Szkolenia otwarte:

 

Podatek u źródła w 2018 r. - jak pogodzić ustawy podatkowe z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polskie podmioty dokonując zakupu od firm z zagranicy niejednokrotnie będą zobowiązane jako płatnik potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany ?podatek u źródła? (ang. ?witholding tax?). Zastosowanie tych przepisów rodzi jednak szereg praktycznych problemów związanych chociażby z takimi kwestiami jak:

  • w stosunku do jakich transakcji powstaje obowiązek pobrania podatku od źródła?
  • czy stosować stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy z ustawy podatkowej?
  • jakie znaczenie ma certyfikat rezydencji?
  • jakie deklaracje i informacje należy składać do urzedu skarbowego?

Od 2017 r. sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że rozszerzono zakres świadczeń, które mogą podlegać obowiązkowi poboru podatku u źródła. Od 2018 r. katalog ten został poddany dalszym modyfikacjom.

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w szczególności w zakresie podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych a także najnowszych aktualizacji Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/


Szczegółowy program szkolenia
wydrukuj program szkolenia

1. Kto i kiedy będzie miał obowiązek poboru podatku u źródła?

a) ograniczony obowiązek podatkowy - kim jest nierezydent

b) przychody uzyskiwane na terytorium Polski 

 

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja

a) Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku

b) miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD

-   rezydencja spółek osobowych

-   rezydencja podmiotów zbiorowego inwestowania (CIV)

c) znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła

d) znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła;

 

3. Metody unikania podwójnego opodatkowania

a) metoda wyłaczenia z progresją (odliczenia)

b) metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)

c) "ulga abolicyjna"

 

4. Podatek u źródła

a) opodatkowanie dywidend

-   definicja dywidendy

-   podział podatku między państwo źródła a państwo siedziby odbiorcy

-   stawki podatku u źródła

-   osoba uprawniona do dywidend (beneficial owner)

-   polskie przepisy w zakresie opodatkowania dywidend

b) opodatkowanie odsetek

-   definicja odsetek

-   podatek u źródła

c) należności licencyjne

-   definicja należności licencyjnych

-   know-how

-   programy komputerowe

-   polskie regulacje: prawa autorskie, użytkowanie urządzenia przemysłowego

-   usługi niematerialne

d) opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

-  dochody z pracy najemnej

-  dochody z wolnego zawodu

e) inne dochody

-  i. podatek u źródła od należności z tytułu zakupu biletów lotniczych ? zmiany od sierpnia 2017 r.

f) obowiązki polskich płatników w zakresie podatku u źródła

-   terminy podatkowe

-   deklaracje podatkowe: CIT-10Z, CIT-6R, CIT-7, PIT-8AR, informacje IFT

-   informacje o transakcjach i dochodach nierezydentów: ORD-W1, ORD-U

-   sankcje za brak złożenia informacji lub deklaracji

 

5. Opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą

a) pojęcie zakładu

b) formy zakładu (biuro, budowa, zależny przedstawiciel)

c) ustalanie zysków zakładu

 

6. Prowadzenie działalności w rajach podatkowych

a)      szkodliwa konkurencja podatkowa - ograniczenia polskich ustaw podatkowych wobec krajów ją stosujących

b)      korzyści wynikające z działalności prowadzonej w rajach podatkowych (spółki offshore)

c)      ryzyka związane z korzystaniem z rajów podatkowych.

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: