Szkolenia otwarte:

 

Menedżer ochrony środowiska

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo o:

 • najistotniejszych aspektach prawidłowego zarządzania środowiskiem,
 • wymaganiach wynikających z aktów prawnych oraz kierunkach działań celem dostosowania się do nowych wymogów dotyczących gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
 • wymaganiach normy ISO 14001 i EMAS,
 • obowiązkach raportowania do KOBIZE
 • sposobie naliczania opłat środowiskowych.

Zakres szkolenia:

 • prawne aspekty zarządzania środowiskiem
 • postępowanie administracyjne z pozycji strony: rozprawa administracyjna, odwołanie od decyzji, skarga na bezczynność organu
 • kompetencje organów publicznych w zakresie ochrony środowiska
 • zasady prawidłowego przygotowania raportów oraz sporządzania sprawozdań
 • uprawnienia instytucji kontrolnych
 • warsztaty.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio bądź pośrednio odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

Uwarunkowania prawne
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska wraz z nowelizacjami,
 • Nowe zasady prowadzenia gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie,
 • Jakie obowiązki prawo nakłada na przedsiębiorcę i w jaki sposób je skutecznie realizować?
 
Systemy zarządzania środowiskiem
 • wymagania normy ISO 14001,
 • system EMAS,
 • jak skutecznie przygotować firmę do audytu wewnętrznego i kontroli zewnętrznych.
 
Pozwolenia i decyzje środowiskowe.
Omówienie zakresu merytorycznego poszczególnych pozwoleń i dokumentacji do uzyskania
 • pozwolenie na emisję pyłów i gazów do atmosfery,
 • pozwolenie wodno prawne,
 • program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 • pozwolenie na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
 • informacja o wytwarzanych odpadach,
 • pozwolenie zintegrowane,
 • zasady sporządzania wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń,
 • organy administracyjne właściwe do wydania i cofnięcia decyzji i pozwoleń,
 • organy kontrolne.
 
Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prowadzenia działalności w świetle ustaw środowiskowych 
 • właściwe prowadzenie ewidencji,
 • wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie, składowanie, magazynowanie odpadów,
 • przekazywanie odpadów do następnych odbiorców,
 • rodzaje raportów i sprawozdań rocznych,
 • rodzaje opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska,
 • organy administracji do których należy składać raporty i sprawozdania.
 
Praktyczne warsztaty szkoleniowe; ćwiczenia
 • właściwe wypełnianie karty przekazania oraz karty ewidencji odpadów,
 • właściwa ewidencja substancji wprowadzanych do środowiska,
 • właściwe przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów,
 • zapoznanie się z przykładowymi wnioskami o wydanie decyzji na emisję substancji do powietrza.
 
Finansowo - prawne środki ochrony środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach z uwzględnieniem zmian
 • roczne opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • opłaty podwyższone,
 • administracyjne kary pieniężne oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.
 
Sposoby obliczania ładunków zanieczyszczeń; półroczna ewidencja opłatowa za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z: procesów spalania, procesów technologicznych (malowanie, spawanie, emisja z maszyn i urządzeń oraz innych), emisja niezorganizowana
 • wykazy uwzględniające przyjęte stawki opłatowe oraz wysokości opłat,
 • opłaty a sprawozdawczość PRTR - ryzyka i zagrożenia,
 • projektowane zmiany w zakresie systemu opłat, opłaty jednoroczne.
 
Definicje i wzory wykorzystywane w procesie wyliczania opłat środowiskowych; ćwiczenia
 • metodyka naliczania opłat,
 • praktyczne sposoby wypełniania półrocznych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska z uwzględnieniem przyjętych stawek opłatowych i wysokości należnych opłat w zakresie emisji do powietrza oraz za pobór wód i zrzut ścieków, w tym wody opadowe a także za składowanie odpadów.

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień:  11-19,
 • 2 dzień: 9-18,
 • 3 dzień: 9-14.

Osoba prowadząca:

Eksperci Europejskiego Instytutu Szkoleń i Doradztwa pracujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego posiadający wieloletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenie w tematyce szkolenia z punktu widzenia administracji i biznesu.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:

 • 1 osoba z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 1290 zł
 • 2-4 osoby z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 1090 zł/osoba
 • 5 i więcej osób z firmy z wyżywieniem i noclegiem lub 1 osoba z firmy bez wyżywienia i noclegu - cena do uzgodnienia 890 zł
 • 2-4 osoby z firmy bez wyżywienia i noclegu - 690 zł/osoba
 • 5 i więcej osób z firmy bez wyżywienia i noclegu - cena do uzgodnienia

Cena z wyżywieniem i noclegiem obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, noclegów wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja i przerwy kawowe podczas szkolenia). 

Cena bez wyżywienia i noclegu obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone świadectwem. 

Zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych, dopłata do pokoju 1 osobowego - 190 zł netto.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz i Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

Kontakt:

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa
e-mail: christopher.warsaw@icloud.com
Krzysztof Dul, tel. 792 229 048

Termin i miejsce: