Szkolenia e-learningowe:

 

Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego - kurs błyskawiczny

Termin i miejsce: e-learning - kurs błyskawiczny (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Od 10 sierpnia 2014 r. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest objęte żadnymi specjalnymi wymaganiami formalnymi. Działalność tę może wykonywać w zasadzie każdy przedsiębiorca. Daje to nowe możliwości tym wszystkim, którzy uważają, że jest to zawód dla nich. Wystarczy mieć odpowiednią wiedzę, być osobą kompetentną i przekonać swoich klientów, że dokonują właściwego wyboru, powierzając nam prowadzenie ksiąg. Ale prowadzenie ksiąg rachunkowych nie należy do czynności najprostszych. Oprócz prawa bilansowego należy posiadać orientację w prawie podatkowym, ubezpieczeń społecznych, prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w e-kursie:

Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Program kursu w pełni pokrywa się z zakresem egzaminu, który był przed deregulacją wymagany dla uzyskania certyfikatu księgowego. Kurs został napisany przez specjalistów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych - wszyscy Autorzy to znani w swoich dziedzinach specjaliści, trenerzy i twórcy wielu podręczników, opracowań i kursów.

Ważne - w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas i ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, zostaną udostępnione od razu po opłaceniu e-kursu w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały napisane są w sposób zrozumiały i przyjazny, umożliwiający opanowanie materiału nawet osobom, które nie mają wielkiego doświadczenia początkowego.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 490 zł netto. W jej ramach otrzymasz błyskawiczny dostęp do 32 lekcji w formie e-booka, błyskawiczny dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • błyskawiczny dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej. 

Program:

Lekcja 1
Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego
- przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych po deregulacji, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto może świadczyć usługi księgowe? co trzeba umieć? ubezpieczenie OC

Lekcja 2
Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
-  teoretyczne podstawy rachunkowości, podstawowe pojęcia rachunkowości, podstawowe cechy jakościowe rachunkowości, nadrzędne zasady rachunkowości, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości, organizacja rachunkowości jednostki

Lekcja 3
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, dowody księgowe, dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych, ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych), stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Lekcja 4
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
- metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, ujęcie w księgach rachunkowych stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych, wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny,

Lekcja 5 i 6
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - część 1 i 2
- dotyczących rzeczowych i finansowych aktywów trwałych, rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych, aktualizacji wartości aktywów, kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych

Lekcja 7 i 8
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - część 3 i 4
- dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty), pozostałe rozliczenia (m.in. leasing, ewidencja wynagrodzeń, różnice kursowe itd.)

Lekcja 9
Zdarzenia powstałe po dniu bilansowym

Lekcja 10
Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności,  przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość

Lekcja 11
Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe

Lekcja 12
Podział i rozliczenie wyniku finansowego

Lekcja 13
Sprawozdania finansowe
- ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego, w tym:  bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki, tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Lekcja 14
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Lekcja 15
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 1
- porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej, pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji, koszty wytworzenia produktów, metody kalkulacji kosztu jednostkowego,

Lekcja 16
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 2
- koszty produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych)

Lekcja 17
Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Lekcja 18
Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne
- pojęcie podatku, system podatków w Polsce, organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających

Lekcja 19
Podatki pośrednie - część 1
- podatek od towarów i usług (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia,

Lekcja 20
Podatki pośrednie - część 2
- podatek od towarów i usług - odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne)

Lekcja 21
Podatki pośrednie - część 3
- podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe).

Lekcja 22
Podatki bezpośrednie - część 1
- podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe)

Lekcja 23
Podatki bezpośrednie - część 2
- podatek dochodowy od osób fizycznych (podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej)

Lekcja 24
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 1
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi),

Lekcja 25
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 2
- opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów (podmiot, przedmiot i stawki), opłata skarbowa (podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia), zakres władztwa podatkowego gmin.

Lekcja 26
Ubezpieczenia społeczne - część 1
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru

Lekcja 27
Ubezpieczenia społeczne - część 2
- zasady, tryb i terminy:  zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Lekcja 28
Ubezpieczenia społeczne - część 3
- zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

Lekcja 29
Podstawy prawa pracy
- stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika

Lekcja 30
Podstawy prawa cywilnego
- przepisy ogólne prawa cywilnego: formy wymagane dla ważności czynności prawnych, terminy, przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania.

Lekcja 31
Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej
- podstawowe pojęcia, powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne) podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)

Lekcja 32
Podsumowanie
rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa

Termin i miejsce:    
e-learning - kurs błyskawiczny (inne)
1 uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »