoby pozostającej w związku małżeńskim. Prawne aspekty prowadzenia czynności z majątku wspólnego małżonków.
 5. Rejestry dłużników oraz ich wpływ na efektywność windykacji.
 6. Upadłość kontrahenta- procedury i czynności niezbędne do odzyskania należności.
 7. Transakcje zbycia wierzytelności jako sposób na pozaegekucyjne odzyskanie należności- warunki, skutki, porównanie do windykacji tradycyjnej.
 8. Windykacja przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych. Usługi factoringowe, finansowe i pozostałe. Podstawy prawne, charakterystyka, studium przypadku.
 9. Panel dyskusyjny.

Osoba prowadząca:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 

Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.

Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html

Termin i miejsce: