Szkolenia e-learningowe:

 

Zrozumieć zamówienia publiczne

Przepisy dotyczące zamówień publicznych nieustannie ewoluują. Rok 2017 jest pierwszym, w którym w pełni stosowana jest duża nowelizacja Prawa zamówień publicznych, znacząco zmieniająca dotychczasowe procedury. Dotyczy to zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

Zapraszamy na e-kurs, który pozwoli Ci, po jego ukończeniu, poruszać się w zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych bez lęku i obaw popełnienia błędu. Kierujemy go do przedsiębiorców oraz do osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi u zamawiających. E-kurs oparty jest na regulacjach obowiązujących w 2017 roku i jest stale aktualizowany w razie nowelizacji przepisów. Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. W kursie mogą brać udział zarówno osoby skierowane na szkolenie przez firmy i instytucje, jak i osoby fizyczne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i przygotować się do zmiany pracy lub stanowiska.

Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę zamówień publicznych, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać drugi test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 290 zł netto. W jej ramach otrzymasz 15 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • dostęp do dedykowanego forum tematycznego dla uczestników kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Zamówienia publiczne w Polsce - zagadnienia wstępne

 1. Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące zamówień publicznych
 2. System zamówień publicznych w Polsce - źródła prawa
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych, zdefiniowanie pojęć funkcjonujących w zamówieniach
 4. Wyłączenia w stosowaniu ustawy ze szczególnym uwzględnieniem sposobu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Lekcja 2
Zasady udzielania zamówień publicznych

 1. Kwoty progowe w zamówieniach i ich wpływ na przebieg postępowania
 2. Podstawowe zasady udzielania zamówień: równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu, pisemności postępowania, prowadzenia postępowania w języku polskim, jawności postępowania, prymatu trybów przetargowych

Lekcja 3
Strony postępowania o udzielenie zamówienia: zamawiający kontra wykonawcy

 1. Zamawiający, jego rola i pozycja w postępowaniu - zadania i kompetencje kierownika zamawiającego oraz komisji przetargowej, regulamin pracy komisji przetargowej
 2. Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia - uprawnienia i obowiązki, lepiej samemu czy wspólnie - problematyka wykonawców wspólnie składających oferty (udział w postępowaniu tzw. konsorcjów i inne przypadki)

Lekcja 4
Przebieg procedury udzielenia zamówienia publicznego - podstawowe kroki związane z udzieleniem zamówienia

 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów postępowania
 3. Udzielenie zamówienia - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Lekcja 5
Szacowanie wartości zamówienia - jedna z najistotniejszych czynności zamawiającego w procesie przygotowania postępowania

 1. Wartość zamówienia - podstawa ustalania wartości zamówienia
 2. Sposób ustalania wartości zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia
 3. Zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania procedur ustawy
 4. Sposób ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach i wyjątek od zasady
 5. Sposób ustalania wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo
 6. Przypadki szczególne w szacowaniu wartości zamówienia
 7. Termin ważności dokonanego przez zamawiającego oszacowania wartości zamówienia

Lekcja 6
Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rodzaje trybów oraz przesłanki ich zastosowania

 1. Przetarg nieograniczony
 2. Przetarg ograniczony
 3. Negocjacje z ogłoszeniem
 4. Dialog konkurencyjny
 5. Licytacja elektroniczna
 6. Negocjacje bez ogłoszenia
 7. Zapytanie o cenę
 8. Zamówienie z wolnej ręki

Lekcja 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

 1. Co to jest SIWZ i co określa - rola SIWZ w postępowaniu
 2. Kiedy istnieje obowiązek sporządzenia SIWZ przez zamawiającego
 3. Jak powinna wyglądać prawidłowa SIWZ - katalog informacji, jakie powinny znaleźć się w SIWZ
 4. Problematyka zapytań do SIWZ oraz zmiany treści SIWZ

Lekcja 8
Ogłoszenia w zamówieniach publicznych

 1. Rodzaje ogłoszeń w zamówieniach publicznych
 2. Miejsca, w których zamawiający musi zamieścić bądź przekazać ogłoszenia
 3. Katalog informacji, jakie muszą znaleźć się w podstawowych ogłoszeniach - sposób sporządzania ogłoszeń

Lekcja 9
Oferta i jej przygotowanie przez wykonawcę

 1. Definicja oferty
 2. Sposób przygotowania oferty
 3. Pułapki SIWZ - na co należy zwrócić uwagę, przygotowując ofertę
 4. Nie wiesz jak - zapytaj. Rola zapytań do treści SIWZ w procesie przygotowania oferty

Lekcja 10
Procedura otwarcia oraz analiza złożonych ofert

 1. Przebieg jawnej (publicznej) sesji otwarcia ofert - jakie informacje zamawiający musi podać podczas otwarcia ofert
 2. Analiza i ocena ofert - sposób badania ofert przez zamawiającego
 3. Ocena, czy poszczególni wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu - przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
 4. Ocena merytoryczna treści złożonych ofert - przesłanki odrzucenia oferty

Lekcja 11
Czynności wykonywane przez zamawiającego podczas analizy i oceny ofert

 1. Wezwanie wykonawców do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw
 2. Wezwanie wykonawców do wyjaśnienia treści oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw
 3. Wezwanie wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty
 4. Poprawa w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
 5. Wezwanie wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Lekcja 12
Rozstrzygnięcie postępowania

 1. Przyznanie poszczególnym ofertom punktów i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ
 2. Przekazanie wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wykluczenia wykonawców z postępowania oraz odrzucenia złożonych ofert
 3. Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Zatrzymanie wadium wykonawcy, który na wezwanie zamawiającego nie złożył oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw

Lekcja 13
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Przepisy, które znajdują zastosowanie do umów w sprawie zamówienia publicznego
 2. Problematyka okresu, na jaki zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
 3. Termin zawarcia umowy - co to jest termin "standstill" i jakie ma znaczenie w procesie zawarcia umowy
 4. Treść umowy w sprawie zamówienia publicznego
 5. Problematyka zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego
 6. Zaliczki w zamówieniach publicznych
 7. Nieważność zawartej umowy - w jakich przypadkach umowa podlega unieważnieniu

Lekcja 14
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

 1. Rodzaje środków ochrony prawnej
 2. Informacja o nieprawidłowościach w postępowaniu jako namiastka protestu
 3. Odwołanie - w jakich przypadkach można skorzystać z możliwości złożenia odwołania, treść odwołania, do kogo i w jakim terminie należy złożyć odwołanie, czynności formalne, których należy dopełnić, składając odwołanie
 4. Przebieg posiedzenia i rozprawy odwoławczej
 5. Możliwe rozstrzygnięcia w wyniku wniesienia odwołania
 6. Krajowa Izba Odwoławcza - rola i zadania KIO
 7. Skarga na orzeczenie KIO - kto może złożyć skargę, gdzie i w jakim terminie należy złożyć skargę
 8. Przebieg postępowania skarbowego

Lekcja 15
Uregulowania szczególne w zamówieniach publicznych

 1. Umowy ramowe
 2. Dynamiczny system zakupów
 3. Konkurs
 4. Zamówienia sektorowe
Termin i miejsce: