Szkolenia e-learningowe:

 

Zrozumieć PKPiR - kurs błyskawiczny

Wydaje się, że PKPiR to prosta ewidencja i księgowanie w niej nie powinno sprawiać nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafiące biegle poruszać się w zagadnieniach dotyczących PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów są bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele.

Tymczasem zagadnienia związane z prowadzeniem PKPiR można zrozumieć i w ciągu zaledwie paru miesięcy stać się ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawać się z zagadnieniami w logicznej kolejności. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia następnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwałe.

Prezentujemy przełomowy e-kurs, który pozwoli Wam po jego ukończeniu poruszać się w zagadnieniach PKPiR bez lęku i obaw popełnienia błędu. Co ważne, w kursie uczestniczycie wtedy, kiedy macie czas. Ukończycie go w terminie, który sami sobie wyznaczycie.

Materiały szkoleniowe ilustrowane są wieloma przykładami. Pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę prowadzenia PKPiR, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Jak przebiega e-kurs:

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję.

Program:

Lekcja 1
Zacznijmy od początku

 • Forma opodatkowania, forma prowadzenia rachunkowości - czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPiR
 • Formalności i zawiadomienia - terminy są ważne
 • Przeznaczenie PKPiR - czyli jaki jest cel i zadania podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Konstrukcja PKPiR
 • Zapisy wpływające na ustalenie zobowiązania podatkowego i zapisy informacyjne - jak w banalny sposób przekształcić PKPiR w narzędzie informacyjne dla księgowego i przedsiębiorcy

Lekcja 2
Rodzaje operacji księgowanych w PKPiR

 • Przychody z operacji podstawowych
 • Pozostałe przychody
 • Koszty według rodzajów
 • Koszty zakupu materiałów i towarów
 • Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
 • Koszty wynagrodzeń - umowy cywilnoprawne
 • Pozostałe koszty uzyskania
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Koszty i przychody przyszłych okresów
 • Remanent początkowy, końcowy i remanent w trakcie roku

Lekcja 3
Metoda memoriałowa i kasowa (uproszczona)

 • Memoriałowo czy kasowo? - czyli jakie są różnice
 • Koszty metodą kasową w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Koszty memoriałowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Przychody kasowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Przychody memoriałowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Zmiana metody z kasowej na memoriałową i z memoriałowej na kasową

 Lekcja 4
Technika prowadzenia zapisów w PKPiR

 • Terminy dokonywania zapisów w PKPiR
 • Szczególne przypadki dotyczące terminu dokonywania zapisów w PKPiR
 • Dokumenty księgowe obce - rodzaje i wymagania
 • Dokumenty księgowe własne - rodzaje i wymagania
 • Sposoby korekt dokumentów księgowych własnych
 • Sposoby korekt dokumentów księgowych obcych

 Lekcja 5
Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - cz. I

 • Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
 • Wydatki stanowiące koszty uzyskania po spełnieniu innych warunków
 • Dokumentowanie kosztów
 • Koszty związane z nieodliczonym podatkiem VAT
 • Moment księgowania kosztów
 • Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność przedsiębiorcy

Lekcja 6
Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - cz. II

 • Koszty związane z wynagrodzeniami
 • Szczególny moment powstania kosztu
 • Księgowanie poszczególnych rodzajów kosztów w PKPiR w przykładach
 • Księgowanie kosztów w czasie w przykładach
 • Przypadki, w których następuje korekta kosztów uzyskania przychodów w przykładach
 • Leasing - księgowanie opłat leasingowych przy różnych rodzajach leasingu

Lekcja 7
Wszystko o przychodach - cz. I

 • Moment powstania przychodu - przykłady, pytania i odpowiedzi
 • Sytuacje szczególne przy ustalaniu momentu powstania przychodu - przykłady, pytania i odpowiedzi
 • Przychody z działalności podstawowej
 • Przychody pozostałe
 • Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku
 • Dotacje, subwencje, dopłaty
 • Odsetki
 • Inne przychody

Lekcja 8
Wszystko o przychodach - cz. II

 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie przychodów
 • Księgowanie przychodów
 • Przychody ze sprzedaży towarów i usług
 • Przychody w walutach obcych, różnice kursowe
 • Rabaty i ich dokumentowanie
 • Zwroty towarów, reklamacje

Lekcja 9
Dowody księgowe - czas na szczegóły

 • Wymagania stawiane dowodom własnym dokumentującym sprzedaż
 • Wymagania stawiane dowodom własnym dokumentującym zakup
 • Przykłady dowodów księgowych, omówienie elementów dowodu księgowego
 • Rachunek
 • Faktura VAT
 • Faktura VAT korygująca
 • Nota korygująca
 • Dowód wewnętrzny
 • Dokumentowanie kosztów i przychodów w przypadkach szczególnych w przykładach

Lekcja 10
Ewidencje wymagane przy prowadzeniu PKPiR, przykłady zapisów w ewidencjach

 • Ewidencja sprzedaży
 • Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • Karty przychodów pracowników
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Własne ewidencje dodatkowe
 • Korekta zapisów w ewidencjach
 • Skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia ewidencji

Lekcja 11
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - cz. I

 • Środek trwały - kiedy musimy uznać składnik majątkowy za środek trwały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej w różnych sytuacjach nabycia
 • Środki trwałe używane przez poprzedniego właściciela - wycena, ustalenie wartości początkowej
 • Amortyzacja - rozłożone w czasie zaliczanie do kosztów uzyskania
 • Rodzaje amortyzacji
 • Szczególne metody zwiększania i zmniejszania wysokości odpisów amortyzacyjnych
 • Amortyzacja jednorazowa

Lekcja 12
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - cz. II

 • Amortyzacja w praktyce - case study
 • Optymalizacja podatkowa za pomocą amortyzacji
 • Amortyzacja jednorazowa
 • Bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
 • Likwidacja środka trwałego
 • Zużycie
 • Zmiana rodzaju działalności
 • Zbycie
 • Utrata
 • Likwidacja fizyczna
 • Utrata własności technologicznych
 • Dokumentowanie operacji związanych z amortyzacją w przykładach, pytaniach i odpowiedziach

Lekcja 13
Dotacje, refundacje, darowizny w PKPiR

 • Zapisy dotyczące wydatków finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje wydatków
 • Zapisy dotyczące środków trwałych finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje operacji
 • Zapisy dotyczące kas fiskalnych, częściowo finansowanych zwrotem podatku VAT
 • Otrzymane i przekazane darowizny

Lekcja 14
PKPiR - problemy praktyczne, czyli problemy dla ekspertów

 • Księgowania i dokumentowanie w sytuacjach szczególnych w pytaniach i odpowiedziach

Lekcja 15
Ustalenie wyniku finansowego na podstawie PKPiR, rzetelność i niewadliwość

 • Kiedy PKPiR jest rzetelna
 • Kiedy PKPiR jest niewadliwa
 • Kontrola wewnętrzna
 • Sposoby postępowania po stwierdzeniu błędów mogących skutkować uznaniem ksiąg za prowadzone w sposób wadliwy i nierzetelny
 • Wydatki i przychody na przełomie roku w pytaniach i odpowiedziach
 • Ustalanie wyniku finansowego na koniec roku i w trakcie roku
 • Podsumowanie

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 340,00 zł netto (418,20 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • błyskawiczny dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami do kursu
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl
 

 

Termin i miejsce: