Szkolenia e-learningowe:

 

Księgowość projektów unijnych

Termin i miejsce: 18.08.2020, e-learning (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju dotacji, funduszy pomocowych oraz dofinansowania inwestycji i projektów otrzymywanych od instytucji unijnych. Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcję z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o środki, ale to dopiero początek długiej drogi. Wydatki należy bowiem prawidłowo udokumentować i rozliczyć, a korzystanie z dotacji komplikują dodatkowo kwestie związane z rachunkowością i podatkami. Dlatego właśnie stworzyliśmy e-kurs:

Księgowość projektów unijnych

Dzięki niemu Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.

Jak przebiega e-kurs

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję.

Program:

Lekcja 1
Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz podstawy prawne rachunkowości projektów unijnych

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia: definicja legalna dotacji, rodzaje dotacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 2. Podział dotacji ze środków europejskich na rodzaje: fundusze strukturalne i inne
 3. Dokładny podział funduszy strukturalnych: fundusze EFS, EFRR i FS, i co z tego wynika dla księgowości
 4. Bezzwrotna pomoc zagraniczna - charakterystyka dotacji z tych środków
 5. Środki na realizację WPR i EFRG
 6. Środki z EFR
 7. Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm Finansowy EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Lekcja 2
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (część 1)

 1. Podział dotacji na tzw. miękkie i twarde - charakterystyka pod kątem księgowania
 2. Obowiązek wyodrębnionej ewidencji księgowej - regulacje europejskie oraz przepisy polskiego prawa w tym zakresie
 3. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i WNiP:
 • rodzaje współfinansowania środków trwałych - dotacja do zakupu środka trwałego, dotacje do finansowania środków trwałych, dofinansowanie do amortyzacji
 • amortyzacja jako wkład niepieniężny do projektu
 • dokumenty księgowe, które należy zgromadzić przy zakupie środka trwałego z dotacji - checklist
 • księgowanie zakupu środka trwałego i jego amortyzacji na przykładach wraz z dekretami, w tym: księgowanie częściowego zakupu środka trwałego, księgowanie amortyzacji, księgowanie amortyzacji jako wkładu niepieniężnego
 • praktyczne problemy z księgowaniem środków trwałych i WNiP kupowanych z dotacji
 • specyficzne wymogi dotyczące dokumentacji zakupu środków trwałych i WNiP w projektach europejskich - jaką dodatkową dokumentację należy zgromadzić - checklist
 1. Prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe w projektach, działalność innowacyjna - ujęcie rachunkowe oraz spojrzenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego

Lekcja 3
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (część 2)

 1. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych:
 • obowiązek wyodrębnionych kont bankowych, obowiązek lub zakaz dokonywania transakcji gotówkowych w projektach - wprowadzenie
 • dekretacja i księgowanie środków pieniężnych na przykładach
 • praktyczne problemy w dekretacji i księgowaniu ewidencji bankowych projektu oraz ewidencji kasowych
 1. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków:
 • rodzaje rozrachunków, które są wymagane prawem w przypadku realizacji projektów - obligatoryjne, oraz te, które stosujemy w praktyce - fakultatywne
 • dekretacja i księgowanie rozrachunków
 • ulga na złe długi a rozrachunki z tytułu realizacji projektów
 • praktyczne problemy w dekretacji i księgowaniu rozrachunków projektu
 1. Wyodrębniona ewidencja przychodów:
 • przychód z tytułu realizacji projektu a wpływ dotacji na konto bankowe beneficjenta
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • dekretacja i księgowanie wpływu dotacji na rachunek bankowy zarówno z tytułu zaliczki, refundacji, jak i innych rozliczeń

Lekcja 4
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym
(część 3)

 1. Wyodrębniona ewidencja kosztów:
 • koszty prowadzone w układzie wyłącznie rodzajowym - bilansowe ujęcie kosztów w projekcie - wymogi obligatoryjne
 • koszty prowadzone w układzie według miejsc powstawania kosztów - bilansowe ujęcie kosztów w projekcie - wymogi obligatoryjne
 • koszty prowadzone równolegle w dwóch układach kosztowych - zagadnienia praktyczne
 • plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w układzie rodzajowym - przykład
 • plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w układzie według miejsc powstawania kosztów - przykład
 • plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w obu układach - zagadnienia praktyczne i przykłady

Lekcja 5
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym
(część 4)

 1. Wyodrębniona ewidencja kosztów (ciąg dalszy):
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: amortyzacja środków trwałych i WNiP, środki trwałe w budowie, prace inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe - przykłady i problemy praktyczne
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: wynagrodzenia - stosunek pracy, umowy cywilnoprawne - przykłady i zagadnienia praktyczne
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: podróże służbowe, zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu itp.
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: koszty pośrednie (ogólne, overheads)
 • dekretacja i księgowanie kosztów w układzie pozabilansowym

Lekcja 6
Budżet projektu

 1. Budżet projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy a harmonogram płatności - wprowadzenie
 2. Rodzaje budżetów w projektach, budżet zadaniowy
 3. Koszty pośrednie (ogólne, overheads)
 4. Koszty bezpośrednie w podziale na zadania/etapy - powiązanie z ewidencją księgową
 5. Powiązanie budżetu projektu z planem kont - wyodrębniona ewidencja księgowa na przykładach
 6. Harmonogram płatności - zmiany w harmonogramie i skutki w rachunkowości projektu

Lekcja 7
Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

 1. Kwalifikowalność projektów
 2. Zakres geograficzny kwalifikowalności
 3. Trwałość projektu

Lekcja 8
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie (część 1)

 1. Wytyczne horyzontalne oraz szczegółowe - wprowadzenie
 2. Wkład niepieniężny - czyli amortyzacja, wynagrodzenia - wolontariat - specyficzne wymogi zgodnie z odrębnymi przepisami - przykłady
 3. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 4. Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu
 5. Amortyzacja
 6. Wynagrodzenia
 7. Zakup środków trwałych

Lekcja 9
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie (część 2)

 1. Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
 2. Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
 3. Zakup gruntu
 4. Zakup nieruchomości zabudowanej
 5. Leasing
 6. Podatek od towarów i usług
 7. Koszty ogólne
 8. Pomoc techniczna
 9. Mieszkalnictwo

Lekcja 10
Podatek VAT w projektach

 1. Zasady kwalifikowania podatku VAT w korespondencji z art. 86 ustawy o VAT, konsekwencje błędnych kwalifikacji, najnowsze interpretacje w tym zakresie
 2. Wyłączenia z kwalifikowania, w tym w okresie trwałości projektu
 3. Dotacja jako obrót w rozumieniu art. 29a
 4. Przegląd interpretacji ogólnych oraz indywidualnych z problematyki dotacji europejskich
 5. Przegląd wyroków WSA i NSA w tematyce podatku VAT w projektach unijnych

Lekcja 11
Podatek PIT w projektach

 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność otrzymująca dotacje - ujęcie podatkowe
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ujęcie podatkowe oraz wyodrębniona ewidencja księgowa u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających podatek w formach ryczałtowych
 • osoba fizyczna otrzymująca dotacje na założenie działalności gospodarczej - rodzaje dotacji i związane z tym skutki podatkowe w podatku dochodowym od strony przychodów i kosztów podatkowych, kosztów niestanowiących KUP itp.
 1. Wynagrodzenia sfinansowane dotacją z tzw. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnienie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 46 - interpretacje oraz przegląd orzecznictwa w tym zakresie

Lekcja 12
Podatek CIT w projektach

 1. Otrzymanie i wpływ dotacji na rachunek bankowy a przychód podatkowy - ewidencja podatkowa przychodów z tytułu dotacji, wyłączenia - najnowsze orzecznictwo w tym zakresie
 2. Wydatki z tytułu realizacji projektu a koszty podatkowe - wyłączenia z kosztów podatkowych z art. 16
 3. Korekta kosztów wstecz - przegląd najnowszych wyroków sądowych w tym zakresie
 4. Jak ująć przychody i koszty z tytułu realizacji projektu w roku podatkowym w deklaracji CIT-8 - dokładna instrukcja krok po kroku na przykładach

Lekcja 13
Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

 1. Dokumenty finansowo-księgowe, opisywanie dokumentów księgowych, rodzaje i techniki opisu, opis elektroniczny
 2. Dokumenty merytoryczne - wymogi dotyczące archiwizacji dokumentacji, w tym w okresie trwałości projektu
 3. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych i merytorycznych w projekcie - przykład

Lekcja 14
Kontrola w projekcie unijnym

 1. Instytucje, które mogą nas kontrolować z powodu realizacji projektu
 2. Kontrola dokumentów na miejscu - jak się przygotować, jakie mamy prawa i obowiązki?
 3. Kontrola wewnętrzna - formalna, merytoryczna, finansowa
 4. Audyt projektu - kiedy jest obligatoryjny?
 5. Kontrola w trakcie realizacji projektu, na koniec realizacji projektu, w okresie trwałości projektu - cechy wspólne i unikatowe
 6. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji projektów

Lekcja 15
Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

 1. Prezentacja dotacji w bilansie
 2. Prezentacja dotacji w rachunku wyników
 3. Prezentacja dotacji w innych elementach sprawozdania finansowego jednostki

Autorem kursu jest:

Anna Stolorz - licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Trener, doradca, ceniony konsultant, właścicielka Kancelarii Prawno - Podatkowej z 13 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 roku na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Obecnie współpracuje z ok. 60 firm, instytucji, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), w tym godny zaznaczenia bogaty dorobek przy współpracy i doradztwie w 32 projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT oraz prowadzi w tym zakresie sprawy podatkowe w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku prowadzi szkolenia i jako trener przeprowadziła ok. 2.000 godzin szkoleniowych, stosuje zasadę minimum teorii maksimum praktyki - w ramach zajęć podaje dużo przykładów z własnego doświadczenia. W ramach kilkunastoletniego doświadczenia współpracowała m.in. z Fundacją TVN "nie jesteś sam", Accerol Mittal, Tauron, czy TUV Polska

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami do kursu i dodatkami - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce:    
18.08.2020, e-learning (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »