Szkolenia otwarte:

 

Księgowość projektów unijnych

Cel szkolenia:

Przedstawienie zasad prawidłowego kwalifikowania wydatków, ewidencji rachunkowej oraz podatkowej w projektach unijnych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Księgowi, główni księgowi i właściciele firm rachunkowych oraz kancelarii prawno - podatkowych; doradcy podatkowi; księgowi projektu, osoby odpowiedzialne za księgowania i ewidencje finansowe w projektach, kadra zarządzająca w projekcie; członkowie Zarządu jednostek realizujących projekty unijne.

Szkolenie kierowane jest do obu sektorów - zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/ 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz podstawy prawne rachunkowości projektów unijnych
  • Dotacje w podziale na rodzaje zgodnie z ustawą o finansach publicznych
  • Podział funduszy strukturalnych
 2. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym
  • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
  • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
  • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
  • Wyodrębniona ewidencja kosztów
  • Wyodrębniona ewidencja przychodów
  • Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków
  • Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym
 3. Ogólne zasady kwalifikowalności
  • Kwalifikowalność projektów
  • Zakres geograficzny kwalifikowalności
  • Ocena kwalifikowalności projektu
  • Trwałość projektu
 4. Podatek VAT w projektach unijnych
  • Zasady kwalifikowania podatku VAT w korespondencji z art. 86 ustawy VAT, konsekwencje błędnych kwalifikacji, najnowsze interpretacje w tym zakresie
  • Wyłączenia z kwalifikowania, w tym w okresie trwałości projektu
  • Dotacja jako obrót w rozumieniu art. 29 a ustawy VAT
 5. Podatek PIT w projektach
  • Rozliczenie dotacji dla osoby fizycznej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 6. Podatek CIT w projektach
  • Zasady opodatkowania przychodów, wyłączenia z kosztów i zwolnienia dochodów z tytułu dotacji;
   • korygowanie kosztów wstecz
   • najnowsze interpretacje i orzeczenia
  • Ujęcie dotacji w CIT-8 (warsztat praktyczny)
 7. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
  • Dokumenty finansowo-księgowe
  • Dokumenty merytoryczne
 8. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
  • Kontrola merytoryczna
  • Kontrola formalna
  • Kontrola rachunkowa
  • Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów

Osoba prowadząca:

Anna Stolorz - licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Trener, doradca, ceniony konsultant, właścicielka Kancelarii Prawno - Podatkowej z 13 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 roku na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Obecnie współpracuje z ok. 60 firm, instytucji, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), w tym godny zaznaczenia bogaty dorobek przy współpracy i doradztwie w 32 projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT oraz prowadzi w tym zakresie sprawy podatkowe w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku prowadzi szkolenia i jako trener przeprowadziła ok. 2.000 godzin szkoleniowych, stosuje zasadę minimum teorii maksimum praktyki - w ramach zajęć podaje dużo przykładów z własnego doświadczenia. W ramach kilkunastoletniego doświadczenia współpracowała m.in. z Fundacją TVN "nie jesteś sam", Accerol Mittal, Tauron, czy TUV Polska

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: