Szkolenia otwarte:

 

Sprawozdanie finansowe dla niefinansisty - jak czytać sprawozdanie finansowe

Cel szkolenia:

Sprawozdanie finansowe jest jednym z podstawowych źródeł informacji o podmiocie i jego kondycji finansowej. Dostarcza przede wszystkim informacji historycznych, ale także wskazówki dotyczące przyszłych działań kierownictwa podmiotu. Regulacje prawne pozwalają dokonywać metod wyceny i prezentacji majątku przedsiębiorstwa, a na możliwości kreowania obrazu podmiotu chcielibyśmy Państwu zwrócić szczególną uwagę w czasie tego spotkania.

Przedmiot szkolenia:

Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę jak czytać poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także, w jaki sposób interpretować inne ważne dane zawarte w sprawozdaniu finansowym i jak wykorzystać w zarządzaniu informacje dostarczone przez sprawozdania finansowe.
W części poświęconej analizie zwrócimy Państwu uwagę na to, jak liczyć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe i jak możemy wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu do oceny efektywności gospodarowania firmy.
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów połączonych z elementami warsztatów, ilustrowane wieloma przykładami z praktyki.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

 • Kadra kierownicza
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Pracownicy pionów niefinansowych
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie w firmie oraz podejmowanie decyzji ze skutkiem finansowym
 • Wszyscy, którzy chcą uzupełnić dotychczasową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.


Szczegółowy program szkolenia
wydrukuj program szkolenia

1. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego jednostek stosujących ustawę o rachunkowości. Błędy dotyczące uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania.

2. Zasady i tryb sporządzania, badania i zatwierdzania oraz publikowania sprawozdania finansowego w tym harmonogram prac bilansowych. Kiedy sprawozdanie nie musi być poddane badaniu.

3. Rola informacji dodatkowej i sprawozdanie z działalności:

 •  jakich informacji warto szukać w informacji dodatkowej i sprawozdaniu z działalności.

4. Bilans i jego elementy:

 • wycena wybranych pozycji i przykłady kreatywności oraz zagrożeń związanych z wyceną,
 • zależności miedzy wybranymi pozycjami sprawozdania finansowego.

5. Rachunek zysków i strat:

 • koszty i ich rodzaje,
 • segmenty rachunku zysków i strat i ich zawartość informacyjna,
 • podatek dochodowy a odroczony podatek dochodowy,
 • najczęściej spotykane manipulacje w zakresie rachunku zysków i strat.

6. Rachunek przepływów pieniężnych - o czym mówi i jak go czytać

7. Rodzaje analiz wykorzystywanych w ocenie finansów przedsiębiorstwa:

 • istota i zakres analizy finansowej,
 • wstępna analiza sprawozdań finansowych,
 • analiza wskaźnikowa,
 • analiza wrażliwości zysku.

Osoba prowadząca:

dr Katarzyna Trzpioła

Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Termin i miejsce: