Szkolenia e-learningowe:

 

Przedawnienie wierzytelności - jak się przed nim bronić i jak z niego korzystać

Przedawnienie jest przyczyną wielu dotkliwych strat, porażek procesowych, utraty płynności i wyrzuconych w błoto pieniędzy. Ale to broń obosieczna - co dla jednego jest stratą, dla drugiego stanowi zysk. Podnosząc prawidłowo zarzut przedawnienia, unikniemy sytuacji, w których po paru latach bezczynności ktoś rości przeciwko nam o zapłatę różnego rodzaju należności.

Instytucja przedawnienia nabiera szczególnego znaczenia w stosunkach z administracją państwową - apetyt fiskusa na nasze pieniądze jest przecież nieograniczony.

Warto też wiedzieć, jak bronić się przed firmami, które skupują stare zobowiązania. Firmy te bazują bowiem na naszej nieznajomości prawa regulującego instytucję przedawnienia. Wszyscy - w szczególności przedsiębiorcy, rozliczający ich księgowi, doradcy podatkowi i prawni - powinni bezwzględnie poznać prawo dotyczące przedawnienia, prawa dłużników i wierzycieli oraz procedury pozwalające na unikanie kłopotów i strat.

Zapraszamy Państwa na e-kurs:

Przedawnienie wierzytelności - jak się przed nim bronić i jak z niego korzystać

Ważne - w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas i ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały napisane są w sposób zrozumiały i przyjazny, umożliwiający opanowanie materiału nawet osobom, które nie mają wielkiego doświadczenia początkowego.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 149 zł netto. W jej ramach otrzymasz 8 lekcji w formie e-booka, dodatek: wzory dokumentów, przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce, dostęp do testów certyfikat poświadczający ukończenie kursu oraz płytę CD.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 149 zł netto (183,27 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1

Pojęcie i istota przedawnienia w prawie cywilnym

 1. Istota przedawnienia
 2. Przedmiot przedawnienia wg Kodeksu cywilnego
 3. Roszczenia nie podlegające przedawnieniu
 4. Zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego

Przedawnienie a zabezpieczenie rzeczowe

 1. Przedawnienie roszczeń zabezpieczonych zastawem
 2. Przedawnienie roszczeń zabezpieczonych hipoteką
 3. Inne ograniczone prawa rzeczowe oraz ich przedawnienie

Rodzaje roszczeń oraz terminy ich przedawnienia

 1. Ogólne terminy przedawnienia 
 2. Szczególne terminy przedawnienia 
 3. Przykłady roszczeń i szczególnych terminów przedawnienia

Lekcja 2

Przypadki i zagadnienia szczególne - cz. I

 1. Roszczenia o zachowek
 2. Odsetki
 3. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 4. Roszczenia wynikające z Prawa bankowego.
 5. Roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
 6. Roszczenie o zapłatę kary umownej
 7. Roszczenia ubezpieczeniowe
 8. Roszczenia z tytułu umów budowlanych
 9. Roszczenia wekslowe
 10. Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej

Lekcja 3

Przypadki i zagadnienia szczególne - cz. II

 1. Roszczenia z zakresu prawa spółek
 2. Roszczenia dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji
 3. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu
 4. Roszczenia z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych
 5. Roszczenia dotyczące sprzedaży konsumenckiej
 6. Roszczenia określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
 7. Roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 8. Roszczenia o zwrot kwoty gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 9. Roszczenia o zwrot środków inwestorów objętych systemem rekompensat w obrocie instrumentami finansowymi

Lekcja 4

Przypadki i zagadnienia szczególne - cz. III

 1. Roszczenia wynikające z Prawa czekowego
 2. Roszczenia wynikające z ustawy o obligacjach
 3. Roszczenia wynikające z Prawa pocztowego
 4. Roszczenia wynikające z Prawa przewozowego
 5. Roszczenia wynikające z międzynarodowego przewozu kolejowego
 6. Roszczenia wynikające z Prawa prasowego
 7. Roszczenia wynikające z Kodeksu morskiego
 8. Przedawnienie w prawie pracy
  1. Pojęcie i istota przedawnienia w prawie pracy
  2. Roszczenia pracodawcy oraz terminy ich przedawnienia
  3. Roszczenia pracownika i terminy ich przedawnienia
  4. Skutki przedawnienia dla stron stosunku pracy
 9. Przedawnienie a zasiedzenie
  1. Istota zasiedzenia w prawie cywilnym
  2. Przedmiot
  3. Przesłanki do zasiedzenia
  4. Dobra a zła wiara posiadacza
  5. Bieg zasiedzenia
  6. Skutki zasiedzenia

Lekcja 5

Ustalenie terminu przedawnienia, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

 1. Skracanie lub przedłużanie terminów przedawnienia
 2. Zasady liczenia terminów przedawnienia
 3. Zawieszenie biegu przedawnienia
 4. Przerwanie biegu przedawnienia
 5. Czynności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu przedawnienia
 6. Czynności nie przerywające biegu przedawnienia

Lekcja 6

Przedawnienie a prekluzja; Sprzedaż wierzytelności przedawnionej

Przedawnienie a prekluzja

 1. Przedawnienie a prekluzja
 2. Prekluzja materialna 
 3. Prekluzja sądowa 
 4. Prekluzja pozasądowa
 5. Prekluzja procesowa 

Sprzedaż wierzytelności przedawnionej

 1. Pojęcie i istota przelewu
 2. Przedmiot przelewu- wierzytelności, istota, rodzaje, ograniczenia
 3. Forma czynności prawnej
 4. Strony umowy przelewu
 5. Skutki dla stron
 6. Dobra wiara dłużnika oraz poręczyciela
 7. Wstąpienie w prawa wierzyciela
 8. Wierzytelności przedawnione, nieściągalne i kwestionowane jako przedmiot przelewu

Lekcja 7

Przedawnienie należności cywilnoprawnych, a przedawnienie innych zobowiązań

 1. Przedawnienie w prawie karnym.
 2. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 3. Przedawnienie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 4. Instytucja przedawnienia w prawie administracyjnym.

Lekcja 8

Skutki podatkowe i rachunkowe przedawnienia wierzytelności - ocena z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika

Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności

 1. Skutki w podatku dochodowym
 2. Skutki w podatku VAT
 3. Skutki z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn
 4. Porównanie skutków podatkowych przedawnienia- prawo europejskie a prawo krajowe

Skutki rachunkowe przedawnienia wierzytelności

 1. Księgowanie wierzytelności przedawnionej, jej spłat, ewentualnego umorzenia- z punktu widzenia wierzyciela
 2. Księgowanie długu przedawnionego, jego spłat, ewentualnego umorzenia- z punktu widzenia dłużnika
 3. Przykłady operacji księgowych dotyczących przedawnionych roszczeń

Dodatek

Wzory dokumentów, przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce

Wzór 1. POZEW O ZAPŁATĘ
Wzór 2. WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ
Wzór 3. POZEW WOBEC CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wzór 4. POROZUMIENIE W SPRAWIE SPŁATY ZADŁUŻENIA
Wzór 5. WNIOSEK EGZEKUCYJNY
Wzór 6. UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI
Wzór 7. POWIADOMIENIE DŁUŻNIKA O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI
Wzór 8. WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA
Wzór 9. POZEW O WYDANIE RZECZY
Wzór 10. POWÓDZTWO ADHEZYJNE
Wzór 11. WNIOSEK O ORZECZENIE OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY

Termin i miejsce: