Szkolenia e-learningowe:

 

Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Przejdź do sklepu, aby zamówić e-kurs: Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Od kilku lat usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest objęte specjalnymi wymaganiami formalnymi. Działalność tę może wykonywać w zasadzie każdy przedsiębiorca. Daje to nowe możliwości tym wszystkim, którzy uważają, że jest to zawód dla nich. Wystarczy mieć odpowiednią wiedzę, być osobą kompetentną i przekonać swoich klientów, że dokonują właściwego wyboru, powierzając nam prowadzenie ksiąg. Ale prowadzenie ksiąg rachunkowych nie należy do czynności najprostszych. Oprócz prawa bilansowego musisz posiadać orientację w prawie podatkowym, ubezpieczeniach społecznych, prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy.
 
Zapraszamy do uczestnictwa w e-kursie, którego program w pełni pokrywa się z zakresem egzaminu, który przed deregulacją był wymagany do uzyskania certyfikatu księgowego. E-kurs został napisany przez osoby specjalizujące się w rachunkowości, prawie podatkowym i ubezpieczeniach społecznych - wszyscy autorzy to znani w swoich dziedzinach eksperci, trenerzy i twórcy podręczników, opracowań i kursów.
 
Uczestnicząc w e-kursie, zdobędziesz umiejętności niezbędne na starcie nowej aktywności i na pewno przekonasz się, czy prowadzenie biura rachunkowego to zajęcie dla Ciebie.

Jak przebiega e-kurs

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Raz w miesiącu materiały są aktualizowane do bieżącego stanu prawnego.

Po aktualizacji masz dostęp zarówno do poprzednich, jak i do bieżącej wersji każdej z lekcji, przy czym pierwsza wersja obejmuje stan prawny na dzień udostępnienia e-kursu.

W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:

Składki ZUS 2020 - ulgi, preferencje i wyłączenia - czyli jak płacić mniejsze składki ZUS

Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.

Program:

Lekcja 1

Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

 • Przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych po deregulacji, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto może świadczyć usługi księgowe, co trzeba umieć, ubezpieczenie OC


Lekcja 2

Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości

 • Teoretyczne podstawy, główne pojęcia rachunkowości, podstawowe cechy jakościowe i nadrzędne zasady rachunkowości, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości, organizacja rachunkowości jednostki


Lekcja 3

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, dowody księgowe, dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, poprawianie błędów w dowodach i zapisach księgowych, ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych), stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych


Lekcja 4

Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów

 • Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych, wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny


Lekcja 5 i 6

Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - części 1 i 2

 • Dotyczących rzeczowych i finansowych aktywów trwałych, rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych, aktualizacji wartości aktywów, kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych


Lekcja 7 i 8

Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - części 3 i 4

 • Dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty), pozostałe rozliczenia (m.in. leasing, ewidencja wynagrodzeń, różnice kursowe)


Lekcja 9

Zdarzenia powstałe po dniu bilansowym

Lekcja 10

Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość

Lekcja 11

Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe

Lekcja 12

Podział i rozliczenie wyniku finansowego

Lekcja 13

Sprawozdania finansowe

 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki, tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych


Lekcja 14

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Lekcja 15

Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 1

 • Porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej, pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji, koszty wytworzenia produktów, metody kalkulacji kosztu jednostkowego


Lekcja 16

Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 2

 • Koszty produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych)


Lekcja 17

Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Lekcja 18

Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne

 • Pojęcie podatku, system podatków w Polsce, organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających


Lekcja 19

Podatki pośrednie - część 1

 • Podatek od towarów i usług - zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia


Lekcja 20

Podatki pośrednie - część 2

 • Podatek od towarów i usług - odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne


Lekcja 21

Podatki pośrednie - część 3

 • Podatek akcyzowy - zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe


Lekcja 22

Podatki bezpośrednie - część 1

 • Podatek dochodowy od osób prawnych - podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe


Lekcja 23

Podatki bezpośrednie - część 2

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej


Lekcja 24

Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 1

 • Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi


Lekcja 25

Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 2

 • Opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów - podmiot, przedmiot i stawki, opłata skarbowa - podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia, zakres władztwa podatkowego gmin


Lekcja 26

Ubezpieczenia społeczne - część 1

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru


Lekcja 27

Ubezpieczenia społeczne - część 2

 • Zasady, tryb i terminy: zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne


Lekcja 28

Ubezpieczenia społeczne - część 3

 • Zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego


Lekcja 29

Podstawy prawa pracy

 • Stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika


Lekcja 30

Podstawy prawa cywilnego

 • Przepisy ogólne prawa cywilnego: formy wymagane dla ważności czynności prawnych, terminy, przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania


Lekcja 31

Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej

 • Podstawowe pojęcia, powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)


Lekcja 32

Podsumowanie

 • Rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa

Koszt e-kursu:

 • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

W abonamencie - 96 zł netto

Posiadacze abonamentu uzyskują jednoczesny dostęp do wszystkich e-kursów www.kursy.podatki.biz - warunkiem jest przystąpienie do abonamentu na minimum 12 miesięcy i wniesienie pierwszej opłaty miesięcznej w wysokości 96 zł netto (108,08 zł z VAT). Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o abonamencie.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Organizator e-kursu:

Dział szkoleń podatki.biz

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
 
Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

Przejdź do sklepu, aby zamówić e-kurs: Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

E-kurs dostępny jest on-line dla Uczestnika w dniu jego zamówienia i opłacenia lub w kolejnym dniu roboczym.

Więcej informacji: www.kursy.podatki.biz

Termin i miejsce: