Szkolenia Otwarte:

 

Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia

W dobie otwartego europejskiego rynku zatrudnianie pracowników w Polsce coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym wiele firm musi radzić sobie z rozwiązywaniem prawno-podatkowych problemów, które pojawiają się w sytuacji wysyłania pracownika za granicę. Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie, lecz także regulacje międzynarodowe, w tym przede wszystkim umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i regulacje unijne dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. Stosowanie tych regulacji w praktyce rodzi szereg trudności związanych również z tym, że polskie organy podatkowe i ZUS zdają się w wielu przypadkach nie dość dobrze znać przepisy. Niedawne niekorzystne dla polskiego pracodawcy orzeczenie ETS w zakresie możliwości pozostawania oddelegowanych pracowników w polskim systemie ubezpieczeń oraz zapowiedzi dotyczące zaostrzenia przepisów dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników powodują, że polscy pracodawcy mają coraz więcej wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych.

Od czerwca 2016 r. obowiązuje "dyrektywa wdrożeniowa", która ma na celu przeprowadzanie skuteczniejszych kontroli pracodawców. Unia Europejska debatuje nad kolejnymi zmianami, które ograniczą swobodę delegowania pracowników. Wiele problemów polskim przedsiębiorstwom stwarzają też przepisy wewnętrzne poszczególnych państw, np. obowiązujące od 2015 r. niemieckie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.

W związku z nadchodzącymi zmianami i ze względu na liczbę przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdyż nieprawidłowości (związane np. z niepoprawnym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017" ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1.       Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice

2.       Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

2.1.    Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym pracownik wykonuje pracę 

2.2.    Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 - obowiązujące od czerwca 2016 r.

2.3.    Plany wprowadzenia zasady "równa płaca za tę samą pracę"

3.       Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą

3.1.    Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.1. Podróż służbowa - diety i inne świadczenia

3.1.2. Zakwaterowanie

3.1.3. Opieka medyczna

3.1.4. Dodatek za rozłąkę

3.1.5. Zwrot kosztów przeniesienia służbowego

3.1.6. Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych (zmiany obowiązujące od 1.1.2015 r.)

4.       Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

4.1.    Miejsce zamieszkania

4.2.    Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni

4.3.    Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

4.3.1. Wolny zawód

4.3.2. Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

4.3.3. Opodatkowanie dochodów artystów i sportowców

4.3.4. Pracownicy państwowi

4.3.5. Dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych

4.3.6. Dochody marynarzy

4.3.7. Działalność gospodarcza

5.       Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

6.       Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

6.1.    Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

6.2.    Zasady koordynacji

6.3.    Pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1

6.4.    Pracownicy transportu międzynarodowego

6.5.    Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich - zmiany obowiązujące od 28.06.2012 r.

6.6.    Osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie

6.7.    Wyrok ETS C-115/11 z 4 października 2012 r. dotyczący stosowania przepisów koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego

6.8.    Ubezpieczenia pracownikw pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)

7.       Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

7.1.    Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11

7.2.    Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

8.       Metody unikania podwójnego opodatkowania

8.1.    Metoda wyłączenia z progresją

8.2.    Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna

9.       Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

9.1.    Odliczenie diet

9.2.    Koszty uzyskania przychodu

Autor szkolenia:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.
Termin i miejsce: