Szkolenia otwarte:

 

Rozliczanie czasu pracy - aspekty praktyczne

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest  zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników.  Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim pracą w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziałów czasu aktywności pracownika.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących przepisów w tym zakresie i ich praktycznych konsekwencji. Szczególny nacisk położony będzie na pracę w godzinach nadliczbowych dobowych oraz średniotygodniowych i jej rekompensowanie, omówione zostaną zasady rozliczania pracy w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy (zarówno wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak też dodatkowe dni wolne w systemach równoważnych czy dla niepełnoetatowców). Poszczególne zagadnienia obrazowane są zarówno przykładami jak i opiniami PIP oraz orzecznictwem sadowym.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest m. in. do osób rozliczających i planujących pracę pracowników, właścicieli i pracowników biur rachunkowych i doradczych. 

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

 1. Normy czasu pracy
  • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
  • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
  • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
 2. Pojęcie doby pracowniczej,  konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej
 3. Wybrane systemy czasu pracy - różnice, korzyści, zagrożenia
  • system podstawowy
  • system równoważny
  • system zadaniowy
 4. Rozkłady czasu pracy
  • rozkład w regulaminie pracy
  • harmonogramy czasu pracy - obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego
  • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
  • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
 5. Praca w godzinach nadliczbowych
  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
  • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
  • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
  • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej - wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego
 6. Niepełny wymiar czasu pracy
  • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych
  • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar - poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę
  • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe
 7. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie
  • wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej
  • termin odpracowania - wskazany przez pracownika czy narzucany przez pracodawcę
  • wynagrodzenie za czas wyjścia prywatnego i za czas odpracowania wyjścia prywatnego  
 8. Praca w dniu wolnym od pracy
  • praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
  • praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy
 9. Praca w niedziele i święta
  • Pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta
  • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006), "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" (Wydawnictwo ODDK, 2005).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: