Szkolenia e-learningowe:

 

Zrozumieć PKPiR

Przejdź do sklepu, aby zamówić e-kurs: Zrozumieć PKPiR

Wydaje się, że PKPiR to prosta ewidencja i księgowanie w niej nie powinno sprawiać nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafiące biegle poruszać się w zagadnieniach dotyczących PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów są bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele.
 
Tymczasem zagadnienia związane z prowadzeniem PKPiR można poznać i zrozumieć, by w ciągu zaledwie kilku miesięcy stać się ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy zapoznawać się z tematami w logicznej kolejności. Wówczas przyswajanie nowych informacji staje się nie tylko proste, lecz przede wszystkim skuteczne i trwałe.
 
Prezentujemy przekrojowy e-kurs, który pozwoli Ci po jego ukończeniu poruszać się w zagadnieniach PKPiR bez lęku i obaw popełnienia błędu. Nasz e-kurs to nie tylko technika prowadzenia zapisów, lecz także kompendium wiedzy o podatku dochodowym i o wpływie przyjętych w prawie rozwiązań na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

Jak przebiega e-kurs

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Raz w miesiącu materiały są aktualizowane do bieżącego stanu prawnego.

Po aktualizacji masz dostęp zarówno do poprzednich, jak i do bieżącej wersji każdej z lekcji, przy czym pierwsza wersja obejmuje stan prawny na dzień udostępnienia e-kursu.

W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:

Składki ZUS 2020 - ulgi, preferencje i wyłączenia - czyli jak płacić mniejsze składki ZUS

Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.

Program:

Lekcja 1

Zacznijmy od początku

 • Forma opodatkowania, forma prowadzenia rachunkowości - kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPiR
 • Formalności i zawiadomienia - terminy są ważne
 • Przeznaczenie PKPiR - jaki jest cel i zadania PKPiR
 • Konstrukcja PKPiR
 • Zapisy wpływające na ustalenie zobowiązania podatkowego i zapisy informacyjne - jak w banalny sposób przekształcić PKPiR w narzędzie informacyjne dla księgowego i przedsiębiorcy


Lekcja 2

Rodzaje operacji księgowanych w PKPiR

 • Przychody z operacji podstawowych, pozostałe przychody
 • Koszty według rodzajów, koszty zakupu materiałów i towarów, koszty wynagrodzeń pracowników etatowych, koszty wynagrodzeń - umowy cywilnoprawne, pozostałe koszty uzyskania
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Koszty i przychody przyszłych okresów
 • Remanent początkowy, końcowy i remanent w trakcie roku


Lekcja 3

Metoda memoriałowa i kasowa (uproszczona)

 • Memoriałowo czy kasowo - jakie są różnice
 • Koszty metodą kasową i memoriałową w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Przychody kasowo i memoriałowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Zmiana metody z kasowej na memoriałową i z memoriałowej na kasową


Lekcja 4

Technika prowadzenia zapisów w PKPiR

 • Terminy dokonywania zapisów w PKPiR, szczególne przypadki
 • Dokumenty księgowe obce i własne - rodzaje i wymagania
 • Sposoby korekt dokumentów księgowych obcych i własnych


Lekcja 5

Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - część 1

 • Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania, wydatki stanowiące koszty uzyskania po spełnieniu innych warunków
 • Dokumentowanie kosztów
 • Koszty związane z nieodliczonym VAT
 • Moment księgowania kosztów
 • Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność przedsiębiorcy


Lekcja 6

Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - część 2

 • Koszty związane z wynagrodzeniami
 • Szczególny moment powstania kosztu
 • Księgowanie poszczególnych rodzajów kosztów w PKPiR w przykładach
 • Księgowanie kosztów w czasie w przykładach
 • Przypadki, w których następuje korekta kosztów uzyskania przychodów w przykładach
 • Leasing - księgowanie opłat leasingowych przy różnych rodzajach leasingu


Lekcja 7

Wszystko o przychodach - część 1

 • Moment powstania przychodu - przykłady, pytania i odpowiedzi, sytuacje szczególne przy ustalaniu momentu powstania przychodu
 • Przychody z działalności podstawowej, przychody pozostałe, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, dotacje, subwencje, dopłaty, odsetki, inne przychody


Lekcja 8

Wszystko o przychodach - część 2

 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie przychodów
 • Księgowanie przychodów
 • Przychody ze sprzedaży towarów i usług, przychody w walutach obcych, różnice kursowe, rabaty i ich dokumentowanie, zwroty towarów, reklamacje


Lekcja 9

Dowody księgowe - czas na szczegóły

 • Wymagania stawiane dowodom własnym dokumentującym sprzedaż i zakup
 • Przykłady dowodów księgowych, omówienie elementów dowodu księgowego
 • Rachunek, faktura VAT, faktura VAT korygująca, nota korygująca, dowód wewnętrzny
 • Dokumentowanie kosztów i przychodów w przypadkach szczególnych w przykładach


Lekcja 10

Ewidencje wymagane przy prowadzeniu PKPiR, przykłady zapisów w ewidencjach

 • Ewidencja sprzedaży, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT, karty przychodów pracowników, ewidencja przebiegu pojazdu, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, własne ewidencje dodatkowe
 • Korekta zapisów w ewidencjach, skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia ewidencji


Lekcja 11

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w PKPiR - część 1

 • Środek trwały - kiedy trzeba uznać składnik majątkowy za środek trwały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej w różnych sytuacjach nabycia
 • Środki trwałe używane przez poprzedniego właściciela - wycena, ustalenie wartości początkowej
 • Amortyzacja - rozłożone w czasie zaliczanie do kosztów uzyskania, rodzaje amortyzacji, szczególne metody zwiększania i zmniejszania wysokości odpisów amortyzacyjnych


Lekcja 12

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - część 2

 • Amortyzacja w praktyce - case study
 • Optymalizacja podatkowa za pomocą amortyzacji, amortyzacja jednorazowa, bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, likwidacja środka trwałego, zużycie, zmiana rodzaju działalności, zbycie, utrata, likwidacja fizyczna, utrata własności technologicznych
 • Dokumentowanie operacji związanych z amortyzacją w przykładach, pytaniach i odpowiedziach


Lekcja 13

Dotacje, refundacje, darowizny w PKPiR

 • Zapisy dotyczące wydatków finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje wydatków
 • Zapisy dotyczące środków trwałych finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje operacji
 • Zapisy dotyczące kas fiskalnych, częściowo finansowanych zwrotem VAT
 • Otrzymane i przekazane darowizny


Lekcja 14

PKPiR - problemy praktyczne, czyli problemy dla ekspertów

 • Księgowanie i dokumentowanie w sytuacjach szczególnych w pytaniach i odpowiedziach


Lekcja 15

Ustalenie wyniku finansowego na podstawie PKPiR, rzetelność i niewadliwość

 • Kiedy PKPiR jest rzetelna, a kiedy niewadliwa, kontrola wewnętrzna, sposoby postępowania po stwierdzeniu błędów mogących skutkować uznaniem ksiąg za prowadzone w sposób wadliwy i nierzetelny, wydatki i przychody na przełomie roku w pytaniach i odpowiedziach, ustalanie wyniku finansowego na koniec roku i w trakcie roku

Organizator e-kursu:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt e-kursu:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

W abonamencie - 96 zł netto

Posiadacze abonamentu uzyskują jednoczesny dostęp do wszystkich e-kursów www.kursy.podatki.biz - warunkiem jest przystąpienie do abonamentu na minimum 12 miesięcy i wniesienie pierwszej opłaty miesięcznej w wysokości 96 zł netto (108,08 zł z VAT). Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o abonamencie.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
 
Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

Przejdź do sklepu, aby zamówić e-kurs: Zrozumieć PKPiR

E-kurs dostępny jest on-line dla Uczestnika w dniu jego zamówienia i opłacenia lub w kolejnym dniu roboczym.

Więcej informacji: www.kursy.podatki.biz

 

Termin i miejsce: